Dessa villkor och regler reglerar din användning av denna webbplats. Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du har läst och accepterat dessa villkor och regler. Om du inte accepterar att vara bunden av dessa villkor och regler, vänligen lämna denna webbplats.

Åtkomst till information som visas på denna webbplats kan vara begränsad för vissa personer i vissa länder. Olika iShares-fonder har registrerats eller godkänts i olika länder och är därmed godkända för erbjudande till allmänheten (till icke-professionella och professionella investerare) i sådana länder. I länder där en eller flera iShares-fonder inte är registrerade eller godkända för erbjudande till allmänheten har inte icke-professionella investerare rätt att erhålla tillgång till information om sådana iShares-fonder, men viss information kan komma att visas för vissa typer av professionella investerare beroende på vilket land som avses. BlackRock Advisors (UK) Limited har inte för avsikt att visa information om iShares-fonder för personer som inte har tillåtelse att se sådan information på grund av lagstiftningen i det land där de är bosatta eller på grund av den verksamhet som de bedriver (i förekommande fall). Användare av denna webbplats måste garantera att de har laglig rätt att logga in på denna webbplats i det land där de befinner sig. Användare ansvarar också för att garantera att deras lämnade uppgifter avseende vilket land de är bosatta i eller bedriver verksamhet i när de använder webbplatsen är korrekta.

Den här webbplatsen ägs och drivs av BlackRock Advisors (UK) Limited (”BAUL”). Innehållet tillhandahålls och administreras av BAUL och andra bolag inom BlackRock-koncernen (direkta och indirekta dotterbolag till BlackRock, Inc., inklusive investeringsförvaltare, förvaltare och rådgivare för iShares fonder (i förekommande fall) som beskrivs nedan i avsnittet ”iShares-fonder”, tillsammans kallade ”BlackRock”).

EU-kunder - BlackRock uppfyller kraven i e-handelsdirektivet.

Regleringsstatus

Denna webbplats har publicerats av BAUL för att vara tillgänglig i Sverige. BAUL är auktoriserat och under tillsyn av brittiska Financial Conduct Authority och registrerat på adressen 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, Storbritannien. BAUL är ett bolag registrerat i England och Wales med organisationsnummer 00796793, registrerat på adressen 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Storbritannien, och registrerat i Storbritannien hos den brittiska skatte- och tullmyndigheten, HM Revenue and Customs, med momsregistreringsnummer 243852262.

Kommunikation med BAUL

Information om BAUL och iShares fonder finns på denna webbplats. Du kan även kontakta BAUL per telefon, fax, post eller e-post (info@ishares.co.uk) för ytterligare information om iShares fonder. BAUL kommer att sköta kommunikationen med dig på engelska. Alla dokument och all information om BAUL och iShares fonder som är registrerade och noterade i Sverige finns tillgängliga på svenska.

iShares fonder

De iShares-fonder som nämns på webbplatsen är delfonder till iShares plc, iShares II plc eller iShares III plc, som är öppna fondbolag i Irland med rörligt aktiekapital och enskilt ansvar i delfonderna och godkända av den irländska finansmyndigheten. iShares Dublin-fonder är registrerade i Storbritannien i enlighet med lagen om finansiella tjänster och finansmarknader från 2000, Financial Services and Markets Act 2000. BAUL fungerar som investeringsförvaltare för iShares Dublin-fonder.

Registrering och noteringar

Av denna webbplats framgår i vilka länder iShares fonder är registrerade för distribution och på vilka huvudbörser i Europa som iShares fonder är noterade. iShares har även ett utbud av fonder med säte i Tyskland respektive USA, men dessa fonder är inte registrerade i Sverige och är därmed inte tillgängliga för erbjudande till allmänheten i Sverige.

Investerare med begränsad rätt

iShares fonder erbjuds inte och är inte avsedda för personer bosatta i ett land där (a) iShares fonder inte är godkända eller registrerade för distribution och där det strider mot landets värdepapperslagstiftning att erbjuda dessa, (b) spridning av information om iShares fonder via internet är förbjuden och/eller BAUL inte är auktoriserat eller saknar behörighet att framföra sådana erbjudanden. Denna webbplats och informationen på denna webbplats skall inte tolkas som reklam, säljerbjudande eller främjande av erbjudanden om att köpa värdepapper i de iShares-fonder som nämns på denna webbplats. Sådana värdepapper ska inte heller erbjudas eller säljas i ett land där sådan aktivitet strider mot landets värdepapperslagstiftning.

Specifikt har andelarna i iShares fonder inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt USA:s värdepapperslag från 1933, Securities Act 1933 of the USA, (”1933 års lag”) eller värdepapperslagarna i någon av USA:s delstater. Andelarna får inte erbjudas eller säljas direkt eller indirekt i USA eller på någon amerikansk persons uppdrag eller till förmån för någon amerikansk person, utom enligt ett undantag från eller i en transaktion som inte omfattas av bestämmelserna i 1933 års lag och eventuella tillämpliga delstaters värdepapperslagar. Alla nya erbjudanden och all återförsäljning av någon av andelarna i USA eller till amerikanska personer kan utgöra ett brott mot amerikansk lag. Med ”amerikansk person” avses en enskild individ eller juridisk person som av SEC från tid till annan anses vara en ”amerikansk person” enligt regel 902(k) i 1933 års lag eller annan enskild individ eller juridisk person som styrelsemedlemmarna i iShares fonder har rätt att fastställa som sådan. Kontakta din säljare om du önskar erhålla en lista över fysiska eller juridiska personer som anses vara ”amerikanska personer”.

Andelar i iShares fonder får inte, utom enligt relevant undantag, förvärvas eller ägas av eller förvärvas med tillgångarna i en ERISA-plan. En ”ERISA-plan” definieras som (i) en pensionsplan som omfattas av Title I i USA:s pensionslag från 1974, Employee Retirement Income Security Act of 1974, med ändringar och tillägg (ERISA), eller (ii) en privat pensionsplan eller plan som omfattas av avsnitt 4975 i USA:s skattelagstiftning från 1986, med ändringar och tillägg.

Dessutom får ej andelar i iShares fonder förvärvas av en person som anses vara en amerikansk person enligt USA:s lag om fondbolag från 1940, US Investment Company Act, med ändringar och tillägg (”1940 års lag”), eller USA:s råvarubörslag, US Commodity Exchange Act, med ändringar och tillägg (”CEA”), utom enligt ett undantag från eller i en transaktion som inte omfattas av bestämmelserna i 1940 års lag respektive CEA.

iShares fonder har inte godkänts, och kommer inte att godkännas, för distribution till allmänheten i Kanada då inga prospekt avseende dessa fonder har arkiverats hos någon finansinspektion eller tillsynsmyndighet i Kanada eller någon provins eller något territorium som tillhör Kanada. Denna webbplats är inte, och ska inte under några omständigheter tolkas som, reklam eller någon annan åtgärd i avsikt att gynna ett erbjudande till allmänheten i Kanada. Ingen person som är bosatt i Kanada med avseende på inkomstskattelagen i Kanada har rätt att köpa eller acceptera en överlåtelse av andelar i iShares fonder om inte han eller hon har rätt att göra så enligt tillämpliga statliga eller provinsiella lagar i Kanada.

Andelar i iShares S&P CNX Nifty India Swap (en delfond i iShares IV plc) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt indisk lag och är inte utformade för att utnyttja lagar i Indien som har instiftats för att skydda aktieägare. Andelar i iShares S&P CNX Nifty India Swap vare sig erbjuds eller får erbjudas, ej heller direkt eller indirekt säljas eller levereras inom Indien, förvärvas av, överlåtas till eller innehas till förmån för (i) ”person bosatt i Indien” såsom detta begrepp definieras i Indian Foreign Exchange Management Act 1999 (med eventuella tillägg eller ändringar), (ii) person som är ”indier men bosatt utomlands”, ”utländska bolag” eller ”person av indisk härkomst” såsom detta begrepp definieras i Indian Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations 2000 (med eventuella tillägg eller ändringar), (iii) person som sedan direkt eller indirekt erbjuder eller säljer andelar vidare i Indien eller till person bosatt i Indien eller aktiebolag eller annat företag registrerat i Indien och/eller (iv) person som har för avsikt att köpa andelar i fonden i syfte att kringgå eller på annat sätt undgå bestämmelserna i Securities and Exchange Board of India (Foreign Institutional Investors) Regulations 1995 (med eventuella tillägg eller ändringar) och/eller andra bestämmelser avseende dotterbolag eller cirkulär som har utfärdats i enlighet därmed, vilka alla betraktas som en ”juridisk person med restriktioner på grund av indiskt ursprung”. iShares IV plc tillåter inte medvetet försäljning av andelar i iShares S&P CNX Nifty India Swap eller andra förmåner knutna till fonden till juridiska personer med restriktioner på grund av indiskt ursprung.

Investerare som avser att investera i iShares S&P CNX Nifty India Swap kan vid förvärvstillfället (eller senare) bli ombedd att bevisa att man inte är en juridisk person med restriktioner på grund av indiskt ursprung samt att man inte förvärvar andelar åt eller på uppdrag åt en juridisk person med restriktioner på grund av indiskt ursprung. Personer med andelar i iShares S&P CNX Nifty India Swap är ålagda att omedelbart informera iShares IV plc och sin fondförvaltare i händelse att de blir en juridisk person med restriktioner på grund av indiskt ursprung eller innehar andelar till förmån för en juridisk person med restriktioner på grund av indiskt ursprung. Den som bryter mot någon av ovanstående restriktioner åläggs att gottgöra och hålla chefer och fondförvaltare inom iShares IV plc skadefria från eventuella förluster och skadeståndsanspråk som drabbar dem i samband med eller till följd av en sådan överträdelse. Om det kommer till iShares IV plc:s kännedom att andelar i iShares S&P CNX Nifty India Swap, direkt eller indirekt, juridiskt eller genom ombud ägs av person i strid med ovanstående restriktioner och oavsett om denne handlar ensam eller i samarbete med någon annan kan man, i den mån andelar kan identifieras och återlösas, besluta om tvångsinlösen av sådana andelar.

iShares IV plc och dess förvaltare och dess fondförvaltare kan av motparter i swapavtal med iShares S&P CNX Nifty India Swap och i enlighet med krav från eller en begäran av Securities and Exchange Board of India eller annan statlig eller lagstiftande myndighet i Indien uppmanas att lämna ut information om andelsinnehavare och/eller förmånstagare till andelar i iShares S&P CNX Nifty India Swap. Genom att investera i iShares S&P CNX Nifty India Swap (direkt eller indirekt) godkänner investerare sådan informationsspridning. iShares och dess förvaltare och dess fondförvaltare kan komma att begära in efterfrågad information av investerare. Andelsinnehavare kan bli ombedda att uppge information om sig själva och andelarnas förmånstagare i syfte att fastställa om andelsinnehavaren eller förmånstagaren är en juridisk person med restriktioner på grund av indiskt ursprung. Om en andelsinnehavare eller förmånstagare underlåter att lämna ut begärda uppgifter och ledningen till följd av sådan underlåtelse eller otillräckliga uppgifter anser att det föreligger risk att en sådan person är av indiskt ursprung, kan iShares IV plc, i den mån andelarna kan identifieras och lösas in, välja att tvångsinlösa andelar iShares S&P CNX Nifty India Swap som innehas av eller till förmån för en sådan person.

Användare av denna webbplats måste meddela BAUL omedelbart via e-post om någon information som en användare har möjlighet att erhålla tillgång till på webbplatsen skulle kunna medföra att användaren, BlackRock eller någon av iShares fonder bryter mot tillämpliga lagar och bestämmelser. I sådant fall ska användaren (a) sluta använda denna webbplats, (b) omedelbart förstöra all sådan information (och alla kopior) som har laddats ner eller skrivits ut av användaren från webbplatsen, (c) bortse från sådan information och (d) behandla sådan information som konfidentiell och inte sprida den vidare.

Riskvarningar

Investeringsrisker

iShares fonder är eventuellt inte lämpliga för alla investerare och BlackRock lämnar inga garantier avseende utvecklingen för iShares fonder. Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Värdet och kursen för andelar eller enheter (som kan handlas på begränsade marknader) i iShares fonder och intäkterna från dem kan både minska och öka och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det investerade beloppet. I de fall en investerare investerar i en iShares-fond som är noterad i en annan valuta än valutan i det land där investeraren är bosatt kan investerarens avkastning öka eller minska till följd av valutasvängningar.

Kapitalavkastning och intäkter från respektive iShares-fond baseras på värdestegring och intäkter för de värdepapper som ingår i fonden minus uppkomna kostnader. Avkastningen för respektive iShares-fond bör således förväntas variera till följd av ändringar för sådana värdestegringar eller intäkter. Värdepapperen i ett jämförelseindex för aktier kan dessutom utvecklas sämre än räntebaserade investeringar och investeringar på aktiemarknaden som följer andra marknader, segment eller sektorer än en iShares-fond. Eftersom utländska börser kan vara öppna för handel även under dagar när andelarna i en iShares-fond inte kurssätts kan värdet för värdepapperen i en iShares-fonds portfölj ändras även under dagar då andelsägare inte har möjlighet att köpa eller sälja andelarna i en iShares-fond.

Valutasvängningar kan påverka värdet av investeringar som inbegriper exponering mot utländska valutor.

I vissa iShares-fonder kan derivat användas och information om det framgår då av relevanta prospekt. Användning av derivat innebär särskilda risker och iShares-fonder kan komma att exponeras mot kreditrisk med avseende på de parter som fonderna handlar med.

En investering i en iShares-fond inbegriper ofta investering på internationella marknader. Förutom de normala risker som förknippas med investering medför internationella investeringar en risk att förlora hela eller delar av kapitalet till följd av ogynnsamma valutasvängningar, skillnader i vad som anses vara god redovisningssed eller politisk instabilitet i andra länder. En investering på tillväxtmarknader medför även högre risk i form av ökad volatilitet och risk för lägre handelsvolymer.

Eventuella prognoser eller exempel (inklusive i dessa använda beräkningar) på denna webbplats är enbart avsedda att användas i illustrativa syften och ingen garanti lämnas för att dessa är korrekta, fullständiga eller aktuella.

Skattesatser, skattestatusen för iShares fonder, beskattningen av investerare samt eventuell skattelättnad kan komma att förändras över tid. En förändring av skattelagstiftningen i någon jurisdiktion där en iShares-fond är registrerad, noterad eller marknadsförd eller investerad kan komma att påverka fondens skattestatus, värdet för den aktuella fondens investeringar i den jurisdiktion som avses, den relevanta fondens möjlighet att uppnå investeringsmålet och/eller ändra avkastningen efter skatt till investerarna. Tillgängligheten och värdet för eventuella skattelättnader som är tillgängliga för investerare är beroende av investerarnas personliga omständigheter. Eventuell skatterelaterad information på webbplatsen är inte uttömmande och består inte av juridiska eller skattemässiga råd. Potentiella investerare uppmanas att rådfråga sina skatterådgivare med avseende på deras specifika skattesituation och skatteeffekterna av en investering i iShares fonder.

Viktig information om iShares fonder finns i relevanta prospekt om iShares fonder och i de svenska faktabladen med basfakta för investerare (”KIID-dokumenten”). Kopior av dessa dokument kan erhållas via denna webbplats eller från din mäklare eller finansiella rådgivare. Vänligen läs iShares-fondernas prospekt samt relevanta KIID-dokument för en fullständig beskrivning om de risker som är förknippade med att investera i fonderna.

Börshandlade fonder (”ETF:er”)

Andelar i iShares fonder kan köpas eller säljas under hela dagen på en eller flera aktiebörser (sekundärmarknaden) genom en auktoriserad mäklare. Andelar i iShares fonder får endast tecknas eller lösas in direkt från iShares fonder (primärmarknaden) av auktoriserade deltagare i mycket stora poster för skapande/inlösen.

När du genomför en investering i en iShares-fond köper du andelar i ett bolag som kommer att vara noterat på en eller flera aktiebörser. Priset för andelarna fastställs med hjälp av tillgång och efterfrågan. Ett sådant pris är inte nödvändigtvis detsamma som värdet per aktie för den aktuella iShares-fondens tillgångar. Vid varje enskild tidpunkt kan priset vara lägre eller högre än tillgångsvärdet. På lång sikt förväntas dock en betydande underkurs eller överkurs jämfört med tillgångens värde inte vara hållbar till följd av ETF-strukturen.

BAULs intressebolag har rätt att agera som kapitalgarant för de värdepapper som ingår i iShares fonder. BlackRock, dess anställda och andra fonder som förvaltas av BlackRock har dessutom rätt att emellanåt förvärva värdepapper i, innehav i de underliggande värdepapperen i eller optioner för värdepapper i iShares fonder.

Swapfonder

iShares-fonder med säte i Dublin och ordet ”swap” i namnet är swapbaserade fonder. Swapfonderna ingår fullständigt finansierade swapavtal med motparter i syfte att nå samma utveckling som fondernas respektive jämförelseindex. Swaptransaktioner är exponerade för risken att motparterna hamnar på obestånd. Om dessa hamnar på obestånd kan den aktuella fonden gå med förlust. Swapfonderna har för avsikt att mildra en stor del av kreditriskexponeringen mot respektive motpart genom att från motparten erhålla säkerhet som ska förvaltas av en extern förvaltare av säkerheter. I den händelse att en motpart eller en förvaltare av säkerheter hamnar på obestånd kan swapfonderna fortfarande ha viss riskexponering mot den motpart eller den förvaltare av säkerheter som hamnat på obestånd.

Under vissa omständigheter kan motparter säga upp swapavtal i förtid, vilket kan påverka avkastningen på swapfonder. Motparterna kan även försöka överföra eventuella extrakostnader för att skydda sin riskexponering under swapaffärer till berörd fond. I händelse att swapfonden inte lyckas ingå lämpliga swapavtal eller behålla swapavtal med rimliga villkor kan fonden misslyckas med att uppnå sina investeringsmål och sin investeringspolicy, om den inte kan följa referensindexets utveckling på annat sätt.

Motparter i swapavtal med iShares S&P CNX Nifty India Swap kräver en försäkran i swapavtal om att iShares IV plc inte kommer att avyttra swappar till en juridisk person med restriktioner på grund av indiskt ursprung och att iShares IV plc avser att lämna ut information om andelsinnehavare och förmånstagare i iShares S&P CNX Nifty India Swap till motparterna i samband med en sådan försäkran. iShares IV plc kan få problem med att uppfylla sådana krav till fullo eftersom företaget inte har någon kontroll över överföringen av andelar i iShares S&P CNX Nifty India Swap på den sekundära marknaden. Till följd av detta kan det hända att motparter som en sista utväg väljer att säga upp swapavtal.

Investeringsråd

Innehållet på denna webbplats är allmängiltigt till sin natur och är avsett som information till investerare, potentiella investerare och deras professionella mellanhänder om förekomsten av samt de potentiella fördelarna med att investera i iShares fonder. Denna webbplats är dock inte tänkt att utgöra specifika investeringsråd inklusive, men inte begränsat till, investeringar, finansiella råd, juridiska råd, råd inom bokföring eller råd inom beskattning, eller rekommendationer om iShares lämplighet för enskilda investerare. Vänligen kontakta en oberoende mäklare eller finansiell rådgivare om du behöver investeringsråd. Du bör inhämta lämplig rådgivning om värdepapper, beskattning eller annan lagstiftning som påverkar dig personligen innan du fattar beslut om investering.

Immateriella rättigheter

”iShares®” är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Alla andra varumärken, tjänstemärken eller registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Innehållet på denna webbplats är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och andra former av äganderätt. Allt innehåll ägs eller kontrolleras av BAUL eller den part som har utsetts som tillhandahållare av innehållet. Utöver vad som uttryckligen anges här skall inget på denna webbplats betraktas som att en licens eller rättighet beviljas enligt någon upphovsrätt, något patent eller något varumärke eller någon annan immateriell rättighet som tillhör BAUL eller tredje part. All kopiering av information eller data, i synnerhet användning av text och bilder, kräver ett föregående medgivande av BAUL eller den part som utsetts som tillhandahållare av innehållet.

e SEDOLTM-koder som visas på webbplatsen (a) förblir London Stock Exchange plc:s immateriella egendom och publiceras av BAUL under licens och (b) får inte vidaredistribueras av någon person som har tillgång till denna webbplats, om inte sådan person har erhållit ett föregående skriftligt medgivande från London Stock Exchange plc. SEDOL™ och SEDOL Masterfile™ är varumärken som tillhör London Stock Exchange plc och används under licens.

Innehållet på och användningen av denna webbplats

Denna webbplats är avsedd för ditt personliga och enskilda bruk och skall inte användas för några kommersiella ändamål (oavsett om det sker i vinstsyfte eller inte) såvida inte och i den utsträckning du är en finansiell rådgivare som söker information om iShares fonder för dina kunders räkning.

Som användare har du inte rätt att sälja, kopiera, publicera, distribuera, överlåta, ändra, visa upp, reproducera och/eller skapa härledda alster av informationen eller programvaran på denna webbplats. Du har inte heller rätt att återdistribuera någon av sidorna, texten, bilderna eller innehållet på denna webbplats med hjälp av ”frames” eller motsvarande teknik. Du accepterar att du inte har någon rätt att använda innehållet på denna webbplats på något annat sätt.

Innehållet på denna webbplats, inklusive text, bilder, länkar och/eller andra objekt, har framställts baserat på källor, material och system som förmodats vara tillförlitliga och korrekta och tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”i den mån det är tillgängligt”.

BlackRock lämnar inga garantier och friskriver sig från alla uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier av alla slag till dig eller tredje part, inklusive, men inte begränsat till, garantier avseende korrekthet, läglighet, fullständighet, användbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål, frånvaro av intrång i tredje part rättigheter och/eller frånvaro av datorvirus.

Länkar till andra webbplatser tillhandahålls för att underlätta för dig och ska inte tolkas som att BlackRock rekommenderar dessa webbplatser, deras innehåll, produkter och/eller tjänster, eller vice versa. BlackRock ansvarar inte för innehållet (oavsett innehållets form) och användningen av sådana webbplatser som tillhör tredje part sker på egen risk. BlackRock garanterar inte att länkarna fungerar och ansvarar inte för följderna av eventuella fel eller försummelser till följd av att dessa länkar används.

Problem med internetprogramvara eller problem med överföringen kan skapa felaktiga eller ofullständiga kopior av information och material som kan laddas ner och visas på en användares dator. BlackRock ansvarar inte för eventuell felaktig, ändrad eller utelämnad information till fäöljd av överföring eller nedladdning av information och material.

Även om BlackRock strävar efter att uppdatera och säkerställa att innehållet på denna webbplats är korrekt lämnar BlackRock ingen garanti avseende riktighet eller korrekthet för innehållet på denna webbplats eller något annat innehåll, material och/eller erbjudanden som placeras på, presenteras eller hänvisas till eller som tillgängliggjorts via denna webbplats. Trots omsorgsfullt utförande kan en del information på denna webbplats ha ändrats sedan den senaste uppdateringen. BlackRock lämnar heller ingen garanti för att denna webbplats, driften av denna webbplats, innehållet på denna webbplats eller den server som gör denna webbplats tillgänglig är fria från fel eller virus eller andra skadliga komponenter eller att din användning av denna webbplats och dess innehåll kan ske utan avbrott.

Friskrivning från ansvar

BlackRock ansvarar under inga omständigheter för eventuella skador, inklusive, men inte begränsat till, direkta skador, indirekta skador, särskilda skador, oförutsedda skador, följdskador, förluster eller kostnader som uppstår i anslutning till denna webbplats eller till följd av användningen av denna webbplats eller omöjligheten att använda denna webbplats för någon part, eller i anslutning till bristande prestanda, fel, underlåtenhet, avbrott, defekt, fördröjning i drift eller överföring, datorvirus eller linje- eller systemfel, även om BlackRock eller dess representanter erhållit information om att sådana skador, förluster eller kostnader kan uppstå. BlackRock begränsar inte och utesluter inte ansvar för dödsfall eller personskador till följd av egen oaktsamhet eller på de platser där detta inte är tillåtet enligt lag (inklusive brittiska Financial Conduct Authoritys bestämmelser). Användningen av länkar till andra källor på internet sker på egen risk.

Om du är missnöjd med denna webbplats eller innehåll på denna webbplats, vänligen kontakta BlackRock Advisors (UK) Limited på +44 (0)20 7668 8007. Med hänsyn till ovannämnda friskrivning kan du välja att sluta använda webbplatsen och webbplatsens innehåll.

Anspråk avseende din användning av vår webbplats

I händelse av anspråk riktat mot BlackRock från tredje part som avser din användning av denna webbplats accepterar du härmed att ersätta BlackRock för samtliga förluster, kostnader, processer, förhandlingar, anspråk, skadestånd, utgifter (inklusive skäliga advokatarvoden) och ansvar, oavsett om de har åsamkats direkt av BlackRock i anslutning till eller till följd av din överträdelse av dessa villkor och regler eller på grund av att du ej har uppmärksammat dessa villkor och regler och/eller din felaktiga användning av webbplatsen.

Ingen av parterna skall hållas ansvarig inför den andra parten för eventuell förlust eller skada som kan ha åsamkats den andra parten på grund av händelse utöver den första partens rimliga kontroll, inklusive obegränsade konsekvenser av strömavbrott.

Sekretess

Om du förser BAUL med personuppgifter via den här webbplatsen kommer BAUL att behandla dem enligt sekretesspolicyn som du kan nå via sekretesspolicy.

Internet är inte ett fullständigt säkert medium. Även om BlackRock strävar efter att skydda all privat och konfidentiell information som skickas till BlackRock går det inte att garantera att information som skickas via internet förblir konfidentiell och privat.

Åtgärder mot penningtvätt

Till följd av bestämmelser om penningtvätt kan ytterligare dokumentation komma att krävas i syfte att identifiera dig när du genomför en investering. Detaljerad information finns i prospekten eller i andra dokument som definierar de relevanta iShares-fondernas verksamhet.

Telefonsamtal

Telefonsamtal spelas vanligtvis in för din säkerhet.

Information om tillsyn

BlackRock Advisors (UK) Limited, som är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority (”FCA”), med den registrerade adressen 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, England, Tel +44 (0)20 7743 3000, har utfärdat detta dokument med syfte att endast vara tillgängligt i Sverige och ingen annan skall använda denna information. Telefonsamtal spelas vanligtvis in för din säkerhet.iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc ,iShares V plc, iShares VI plc och iShares VII (kallas tillsammans "företagen") är öppna fondföretag med rörligt kapital och enskilt ansvar i sina fonder som följer irländsk lagstiftning och är auktoriserade av irländska finansinspektionen. Fonder med säte i Tyskland är "verksamhet i form av kollektiva investeringar i enlighet med direktiven" i den mening som avses i tysk lagstiftning om denna typ av investeringar. Dessa fonder förvaltas av BlackRock Asset Management Deutschland AG som är auktoriserat och reglerat av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

För investerare i Sverige

De nämnda Fonderna är registrerade för att erbjudas till allmänheten i Sverige Finansinspektionens företagsregister. En anmälan för tecknande av andelar i fonderna görs på villkoren i Fondföretagets prospekt och faktablad med basfakta för investerare. Viktig information om Företagen finns i tillämpligt prospekt, faktablad med basfakta för investerare och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från kontor som tillhör det lokala ombudet BlackRock Investment Management (UK) Limited, Stockholm Filial, Mäster Samuelsgatan 1, Box 609, SE-114 11 Stockholm, Sverige. Ett beslut om investering bör endast baseras på informationen i Fondföretagets prospekt, faktablad med basfakta för investerare och den senaste icke reviderade halvårsredogörelsen och/eller den reviderade årsberättelsen. Investerare bör läsa om fondspecifika risker i faktabladet med basfakta för investerare och Fondföretagets prospekt. Vänligen notera att viktig information om iShares VII fonder finns tillgänglig i det nuvarande prospektet och andra dokument som kan erhållas kostnadsfritt från det lokala ombudet Skandinaviska Enskilda Banken AB, Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm, Sverige.

Riskvarningar

iShares är eventuellt inte lämpliga för alla investerare. BlackRock Advisors (UK) Limited lämnar inga garantier avseende utvecklingen för aktierna eller fonderna. Värdet för investeringarna (som kan handlas på begränsade marknader) kan öka eller minska och det är inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade beloppet. Din avkastning är inte fast utan kan komma att variera. Historisk utveckling är inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Värdet för investeringen som inbegriper exponering mot utländsk valuta kan påverkas av valutakursrörelser. Vi vill påminna om att skattenivåer, skattebaser och skattelättnader kan komma att ändras.

Indexfriskrivning

“Barclays Capital Inc.” och Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index, Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index, Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Austria Treasury Bond Index, Barclays Belgium Treasury Bond Index, Barclays Euro Corporate Bond Index, Barclays Euro Treasury Bond Index, Barclays Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond, Barclays Emerging Markets Local Govt Bond, Barclays Euro Aggregate Bond Index, iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials Interest Rate Hedged, Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Barclays  Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index, Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index, Barclays Euro-Aggregate Financial Index, iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged, Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 15-30 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index, Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index, Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Finland Treasury Bond Index, Barclays France Treasury Bond Index, Barclays Germany Treasury Bond Index, Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index, Barclays Global Aggregate Bond Index, Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged), Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index, Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Italy Treasury Bond Index, Barclays Netherlands Treasury Bond Index, Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index, Barclays Spain Treasury Bond Index och Barclays US Aggregate Bond Indexär varumärken som tillhör Barclays Bank PLC och används av BlackRock Fund Advisors eller sina dotterbolag under licens för särskilda ändamål. iShares® är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Fund Advisors eller sina dotterbolag. De Underliggande Indexen upprätthålls av Barclays Capital. Barclays Capital har inga förbindelser med Fonderna, BFA, State Street, Distributören eller något av deras respektive dotterbolag.

Bloomberg ®", "Bloomberg CommoditySM (Total Return Index)" är servicemärken som Bloomberg LP och har licensierats för användning för vissa ändamål av Blackrock. Varken Bloomberg Finance LP och dess dotterbolag (kollektivt, "Bloomberg") eller UBS Securities LLC och dess dotterbolag (kollektivt, "UBS") har samröre med Blackrock Asset Management Deutschland AG, och Bloomberg och UBS godkänner inte, stödjer, har översyn, eller rekommenderar den iShares ETF. Bloomberg och Bloomberg CommoditySM (Total Return Index) är varumärken eller servicemärken som Bloomberg Finance LP och har licensierats till Blackrock Asset Management Deutschland AG. Varken Bloomberg eller UBS garanterar aktualitet, tillförlighet, eller fullständighet av data eller information rörande Bloomberg CommoditySM (Total Return Index).

Copyright © 2014, Alla rättigheter förbehålles. CITIGROUP är ett registrerat varumärke och tjänstemärke som tillhör Citigroup Inc. eller dess dotterbolag. Det används och är registrerat världen över och används av BlackRock Advisors (UK) Limited och vissa av dess dotterbolag under licens för särskilda ändamål. Mångfaldigande av data och information tillhörande Citigroup är förbjudet i alla former utom med föregående skriftligt tillstånd av Citigroup Index LLC (”Citigroup”).Den iShares ETF varken finansieras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av Citigroup och Citigroup lämnar inga garantier avseende tillrådligheten i att investera i en sådan fond. På grund av risken för mänskliga eller mekaniska fel lämnar inte Citigroup någon garanti för att några data eller någon information är korrekt, tillräcklig, fullständig eller tillgänglig och påtar sig inget ansvar för eventuella fel eller utelämnanden eller för de resultat som erhålls genom att använda sådana data och sådan information. CITIGROUP LÄMNAR INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. Citigroup ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för direkta skador, indirekta skador, särskilda skador eller följdskador i anslutning till användningen av data och information från Citigroup.

DAX®, DivDAX®, eb.rexx®, MDAX® och TecDAX® är registrerade varumärken som tillhör Deutsche Börse AG.

EURO STOXX®, EURO STOXX® Banks, EURO STOXX® Health Care, EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX® Technology, EURO STOXX® Telecommunications, STOXX® Asia/Pacific 600 Real Estate Cap, STOXX® EU Enlarged 15, STOXX® Europe 50 , STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® Europe 600 Construction & Materials, STOXX® Europe 600 Financial Services, STOXX® Europe 600 Food & Beverage, STOXX® Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX® Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX® Europe 600 Real Estate Cap, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 Telecommunications, STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, STOXX® Europe600, STOXX® Europe 600 Utilities, STOXX® Europe Large 200, STOXX® Europe Mid 200, STOXX® Europe Select Dividend 30, STOXX® Europe Small 200, STOXX® Global Select Dividend 100 och STOXX® Americas 600 Real Estate Cap och de varumärken som används i indexnamnen är immateriella rättigheter som tillhör STOXX Limited, Zürich, Schweiz, och/eller dess licensgivare. Indexen används med licens från STOXX. De värdepapper som baseras på indexen varken finansieras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av STOXX och/eller dess licensgivare och varken STOXX eller dess licensgivare har något ansvar avseende detta.

'Dow Jones', 'Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30', 'Dow Jones China Offshore 50', 'Dow Jones Global Titans 50', 'Dow Jones Industrial Average' och 'Dow Jones U.S. Select Dividend' är registrerade varumärken och/eller tjänstemärken som tillhör Dow Jones & Company, Inc. och används av BlackRock Asset Management Deutschland AG under licens för särskilda ändamål. BlackRock Asset Management Deutschland AG's die iShares ETFs varken finansieras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av Dow Jones, och Dow Jones lämnar inga garantier avseende tillrådligheten i att handla med denna produkt.

S&P® är ett registrerat varumärke som tillhör Standard & Poor’s Financial Services LLC (”S&P”) och ”Dow Jones®” är ett registrerat varumärke som tillhör Dow Jones Trademark Holdings LLC (”Dow Jones”) och dessa varumärken har licensierats för användning av S&P Dow Jones Indices LLC och dess dotterbolag samt underlicensierats för användning i vissa syften av BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag (”BlackRock”). Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, Dow Jones Industrial AverageSM och Dow Jones Emerging Markets Select Dividendär produkter som tillhör S&P Dow Jones Indices LLC eller dess dotterbolag och har licensierats för användning av BlackRock. De iShares ETF varken sponsras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P eller deras respektive dotterbolag, och varken S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones eller S&P och ej heller deras respektive dotterbolag tar någon ställning till lämpligheten att investera i Fonderna. BlackRock har inga förbindelser med de ovanstående bolagen. Indexens datakälla: S&P Dow Jones Indices LLC.

“Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM och Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM” är en gemensam licensierad produkt från Dow Jones Indexes, som är CME Group Index Services LLC:s (“CME Indexes”) handelsfirma och licensierade varumärke, och SAM Indexes GmbH (“SAM”). “Dow Jones(r)”, “[DJSI Index]SM” och “Dow Jones Indexes” är servicevarumärken för Dow Jones Trademark Holdings, LLC (“Dow Jones”) för vilka CME Indexes innehar varumärkeslicens samtidigt som BlackRock Advisors (UK) Limited har underlicens vad avser särskilda användningsområden. Dow Jones, CME Indexes, SAM och deras respektive koncernbolag har inte några affärsförhållanden med [licensinnehavaren] med undantag för framställningen av “Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM och Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM” (“Indexet”) och deras respektive servicevarumärken som används i samband med iShares.

Euronext Indices B.V. innehar all äganderätt till AEX-index® (”Indexet”). Euronext Indices B.V. varken finansierar eller rekommenderar eller är på något annat sätt involverad i emittering och erbjudande av produkten. Euronext Indices B.V. friskriver sig från allt ansvar gentemot andra parter för eventuella felaktigheter i de data som Indexet baseras på, för alla misstag, fel eller utelämnanden vid beräkning och/eller spridningen av Indexet och för det sätt på vilket det tillämpas i samband med emissionen och dess erbjudande. ”AEX®” och ”AEX-index®” är registrerade varumärken som tillhör Euronext N.V. eller dess dotterbolag.

”FTSE®” är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited (”FT”) och används av FTSE International Limited (”FTSE”) under licens. FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index, FTSE 100 Index, FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index, FTSE 250 Index, FTSE UK Dividend + Index och FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index beräknas av eller på uppdrag av FTSE International Limited (”FTSE”). Varken Börsen, FT eller FTSE finansierar, rekommenderar eller marknadsför de iShares ETFs eller är på något sätt kopplade till fonderna eller påtar sig något ansvar för deras emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt och alla databasrättigheter till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa dessa produkter.

FTSE 100 beräknas av FTSE International Limited. FTSE varken finansierar, rekommenderar eller marknadsför den iShares ETF. All upphovsrätt till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE. BlackRock Asset Management Deutschland AG har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt för att skapa denna produkt. ”FTSETM” är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange Limited och Financial Times Limited och används av FTSE International Limited under licens.

”FTSE®” är ett varumärke som tillhör London Stock Exchange plc och Financial Times Limited och ”MIB” är ett varumärke som tillhör Borsa Italiana SpA (”Borsa Italiana”) och dessa båda varumärken används av FTSE International Limited (”FTSE”) under licens. FTSE MIB Index beräknas av FTSE med hjälp av Borsa Italiana. Varken FTSE eller dess licensgivare eller Borsa Italiana finansierar, rekommenderar eller marknadsför de iShares ETFs och är inte på något sätt kopplade till produkten och påtar sig inget ansvar för dess emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt för att skapa denna produkt.

”FTSE®” är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited (”FT”), ”NAREIT®” är ett varumärke som tillhör National Association of Real Estate Investment Trusts (”NAREIT”) och ”EPRA®” är ett varumärke som tillhör European Public Real Estate Association (”EPRA”). Samtliga dessa varumärken används av FTSE med licens. FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index och FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index beräknas av FTSE International Limited (”FTSE”). Varken Börsen, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT eller EPRA finansierar, rekommenderar eller marknadsför de iShares ETFs eller är på något sätt kopplade till fonderna eller påtar sig något ansvar för deras emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt och alla databasrättigheter till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE, Euronext N.V., NAREIT och EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa dessa produkter.

”FTSE®” är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange plc och Financial Times Limited (”FT”). ”FTSEurofirst®” är ett varumärke som ägs gemensamt av FTSE International Limited (”FTSE”) och Euronext N.V (”Euronext”). FTSEurofirst 100 Index och FTSEurofirst 80 Index sammanställs och beräknas av eller på uppdrag av FTSE. Varken Börsen, FT, FTSE eller Euronext finansierar, rekommenderar eller marknadsför de iShares ETFs eller är på något sätt kopplade till fonderna eller påtar sig något ansvar för deras emittering, verksamhet eller handel. All upphovsrätt och alla databasrättigheter till indexvärdena och listan över beståndsdelarna innehas av FTSE och Euronext. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit fullständig licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa dessa produkter.

”FTSE®” är ett varumärke som ägs gemensamt av London Stock Exchange (”Börsen”) och Financial Times Limited (”FT”), ”Macquarie™” är ett varumärke som tillhör Macquarie Bank Limited och dess närstående bolag och båda används av FTSE International Limited (”FTSE”) med licens. Varken FTSE, Macquarie, Börsen eller FT ska hållas ansvarigt (för vare sig försumlighet eller annat) gentemot någon annan person för något fel i Indexet och varken FTSE, Macquarie, Börsen eller FT är skyldiga att informera någon person om eventuella fel i Indexet. BlackRock Advisors (UK) Limited har erhållit licens från FTSE att använda sådan upphovsrätt och sådana databasrättigheter för att skapa iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100.

Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx GBP Non-financials Index, Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index, Markit iBoxx € Covered Index, Markit iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index Nom. (Mid), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged) Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged), Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index och Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index Nom. (Mid) som refereras till här, tillhör Markit Indices Limited och används med licens. De iShares ETFs varken finansieras, rekommenderas eller marknadsförs av Markit Indices Limited.

Markit iBoxx är ett registrerat varumärke som tillhör Markit Indices Limited och används av BlackRock Asset Management Deutschland AG med licens. Markit Indices Limited varken tillstyrker eller rekommenderar BlackRock Asset Management Deutschland AG eller de iShares ETFs. Dessa produkter varken finansieras, rekommenderas eller säljs av Markit Indices Limited och Markit Indices Limited lämnar inga garantier avseende lämpligheten att investera i produkterna.

J.P. Morgan" och "J.P. Morgan EMBISM Global Core Index" är varumärken som tillhör JPMorgan Chase & Co. och är licensierade för användning i vissa syften av BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ("BTC"). iShares® är ett registrerat varumärke som tillhör BTC.
J.P. Morgan är Indexleverantör för det Underliggande indexet. J.P. Morgan har inga förbindelser med Fonden, BFA, State Street, Distributören eller något av deras respektive dotterbolag.
J.P. Morgan levererar finansiell, ekonomisk och investeringsrelaterad information till finansbranschen. J.P. Morgan beräknar och upprätthåller J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global och Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Inkluderandet och exkluderandet av värdepapper i obligationsindexen med fokus på tillväxtmarknader reflekterar inte på något sätt det aktuella värdepapprets investeringspotential.

Markit iBoxx är ett registrerat varumärke som tillhör Markit Indices Limited och används av BlackRock Advisors (UK) Limited under licens. Markit Indices Limited varken tillstyrker eller rekommenderar BlackRock Advisors (UK) Limited eller iShares plc.  Denna produkt varken finansieras, rekommenderas eller säljs av IIC och IIC lämnar inga garantier avseende lämpligheten att investera i denna produkt.

Fonden varken sponsras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av Morningstar. Morningstar lämnar inga utfästelser eller garantier, varken direkt eller indirekt, till ägare av andelar i Fonden eller allmänheten avseende lämpligheten att investera i aktier i allmänhet eller i Fonden eller möjligheterna för Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index (“Indexet”) att följa den allmänna aktieutvecklingen. Morningstars enda koppling till Företaget eller BlackRock-koncernen är licensieringen av vissa varumärken och handelsnamn som tillhör Morningstar och Indexet som bestäms, utformas och beräknas av Morningstar utan hänsyn till BlackRock-koncernen, Företaget eller Fonden. Morningstar har inte åtagit sig något ansvar att ta vare sig BlackRock-koncernens eller ägare av andelar i Fondens önskemål i beaktande när Indexet bestäms, utformas och beräknas. Morningstar ansvarar inte för och har inte deltagit i prissättningen och bestämningen av antalet andelar i Fonden. Morningstar har ej heller varit delaktigt i timingen vid utgivning eller försäljning av sådana andelar eller i arbetet med att bestämma eller beräkna ekvationen som bestämmer hur andelar i Fonden konverteras till kontanter. Morningstar har inga förpliktelser eller skyldigheter i anslutning till administrationen, marknadsföringen eller handeln med andelar i Fonden. Morningstar garanterar inte Indexets noggrannhet eller fullständighet  eller några data som inkluderas däri, och Morningstar åtar sig heller inga skyldigheter för eventuella felaktigheter, utelämnanden eller avbrott i Indexet.

Morningstar lämnar inga garantier, direkta eller indirekta, avseende de resultat som uppnås av BlackRock-koncernen, ägare av andelar i Fonden eller annan person eller entitet i samband med användande av Indexet eller någon data som inkluderas däri. Morningstar lämnar inga direkta eller indirekta garantier och frånsäger sig uttryckligen alla garantier avseende lämpligheten att sälja eller använda Indexet eller någon data däri för ett specifikt syfte. Utan att begränsa ovanstående skall Morningstar ej vid någon händelse åläggas några förpliktelser eller skyldigheter i samband med speciella, straffrättsliga, direkta, indirekta eller konsekvensiella skador (inklusive förlorade intäkter) som är ett resultat av användandet av Indexet eller någon data som inkluderas däri, även om den berörda parten upplysts om risken för sådana skador.

 Indexed MSCI

iShares fonder varken finansieras, rekommenderas eller marknadsförs av MSCI och MSCI har inga skyldigheter med avseende på sådana fonder eller något index som sådana fonder är baserade på. Prospektet innehåller en mer detaljerad beskrivning av den begränsade relation som MSCI har med BlackRock Advisors (UK) Limited och alla relaterade fonder.

”Nasdaq®”, ”Nasdaq-100®” och ”Nasdaq-100 Index®” är varumärken som tillhör Nasdaq Stock Market Inc. (som tillsammans med dess dotterbolag benämns för ”företagen”) och används av BlackRock Asset Management Deutschland AG under licens. iShares NASDAQ-100® (DE) varken emitteras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av företagen. Företagen lämnar inga garantier och påtar sig inget ansvar med avseende på produkten.

Nasdaq®, Nasdaq 100 , är registrerade varumärken som tillhör NASDAQ OMX Group, Inc. (kallas nedan "företaget" tillsammans med dess närstående bolag) och är licensierade för användning av BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited.   Företaget åtar sig inte något ansvar avseende produktens legala status eller lämplighet. Produkten är inte utgiven, rekommenderad, erbjuden till försäljning eller marknadsförd av företaget. Företaget utger ingen garanti och åtar sig inget ansvar avseende produkten.

Nikkei Stock Average är upphovsrättsskyddat material som beräknas av Nihon Keizai Shimbun, Inc., som är exklusiv innehavare av upphovsrätten och övriga immateriella rättigheter till själva Nikkei Stock Average samt de metoder som används för att beräkna Nikkei Stock Average. Nihon Keizai Shimbun, Inc. (licensgivare) har givit licenstagaren licens att använda Nikkei Stock Average som grund för den iShares ETF. Licensgivaren varken finansierar, stöder, säljer eller marknadsför ETF:en och har, utöver att ge licenstagaren licens, ingen koppling till ETF:en. ETF:en förvaltas uteslutande på licenstagarens risk och licensgivaren skall inte åläggas några skyldigheter eller något ansvar för ETF:ens förvaltning och transaktioner.

Nikkei 225 skyddas av upphovsrätt och beräknas utifrån kriterier som utvecklas och skapats av Nikkei Inc.. Nikkei Inc. är den enda och exklusiva ägaren av upphovsrätten och andra immateriella rättigheter avseende Nikkei 225 samt relevanta beräkningskriterier. Nikkei Digital Media Inc. har licensierat användningen av Nikkei 225 som fondens index till licenstagaren med tillåtelse av Nikkei Inc. Immateriella rättigheter och andra rättigheter avseende varumärken som är relaterade till Nikkei och Nikkei 225 tillhör Nikkei Inc.. Nikkei Inc. och/eller Nikkei Digital Media, Inc. varken sponsrar, stödjer, säljer eller marknadsför fonden. Nikkei Inc. och/eller Nikkei Digital Media, Inc. har ingen som helst koppling till fonden och licensierar användandet av vissa varumärken och Nikkei 225 för själva fonden till licenstagaren. Licensavtalet mellan Nikkei Digital Media, Inc. och licenstagaren ger ingen rättighet till någon tredje part. Fondens förvaltas endast på licenstagarens risk; Nikkei Inc. och/eller Nikkei Digital Media, Inc. åtar sig inga skyldigheter eller något ansvar avseende fondens förvaltning och transaktioner. Nikkei Inc. och/eller Nikkei Digital Media, Inc. åtar sig något ansvar för korrektheten i fondens beräkning eller avseende relevant data. Nikkei Inc. och/eller Nikkei Digital Media, Inc. har ingen skyldighet att fortsätta med publiceringen av Nikkei 225 och åtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, fördröjningar, avbrott, avstängningar eller avslutanden av den relevanta publiceringen; Nikkei Inc. och/eller Nikkei Digital Media, Inc. är auktoriserade att förändra beskrivningen av värdepapper, beräkningskriterier eller andra detaljer avseende Nikkei 225 och har rätt att avbryta eller avsluta presentationen av Nikkei 225 utan skyldigheter gentemot licenstagaren eller någon tredje part.

“Standard & Poor’s®,” och “S&P®” är registrerade varumärken och 'S&P Commodity Producers Agribusiness', 'S&P 500', 'S&P Emerging Market Infrastructure', 'S&P Global Clean Energy', 'S&P Global Timber & Forestry', 'S&P Global Water', 'S&P Commodity Producers Gold', 'S&P Listed Private Equity', 'S&P Commodity Producers Oil and Gas', 'S&P 500 Minimum Volatility' och 'S&P SmallCap 600' är varumärken som tillhör Standard & Poor’s Financial Services LLC och är licensierade för användning i vissa syften av BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag. iShares® är ett registrerat varumärke som tillhör BlackRock Fund Advisors eller dess dotterbolag. De iShares ETFs varken sponsras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av S&P och S&P lämnar inga garantier avseende lämpligheten att investera i dessa produkter.

EURO STOXX 50®, EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX 50 ex Financials index, EURO STOXX® Mid, EURO STOXX® Small, EURO STOXX® Total Market Growth Large, EURO STOXX® Total Market Value Large och STOXX® Europe 50 är en immateriell tillgång (inklusive registrerade varumärken) som tillhör STOXX Limited, Zurich, Schweiz och/eller dess licensgivare ("licensgivare"), och används med licens. De iShares ETFs varken sponsras, rekommenderas, säljs, eller marknadsförs av STOXX och dess licensgivare, och ingen av dessa bär något ansvar för dessa produkter.

iShares SMI (DE) varken finansieras, rekommenderas, säljs eller marknadsförs av SIX Swiss Exchange och SIX Swiss Exchange lämnar inga garantier avseende tillrådligheten i att investera i produkten. SMI® är ett registrerat varumärke som tillhör SIX Swiss Exchange och användning av varumärket i någon form kräver licens.

”ATX®” (Austrian Traded Index®) är ett registrerat varumärke som tillhör Wiener Börse AG. Emittenten har beviljats licens att använda ATX® med avseende på denna emission. iShares ATX (DE) varken finansieras, rekommenderas eller marknadsförs av Wiener Börse AG.

iShares® och BlackRock® är registrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc., eller företagets dotterbolag i USA och i andra länder.
© 2014 BlackRock Advisors (UK) Limited. Organisationsnummer 00796793. Alla rättigheter förbehålles.

© 2014 BlackRock, Inc. Alla rättigheter förbehålles. BLACKROCK BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY och den stiliserade i-logotypen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör BlackRock, Inc. eller dess dotterbolag i USA och övriga världen. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. Ref: XXXXX.

Ändringar

BlackRock förbehåller sig rätten att med jämna mellanrum ändra dessa villkor och regler. Du kan erhålla tillgång till den senaste versionen av dessa villkor och regler på denna webbplats.

Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa villkor och regler och din tillgång till och användning av denna webbplats samt webbplatsens innehåll regleras av engelsk lag och lyder under engelska domstolars exklusiva jurisdiktion.

© 2012 BlackRock Advisors (UK) Limited. Företagets registreringsnummer är 00796793. Alla rättigheter förbehålles. Samtal kan komma att avlyssnas eller spelas in.