• US election: unexpected Trump win

    Implications for markets and policy

  • Helping bring stability to the High Yield market

    iShares seeks to deliver reliable access during high yield bond market volatility

Kunngjøring

Reklassifisering av selskapshandlinger i iShares-fond som er hjemmehørende i Tyskland

Et bredt utvalg av investeringsmuligheter

Produkter

iShares produkter gir eksponering i et bredt utvalg av aktivaklasser og markeder.

Se den norske produktlisten

Et utvalg av iShares ETF-er som hjelper deg å bygge din portefølje

iShares tilbyr investeringsløsninger i alle aktivaklasser. Se utvalget.

Se hele vart produktutvalg >
Varför iShares?


iShares gjør det enkelt og effektivt å investere for investorer i alle størrelser

ETF-markedets betrodde leder

Med mer enn ti års ekspertise og engasjement er iShares verdens ledende leverandør av børshandlede fond (ETF). 1

 

God avkastning over lang tid

iShares leverer konsekvent kvalitetsfond som kunder over hele verden bruker for å investere for fremtiden.2

 

Drevet av BlackRock

iShares benytter seg av innsikten og erfaring til BlackRock, som håndterer mer penger for investorer enn noe annet selskap i verden.3

1 Dette er basert på de mer enn 700 børshandlede fondene og mer enn 1 billion amerikanske dollar i kapital som BlackRock forvalter globalt per 30. juni 2015. 2 iShares indeksfondhar som mål å spore avkastningen til de underliggende referanseindeksene, minus gebyrer og utgifter. Relativ volatilitet er et mål på hvor nære et fond følger indeksen den har som referanse. I løpet av en treårsperiode, per 31. august 2014, var 62 % av globale iShares-fond innen 25 bp og 80 % var innen 50 bp av referansen, basert på den verdijusterte egenkapitalen til fondene. Tidligere resultater er ingen garanti for fremtidige resultater.3 Basert på 4,721 billioner amerikanske dollar i AUM per 30. juni 2015, BlackRock.

Du er i ferd med å gå inn på iShares-nettsted for individuell investor
Nei, jeg er ikke en institusjonell investor
Jeg er en institusjonell investor
Investortype - beskrivelse
Betingelser og vilkår
Personvern

En privat investor, også kjent som en ikke-profesjonell kunde, er en organisasjon eller en fysisk person som ikke oppfyller (i) ett eller flere av kravene til profesjonell kunde fremsatt i Vedlegg II til EUs direktiv om markeder i finansielle instrumenter, MiFID (Directive 2004/39/EC), eller (ii) ett eller flere av kravene til kvalifisert investor fremsatt i Artikkel 2 i EUs prospektdirektiv (Directive 2003/71/EC).

På denne nettsiden er mellommenn & institusjoner begge investorer som kvalifiserer både som profesjonell kunde og kvalifisert investor.

Sammenfattet kan vi si at en person som kan klassifiseres både som profesjonell kunde, i henhold til direktivet om markeder i finansielle instrumenter og som kvalifisert investor i henhold til prospektdirektivet, vanligvis må oppfylle ett eller flere av følgende krav:

(1) Enheten må være autorisert eller regulert for å opptre i finansmarkedene. Følgende liste omfatter alle autoriserte enheter med slik virksomhet som de nevnte enhetene driver, uavhengig av om de er autorisert av en EØS-stat eller en tredjestat og uavhengig av hvorvidt de er autorisert i henhold til et direktiv:

(a) kredittinstitusjon
(b) investeringsforetak
(c) enhver annen autorisert eller regulert finansinstitusjon
(d) forsikringsselskap
(e) kollektivt investeringsfond og forvaltningsselskap for slike fond
(f) pensjonskasser og forvaltningsselskap for slike kasser
(g) megler/dealer i råvarer og råvarederivater
(h) lokalt foretak som definert i kapitaldekningsdirektivet artikkel 1(20)
(i) andre institusjonelle investorer

(2) Et stort foretak som oppfyller to av følgende krav: (i) balanseregnskap på minst EUR 43 000 000; (ii) årlig netto omsetning på minst EUR 50 000 000; og (iii) gjennomsnittlig antall ansatte minst 250 i løpet av året.

(3) Nasjonal eller regional offentlig myndighet, offentlig organ som håndterer offentlig gjeld, sentralbanker, internasjonale eller overnasjonale organisasjoner (slik som Verdensbanken, IMF, ECB, EIB) eller annen lignende internasjonal organisasjon.

(4) Fysisk person bosatt i en EØS-stat hvilket tillater autorisering av fysiske personer som kvalifiserte investorer som uttrykkelig ber om å bli behandlet som profesjonell kunde og kvalifisert investor, og som oppfyller minst to av følgende kriterier: (i) han/hun må ha gjennomført transaksjoner i verdipapirmarkeder med en gjennomsnittlig hyppighet på minst 10 hvert kvartal i løpet av de siste fire kvartalen forut for søknaden, (ii) størrelsen på hans/hennes portefølje, definert til å omfatte kassabeholdning og finansielle instrumenter, skal overstige EUR 500 000, og (iii) han/hun må ha eller ha hatt en profesjonell stilling som krever kunnskap om verdipapirinvestering.

Vær oppmerksom på at ovenstående sammendrag kun er til orientering. Dersom du er usikker på hvorvidt du kan bli klassifisert både som profesjonelle kunde i henhold til direktivet om markeder i finansielle instrumenter og som kvalifisert investor i henhold til prospektdirektivet, bør du søke uavhengig råd.

Betingelser og vilkår

Disse betingelsene og vilkårene gjelder for din bruk av dette nettstedet. Ved å gå inn på dette nettstedet bekrefter du at du har lest og akseptert disse betingelsene og vilkårene. Hvis du ikke ønsker å være bundet av disse betingelsene og vilkårene, må du forlate dette nettstedet.

Tilgang til informasjon som vises på dette nettstedet, kan være begrenset til visse personer i visse land. Ulike iShares-produkter er blitt registrert eller godkjent i ulike land og er som sådanne godkjent for offentlig emisjon (til privatkunder og profesjonelle kunder, slik det er definert for markedene i direktivet om finansielle instrumenter og for kvalifiserte investorer slik det er definert under direktivet om prospekter) i disse landene. I land der ett eller flere iShares-produkter ikke er registrert eller godkjent for offentlig emisjon, kan det hende privatkunder ikke får tilgang til informasjon om disse iShares-produktene, mens visse typer informasjon kan bli vist til visse typer profesjonelle kunder og kvalifiserte investorer avhengig av landet det gjelder. BlackRock Advisors (UK) Limited har ikke til hensikt å vise informasjon om iShares-produkter til personer som hjemlandet eller registreringslandet (det som er aktuelt) har forbudt dem å se. Brukere av dette nettstedet må forsikre seg om at de har juridisk tillatelse til å logge på dette nettstedet i landet der de gjør det. Brukere er også ansvarlige for å kontrollere at deres erklæringer når det gjelder hjemland eller registreringsland, er nøyaktige.

Dette nettstedet eies og drives av BlackRock Advisors (UK) Limited ("BAUL"). Innholdet leveres og styres av BAUL og andre selskaper i BlackRock-konsernet (direkte og indirekte datterselskaper av BlackRock, Inc., inkludert investeringsforvalter, forvalter og rådgiver for iShares-produktene (det som er aktuelt) beskrevet nedenfor i avsnittet "iShares-produkter", med fellesbetegnelse "BlackRock").

EU-kunder – BlackRock etterlever direktivet om elektronisk handel.

Juridisk status

Dette nettstedet er opprettet for tilgang i Norge av BAUL, som er godkjent og regulert av Financial Services Authority i Storbritannia, registrert adresse 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS. BAUL er et selskap som er registrert i England og Wales med selskapsnummer 00796793, registrert adresse 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, og registrert i Storbritannia hos HM Revenue and Customs for betaling av VAT med nummer 243852262.

iShares-produkter

iShares-fondene som er nevnt på dette nettstedet, er underfond av iShares plc, iShares II plc eller iShares III plc, som alle er åpne (open-ended) investeringsselskaper med variabel kapital registrert i Irland med adskilt ansvar mellom sine underfond, og som er godkjent av Central Bank of Ireland. Dublin iShares-fondene er godkjent i Storbritannia i henhold til Financial Services and Markets Act 2000. BAUL fungerer som investeringsforvalter for Dublin iShares-fondene. Fond som tilbys norske investorer er godkjent for markedsføring i Norge.

Børshandlede råvarer (ETC-er)

iShares fysisk sikrede børshandlede råvarer ("iShares fysiske ETC-er") er strukturert som serier av sikrede gjeldsbrev tilknyttet metaller som utstedes av iShares Physical Metals plc, som er et spesialinstrument hjemmehørende i Irland. Verdipapirene i iShares fysiske ETC-er er utstedt i form av gjeldsbrev. De enkelte verdipapirene i iShares Physical Metals plc er sikret med fysiske beholdninger av de relevante metallene, som ivaretas av depotforvalteren (og/eller dennes underdepotforvaltere) i sikrede hvelv. Depotforvalteren til iShares Physical Metals plc er London-filialen av JP Morgan Chase Bank N.A., og BAUL fungerer som tilrettelegger.

Registreringer og noteringer

Dette nettstedet viser hvilke land iShares-produktene er registrert eller godkjent i for offentlig distribusjon, og på hvilke europeiske hovedbørser iShares-fondene også er notert. iShares har også en rekke fond som hører hjemme i Tyskland, og en rekke fond som hører hjemme i USA, men disse er ikke registrert i Norge og er ikke tilgjengelig for offentlig emisjon i Norge.

Investorbegrensning

iShares-produktene blir ikke tilbudt til og er ikke rettet mot innbyggere i et land der (a) iShares-produktene ikke er godkjent eller registrert for distribusjon, og der det ville stride mot et lands verdipapirlover å gjøre dette, (b) der spredning av informasjon om iShares-produktene via Internett er forbudt og/eller der BAUL ikke er godkjent eller kvalifisert for å foreta slik emisjon eller invitasjon. Dette nettstedet og informasjonen på dette nettstedet skal ikke tolkes som en annonse, et tilbud om salg av eller fremme av et tilbud om å kjøpe verdipapirer i iShares-produktene som er nevnt på dette nettstedet, og ingen verdipapirer skal tilbys eller selges, i noe land der det strider mot landets verdipapirlover å gjøre dette.

Spesifikt er andelene i iShares-fond og verdipapirene i iShares fysiske ETC-er ikke blitt registrert og vil ikke bli registrert i henhold til Securities Act 1933 i USA ("1933 Act") eller verdipapirlovene i noen av statene i USA. Aksjene eller verdipapirene kan ikke tilbys eller selges direkte eller indirekte i USA eller på vegne av eller til fordel for en USA-basert person, bortsett fra ved et unntak fra, eller i en transaksjon som ikke er underlagt reguleringskravene i 1933 Act og eventuelle gjeldende delstatsverdipapirlover. Ethvert videretilbud om eller videresalg av noen av andelene eller verdipapirene i USA eller til personer i USA kan utgjøre et brudd på lovene i USA. "USA-basert person" betyr en person eller enhet som Securities Exchange Commission til enhver tid anser som en "USA- basert person" i henhold til regel 902(k) i 1933 Act, eller en annen person eller enhet slik styremedlemmene i iShares-produkter bestemmer. Kontakt din salgsrepresentant for å få en liste over personer eller enheter som anses som "personer i USA".

Andeler i iShares-fond og verdipapirer i iShares fysiske ETC-er kan ikke, bortsett fra ifølge et relevant unntak, anskaffes eller eies av eller skaffes med eiendeler i en ERISA-plan. En "ERISA-plan" er definert som (i) en pensjonsordning i henhold til Title I i United States Employee Retirement Income Security Act av 1974 med tillegg (ERISA), eller (ii) en individuell pensjonskonto eller -ordning i henhold til del 4975 av United States Internal Revenue code av 1986 med tillegg.

Dessuten kan andeler i iShares-fond og verdipapirer i iShares fysiske ETC-er ikke, bortsett fra ifølge et unntak fra, eller i en transaksjon som ikke er underlagt reguleringskravene i US Investment Company Act av 1940 med tillegg ("1940 Act") eller US Commodity Exchange Act med tillegg ("CEA"), etter det som er aktuelt, anskaffes av en person som anses som en USA-basert person i henhold til 1940 Act og bestemmelsene i denne eller, en person som anses som en USA-basert person i henhold til CEA og bestemmelsene i denne.

iShares-fondene og iShares fysiske ETC-er er ikke og vil ikke være kvalifisert for distribusjon til allmennheten i Canada, siden det ikke er registrert noe prospekt for iShares-fond og iShares fysiske ETC-er hos noen verdipapirkommisjon eller reguleringsmyndighet i Canada eller noen provins eller noe territorium der. Dette nettstedet er ikke, og skal under ingen omstendigheter tolkes som, en annonse eller et annet trinn til fremme av en offentlig emisjon av andeler eller verdipapirer i USA eller Canada. Ingen person hjemmehørende i Canada i henhold til Income Tax Act (Canada) kan kjøpe eller akseptere en overføring av andeler i iShares-fond eller overføring av verdipapirer i iShares fysiske ETC-er med mindre hun eller han er kvalifisert for å gjøre dette i henhold til gjeldende kanadiske lover eller provinslover.

Andeler i iShares S&P CNX Nifty India Swap (et underfond til iShares IV plc) har ikke vært og vil ikke bli registrert under Indias lovgivning, og har ikke til hensikt å dra fordel av eventuell lovgivning i India som er innført for beskyttelse av aksjonærer. Andeler i iShares S&P CNX Nifty India Swap blir ikke tilbudt, og kan ikke, direkte eller indirekte, selges eller leveres i India, anskaffes av, overført til eller holdes til fordel for (i) enhver “person bosatt i India” slik begrepet er definert i Indian Foreign Exchange Management Act 1999 (som endres eller suppleres fra tid til annen), (ii) enhver person som er “Non-Resident Indian”, en “Overseas Corporate Body” eller en “Person of Indian Origin” slik begrepene er definert i Indian Foreign Exchange Management (Deposit) Forskrifter 2000 (som endres eller suppleres fra tid til annen), (iii) enhver person for nyemisjon eller videresalg, direkte eller indirekte, i India eller til en person bosatt i India eller noen enhet som er inkorporert eller registrert i India, og/eller (iv) enhver person som har til hensikt å kjøpe andeler i fondet for å omgå eller på annen måte unngå eventuelle pålegg som gjelder for Securities and Exchange Board of India (utenlandske institusjonelle investorer) Forskrifter 1995 (som endres eller suppleres fra tid til annen) og/eller eventuelle andre underliggende forskrifter eller rundskriv som er sendt ut som oppfølgning til disse, enhver “Indian Origin Restricted Entity”. iShares IV plc tillater ikke bevisst salg av andeler i iShares S&P CNX Nifty India Swap eller noen fordelaktige interesser i disse til enheter med opprinnelse som er begrenset til India.

En potensiell investor i iShares S&P CNX Nifty India Swap kan bli oppfordret på tidspunktet for kjøp av andeler (eller senere) å godtgjøre at en slik investor ikke er en enhet med opprinnelse som er begrenset til India, og ikke kjøper andeler for eller på vegne av en slik. Aksjonærer i iShares S&P CNX Nifty India Swap er pålagt å varsle iShares IV plc og deres investeringsforvalter øyeblikkelig i det tilfellet de har blitt en enhet med opprinnelse som er begrenset til India, eller eier andeler for enheter med opprinnelse som er begrenset til India. Enhver person som bryter noen av restriksjonene ovenfor, må kompensere og holde skadesløs enhver av iShares IV plc og deres ledelse og investeringsforvalter for alle tap eller krav de har lidt eller pådratt noen av dem i forbindelse med et slikt brudd. Dersom det blir kjent av iShares IV plc at noen andeler i iShares S&P CNX Nifty India Swap er juridisk eller rettmessig eid, direkte eller direkte, av en person som bryter med de ovennevnte restriksjonene, enten alene eller sammen med en annen person, vil man, i den utstrekning andelene kan identifiseres og innløses, tvangsinnløse andeler som er eid slik.

iShares IV plc og deres ledelse og investeringsforvalter kan bli pålagt av motpartene til swap-ene for iShares S&P CNX Nifty India Swap, i overensstemmelse med pålegg eller krav fra Securities and Exchange Board of India, eller en annen indisk offentlig eller lovgivende myndighet, å fremskaffe informasjon som er relatert til aksjonærer og/eller egentlige eiere av andeler i iShares S&P CNX Nifty India Swap. Investorer som investerer i iShares S&P CNX Nifty India Swap (enten direkte eller indirekte), er pålagt å godta enhver slik offentliggjøring. iShares IV plc og deres ledelse og investeringsforvalter kan forlange nødvendig informasjon fra investorer. Aksjonærer kan bli pålagt å fremskaffe informasjon om seg selv og de egentlige eierne av andelene for å fastslå hvorvidt de er enheter med opprinnelse som er begrenset til India. Dersom en aksjonær eller egentlig eier ikke offentliggjør den pålagte informasjonen og, på grunn av en slik ikke-offentliggjøring eller inadekvat offentliggjøring, at ledelsen antar at det er et problem mht. at en slik person er en enhet med opprinnelse som er begrenset til India, vil iShares IV plc i den utstrekning andelene kan identifiseres og innløses, tvangsinnløse andeler i iShares S&P CNX Nifty India Swap som eies av eller til fordel for en slik person.

Brukere av nettstedet må varsle BAUL umiddelbart via e-post hvis informasjon som en bruker kan få tilgang til på dette nettstedet, kan føre til at brukere, BlackRock eller et iShares-produkt til å bryte gjeldende lover eller bestemmelser. I et slikt tilfelle skal brukeren (a) slutte å bruke nettstedet, (b) straks tilintetgjøre slik informasjon (og alle kopier) som brukeren har lastet ned eller skrevet ut fra nettstedet, (c) se bort fra slik informasjon og (d) behandle slik informasjon som konfidensiell og ikke spre den.

Risikoadvarsler

Investeringsrisikoer

Det er ikke sikkert iShares-produkter passer for alle investorer, og BlackRock garanterer ikke avkastningen til iShares-produktene. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Verdien og prisen på andeler, enheter eller verdipapirer (som kan omsettes i begrensede markeder) i iShares-produktene og inntektene av disse kan falle eller stige, og det kan hende at en investor ikke får tilbake hele det investerte beløpet. Når en investor investerer i et iShares-produkt som er notert i en annen valuta enn valutaen i investorens hjemland, kan avkastningen til investoren øke eller synke som et resultat av valutasvingninger.

Valutakursendringer kan påvirke verdien av investeringer som innehar eksponering for utenlandsk valuta.

Alle prognoser eller eksempler (inkludert beregninger i disse) som er presentert på dette nettstedet, er bare beregnet for illustrasjonsformål, og vi garanterer ikke at de er nøyaktige, fullstendige eller oppdaterte.

Skattenivåer, skattestatusen til iShares-produktene, skattleggingen av investorer og eventuelle skattefradrag kan endres fra tid til annen. Enhver endring i skattelovgivningen i en jurisdiksjon der et iShares-produkt er registrert, kryssnotert, markedsført eller investert, kan påvirke skattestatusen til iShares-produktet, påvirke verdien av det relevante iShares-produktets investeringer i den berørte jurisdiksjonen, påvirke det relevante iShares-produktets evne til å oppnå sine investeringsmål og/eller endre avkastningen etter skatt til investorer. Tilgjengeligheten og verdien av eventuelle skattefradrag for investorer avhenger av omstendighetene for den enkelte investor. Eventuell skatterelatert informasjon på dette nettstedet er ikke utfyllende og representerer ikke juridiske råd eller råd om skatt. Prospektive investorer oppfordres til å konsultere sine skatterådgivere når det gjelder deres spesielle skattesituasjon og de skattemessige virkningene av en investering i iShares-produktene.

Det finnes viktig informasjon om iShares-produkter i de relevante prospektene for iShares-produktene. Kopier kan fås på dette nettstedet eller fra din megler eller økonomirådgiver. I prospektene for iShares-produkter finner du en fullstendig beskrivelse av risikoene ved å investere i fondene.

Andeler eller verdipapirer i iShares-produkter kan kjøpes eller selges i løpet av dagen på én eller flere børser (sekundærmarked) via et autorisert mellomledd. Man kan bare abonnere på og innløse andeler eller verdipapirer i iShares-produkter direkte hos iShares-fondene eller iShares Physical Metals plc (primærmarked) via Autoriserte Markedsaktører (Authorized Participants) ved svært store volumer for opprettelse/innløsning.

Når du investerer i et iShares-produkt, kjøper du aksjer i eller verdipapirer utstedt av et selskap som er notert på én eller flere børser. Prisen på aksjene eller verdipapirene blir bestemt av tilbud og etterspørsel. Denne prisen er ikke nødvendigvis den samme som verdien per aksje eller verdipapir av dette iShares-produktets aktiva. Aksjeprisen eller verdipapirprisen kan til enhver tid være lavere eller høyere enn aktivaverdien. På grunn av ETF-strukturen forventes det imidlertid at en betydelig lavere eller høyere pris i forhold til aktivaverdien ikke kan opprettholdes i det lange løp.

Selskaper som er tilknyttet BAUL, kan handle med verdipapirer i iShares-produkter. Videre kan BlackRock, deres ansatte og andre fond som forvaltes av BlackRock, fra tid til annen anskaffe verdipapirer i, poster i de underliggende verdipapirene i eller opsjoner på ethvert verdipapir i iShares-produkter.

Børshandlede fond (ETF-er)

Generelt

Kapitalavkastningen og inntektene for hvert iShares-fond er basert på verdistigning og inntekter på verdipapirene det innehar, minus påløpte utgifter. Derfor kan man forvente at avkastningen av hvert iShares-fond kan svinge i samsvar med endringer i slik verdistigning eller inntekt. Dessuten kan verdipapirene i en aksjereferanseindeks gi lavere avkastning enn investeringer med faste inntekter og aksjemarkedsinvesteringer som følger andre markeder, segmenter eller sektorer som er forskjellige fra dem som gjelder et iShares-fond. Siden utenlandske børser kan være åpne på dager da aksjer i et iShares-fond ikke blir priset, kan verdien av verdipapirene i porteføljen til et iShares-fond bli endret på dager da aksjonærer ikke vil kunne kjøpe eller selge aksjene i et iShares-fond

Visse iShares-fond kan benytte derivater, og det vil bli gitt opplysninger om det i de relevante prospektene. Bruken av derivater innebærer spesielle risikoer, og iShares-fondene kan bli eksponert for kredittrisiko i forbindelse med parter vi handler med.

En investering i et iShares-fond involverer ofte investeringer i internasjonale markeder. I tillegg til de normale risikoene som er knyttet til investeringer, omfatter internasjonale investeringer risikoen for å miste hele eller deler av kapitalen på grunn av ugunstige svingninger og valutakurser, forskjeller i allment aksepterte regnskapsprinsipper eller manglende økonomisk eller politisk stabilitet i andre land. En investering i markeder i utviklingsland innebærer også økt risiko som økt volatilitet og mulighet for lavere omsetningsvolumer

Swap-fond

iShares-fond som er hjemmehørende i Dublin og som har ordet ’swap’ i navnet, er swap-baserte fond. Disse swap-fondene inngår fullfinansierte swap-avtaler med motparter for å oppnå avkastningen til fondenes respektive referanseindekser. Swap-transaksjoner er utsatt for risiko for at motpartene kan misligholde sine forpliktelser. Hvis dette skulle oppstå, kan det relevante fondet bli påført et tap. Swap-fondene har til hensikt å motvirke mye av kredittrisikoeksponeringen mot hver motpart ved å innhente sikkerhet fra motparten, som blir oppbevart av en tredjeparts kausjonist. Ved mislighold fra en motpart eller kausjonist, kan swap-fondet fremdeles ha en motpartsrisikoeksponering overfor henholdsvis motparten eller kausjonisten.

I noen tilfeller kan swap-motparter avslutte swap-avtalene tidlig, noe som kan påvirke avkastningen til swap-fondene. I tillegg kan motpartene forsøke å belaste det relevante fondet med eventuelle tilleggskostnader som er relatert til sikring av deres risikoeksponering ved swap-er. Dersom et swap-fond ikke kan inngå en egnet swap-ordning, eller opprettholde swap-ordninger med akseptable betingelser, vil fondet eventuelt ikke klare å oppnå investeringsmålsetning og -policy, med mindre det kan følge referanseindeksen på andre måter.

Videre krever motpartene i swap-avtalene for iShares S&P CNX Nifty India Swap forsikringer i swap-avtalene om at iShares IV plc ikke vil kvitte seg med swap-er til en enhet med opprinnelse som er begrenset til India, og at iShares IV plc vil fremskaffe informasjon om aksjonærer og egentlige eiere av andeler i iShares S&P CNX Nifty India Swap til motpartene i forbindelse med slike forsikringer. iShares IV plc vil ikke alltid være i stand til å oppfylle slike krav fullstendig, da det ikke har kontroll med overføring av andeler i iShares S&P CNX Nifty India Swap på sekundærmarkedet. Dette kan som konsekvens føre til at motpartene til slutt vil forsøke å avslutte swap-avtalene.

Børshandlede råvarer (ETC-er)

En iShares fysiske ETC-er er verken et fond eller et børshandlet fond. iShares fysiske ETC-er er serier med sikrede metalltilknyttede verdipapirer som er utstedt i form av gjeldsbrev. Til forskjell fra iShares-fond som utsteder andeler, utstedes verdipapirene i alle iShares fysiske ETC-er i form av gjeldsbrev, som noteres og handles som verdipapirer uten egenkapital.

Prisene på edelmetaller er generelt mer volatile enn for de fleste andre aktivaklasser, noe som gjør en slik investering mer risikofylt og kompleks enn andre investeringer. iShares fysiske ETC-er er dessuten forpliktelser med begrenset regressrett som er betalbare kun på grunnlag av den underliggende sikrede varen. Hvis den sikrede varen ikke er tilstrekkelig, vil eventuelle utestående krav ikke bli betalt.

Investeringsråd

Innholdet på dette nettstedet er generelt av natur, og hensikten er å informere investorer, mulig investorer og deres profesjonelle mellomledd om eksistensen av og de mulige fordelene ved å investere i iShares-produkter. Imidlertid er ikke hensikten med dette nettstedet å tilby spesifikke investeringsråd, for eksempel råd om investeringer, økonomi, juridiske forhold, regnskap eller skatt eller å komme med eventuelle anbefalinger om hvor egnet iShares-produkter er i forhold til situasjonen for en bestemt investor. Hvis du trenger investeringsråd, anbefaler vi at du kontakter en uavhengig megler eller økonomiske rådgiver. Du bør skaffe deg relevant rådgivning vedrørende eventuelle verdipapirer, beskatning eller annen lovgivning som kan angå deg personlig, før du investerer.

Åndsverksrettigheter

"iShares®" er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Alle andre varemerker, tjenestemerker eller registrerte varemerker tilhører de respektive eierne.

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavrettigheter, varemerkerettigheter og andre former for eiendomsrett. Alt innhold tilhører eller er kontrollert av BlackRock eller parten som er kreditert som leverandør av innholdet. Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt her, skal ikke noe på dette nettstedet betraktes som tildeling av en lisens eller rettighet i henhold til noen opphavsrett, patent eller varemerke eller annen åndsverkrettighet fra BlackRock eller en tredjepart. Enhver kopiering av informasjon eller data, spesielt bruk av tekster og grafikk, krever forhåndsgodkjenning fra BlackRock eller parten som er kreditert som leverandør av innholdet.

SEDOLTM-koder som vises på dette nettstedet, (a) forblir åndsverk som tilhører London Stock Exchange plc og blir publisert av BAUL under lisens, og (b) skal ikke videredistribueres av personer som besøker dette nettstedet, med mindre slike personer har fått skriftlig tillatelse på forhånd fra London Stock Exchange plc. SEDOL™ og SEDOL Masterfile™ er varemerker for London Stock Exchange plc og brukes under lisens.

Innhold på og bruk av dette nettstedet

Dette nettstedet er beregnet for din personlige og interne bruk og skal ikke brukes til kommersielle formål (uansett om hensikten er fortjeneste eller ikke) med mindre og i den grad du er en økonomirådgiver som søker informasjon om iShares for dine kunder.

Som bruker kan du ikke selge, kopiere, publisere, distribuere, overføre, endre, vise, reprodusere og/eller opprette avledede arbeider fra informasjon eller programvare på dette nettstedet. Du har ikke rett til å viderelevere sider, tekst, bilder eller innhold på dette nettstedet ved bruk av "framing" eller lignende teknologi. Du erkjenner at du ikke har rett til å bruke innholdet på dette nettstedet på noen annen måte.

Innholdet på dette nettstedet inkludert tekst, grafikk, koblinger og/eller andre elementer er lagt til rette basert på kilder, materiale og systemer vi tror er pålitelige og nøyaktige, og det leveres til deg "som det er" og "slik det er tilgjengelig".

BlackRock gir ingen erklæringer og frasier seg alle underforståtte og lovbestemte garantier av enhver art overfor deg og enhver tredjepart, blant annet erklæringer og garantier når det gjelder nøyaktighet, tidsriktighet, fullstendighet, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, fravær av krenkelse av tredjeparts rettigheter og/eller fravær av datavirus.

Koblinger til andre nettsteder er inkludert for å gjøre det praktisk for deg, og de skal ikke tolkes som en støtte fra BlackRock til slike nettsteder og innhold, produkter og/eller tjenester der, eller omvendt. BlackRock tar ikke noe ansvar for noe av innholdet (uansett hvilken form dette innholdet er i), du bruker slike tredjepartsnettsteder på egen risiko. BlackRock garanterer ikke at noen av koblingene virker og tar ikke noe ansvar for konsekvensene av feil eller utelatelser som følge av bruk av disse koblingene.

Problemer med Internett-programvare eller -overføring kan føre til unøyaktige eller ufullstendige eksemplarer av informasjon og materiale som kan lastes ned og vises på en brukerdatamaskin. BlackRock er ikke ansvarlig for noen feil, endringer eller utelatelser som forekommer under overføring eller nedlasting av informasjon og materiale.

Selv om BlackRock tilstreber å oppdatere og sikre nøyaktigheten av innholdet som er plassert på dette nettstedet, garanterer ikke BlackRock nøyaktigheten eller korrektheten av dette eller av annet innhold, materiale og/eller tilbud som er plassert på, presentert på, referert til eller gjort tilgjengelig ved hjelp av dette nettstedet. På tross av at vi vier dette all rimelig oppmerksomhet, kan noe informasjon på dette nettstedet være endret siden siste oppdatering. BlackRock garanterer heller ikke at dette nettstedet, vår drift av dette nettstedet, innholdet på dette nettstedet eller serveren som gjør nettstedet tilgjengelig, er fri for feil eller virus eller fri for andre skadelige komponenter, eller at din bruk av dette nettstedet og innholdet der vil skje uten avbrudd.

Utelukkelse av ansvar

BlackRock er ikke i noe tilfelle ansvarlig for noen skader, blant annet direkte eller indirekte, spesielle eller tilfeldige skader, følgeskader, tap eller utgifter som oppstår i forbindelse med dette nettstedet eller bruken av dette, eller en parts manglende evne til å bruke det, eller i forbindelse med ytelsessvikt, feil, utelatelse, avbrudd, defekt, forsinkelse i drift eller overføring, datavirus eller svikt i linje eller system, selv om BlackRock eller deres representanter er blitt gjort oppmerksom på mulighetene for slike skader, tap eller utgifter. BlackRock begrenser ikke og utelukker ikke ansvar for dødsfall eller personskade som skyldes deres forsømmelser, eller der dette ville være forbudt ved lov (inkludert reglene til UK Financial Services Authority). Bruk av hyperkoblinger til andre Internett-ressurser skjer på din egen risiko.

Hvis du er misfornøyd med nettstedet eller innholdet der, kan du kontakte BlackRock Advisors (UK) Limited på 800 14 324, men uansett er ditt eneste mulige tiltak å slutte å bruke nettstedet og dette innholdet.

Krav knyttet til din bruk av vårt nettsted

Når det blir reist krav mot BlackRock fra en tredjepart angående din bruk av dette nettstedet, godtar du herved å godtgjøre BlackRock fullt ut for alt av tap, kostnader, juridiske tiltak, rettssaker, krav, skader, utgifter (inkludert rimelige juridiske kostnader og utgifter) eller ansvar, uansett om BlackRock er påført dette ved eller som en konsekvens av ditt brudd på eller manglende etterlevelse av disse vilkårene og betingelsene og/eller feil bruk av nettstedet fra din side.

Ingen av partene er ansvarlig overfor en annen for tap eller skade som kan bli påført den andre parten av en årsak som er utenfor den første partens rimelige kontroll, blant annet strømbrudd.

Personvern

Hvis du oppgir personopplysninger til BAUL via dette nettstedet, vil BAUL behandle dem i samsvar med sine personvernretningslinjer som du kan finne under personvern

Internett er ikke et fullt ut sikkert medium, og selv om BlackRock tilstreber å sikre alle private og konfidensielle opplysninger som sendes til BlackRock, kan vi ikke garantere konfidensialiteten og personvernet for slik informasjon som sendes via Internett.

Tiltak mot hvitvasking av penger

Som et resultat av bestemmelser om hvitvasking av penger, kan vi kreve ekstra dokumentasjon for identifikasjonsformål når du foretar din investering. Detaljer finnes i prospektene eller andre stiftelsesdokumenter for de relevante iShares produktene.

Telefonsamtaler

For å beskytte deg blir telefonsamtaler vanligvis tatt opp og lagret.

Informasjon om regulering

BlackRock Advisors (UK) Limited, som er autorisert og regulert av Financial Conduct Authority ("FCA"), med registrert adresse på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tlf. +44 (0)20 7743 3000, har utstedt dette dokumentet kun i Norge, og ingen andre personer bør bruke informasjonen det inneholder som beslutningsgrunnlag. Fondene som er hjemmehørende i Tyskland, er "foretak for kollektiv investering i henhold til direktivene" slik det er angitt i de tyske investeringslovene. Disse fondene forvaltes av BlackRock Asset Management Deutschland AG, som er godkjent og regulert av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.For å beskytte deg blir telefonsamtaler vanligvis tatt opp.

For investorer i Norge

De nevnte fondene er registrert for offentlig distribusjon i Norge og er godkjent av Kredittilsynet, tilsynsorganet for finansvirksomhet i Norge. Enhver søknad om andeler i fondene skjer ifølge vilkårene i komplette og forenklede prospekter for Selskapene. Enhver investeringsbeslutning må utelukkende være basert på informasjonen i Selskapets prospekt, dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) og den siste halvårsrapporten og ikke-reviderte kontoer og/eller årsrapporten og reviderte kontoer. Investorer må lese om de fondsspesifikke risikoene i dokumentet med nøkkelinformasjon for investorer (KIID) og Selskapets prospekt. Dette dokumentet er strengt fortrolig og kan ikke videredistribueres uten tillatelse fra Black Rock Advisors (UK) Limited.

Risikoadvarsler

Det er ikke sikkert iShares passer for alle investorer. BlackRock Advisors (UK) Limited garanterer ikke avkastningen på aksjer eller fond. Verdien på investeringer (som kan bli omsatt i begrensede markeder) kan gå opp eller ned, og investoren får kanskje ikke tilbake det investerte beløpet. Inntekten er ikke fast, og den kan svinge. Tidligere avkastning er ikke en pålitelig indikator for fremtidig avkastning. Verdien av investeringen som omfatter eksponering overfor utenlandsk valuta kan bli påvirket av endringer i valutakurser. Vi minner om at skattenivåer, beskatningsgrunnlag og fradragsmuligheter kan endres.

Indeksansvarsfraskrivelser

“Barclays Capital Inc.” og'Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index', 'Barclays US Treasury 3-7 Year Term Index', 'Barclays US Treasury 10 Year Term Index', 'Barclays Austria Treasury Bond Index', 'Barclays Belgium Treasury Bond Index', 'Barclays Euro Corporate Bond Index', 'Barclays Euro Treasury Bond Index', 'Barclays Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Local Govt Bond', 'Barclays Euro Aggregate Bond Index', 'iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials Interest Rate Hedged', 'Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index', 'Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index', 'Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index', 'Barclays Euro-Aggregate Financial Index', 'iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged', 'Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index', 'Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 15-30 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Finland Treasury Bond Index', 'Barclays France Treasury Bond Index', 'Barclays Germany Treasury Bond Index', 'Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index', 'Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged)', 'Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index', 'Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Italy Treasury Bond Index', 'Barclays Netherlands Treasury Bond Index', 'Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index', 'Barclays Spain Treasury Bond Index' og 'Barclays US Aggregate Bond Index' er varemerker som tilhører Barclays Bank PLC og er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. iShares® er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. De underliggende indeksene vedlikeholdes av Barclays Capital. Barclays Capital er ikke tilknyttet fondene, BFA, State Street, distributøren eller noen av deres respektive datterselskaper.
BFA har inngått en lisensavtale med indekstilbyderen om å bruke de underliggende indeksene. BFA eller dets datterselskaper viderelisensierer rettighetene til de underliggende indeksene til selskapet uten kostnad.

Copyright © 2014, Citigroup Index LLC. Alle rettigheter reservert. CITIGROUP er et registrert varemerke og tjenestemerke som tilhører Citigroup Inc. eller deres tilknyttede selskaper, som er brukt, og registrert over hele verden, og som brukes under lisens for visse formål av BlackRock Advisors (UK) Limited og visse av deres tilknyttede selskaper. Gjengivelse av Citigroups data og informasjon i enhver form er forbudt uten skriftlig tillatelse på forhånd fra Citigroup Index LLC ('Citigroup'). iShares Global Government Bond UCITS ETF blir ikke garantert, anbefalt, solgt eller promotert av Citigroup, og Citigroup fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i dette fondet. På grunn av mulighetene for menneskelig eller teknisk feil garanterer ikke Citigroup nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, fullstendigheten og tilgjengeligheten til noen data eller noe informasjon og er ikke ansvarlig for feil eller unnlatelser eller for resultater som fremkommer ved bruk av slike data og slik informasjon. CITIGROUP GIR INGEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, BLANT ANNET GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR BESTEMT FORMÅL ELLER BRUK. Citigroup er ikke i noe tilfelle ansvarlig for direkte, indirekte eller spesielle skader eller følgeskader i forbindelse med bruk av Citigroups data og informasjon.

STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® Europe 600 Construction & Materials, STOXX® Europe 600 Financial Services, STOXX® Europe 600 Food & Beverage, STOXX® Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX® Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX® Europe 600 Real Estate Cap, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 Telecommunications, STOXX® Europe 600 Travel & Leisure og STOXX® Europe 600 Utilities og varemerkene som brukes i indeksnavnene, tilhører STOXX Limited i Zürich i Sveits og/eller deres lisensgivere. Indeksene brukes på lisens fra STOXX. Verdipapirene som er basert på indeksen, blir ikke garantert, anbefalt, solgt eller promotert av STOXX og/eller deres lisensgivere, og verken STOXX eller deres lisensgivere påtar seg noe ansvar for dem.

'Dow Jones' og 'Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30' Index er tjenestemerker som tilhører Dow Jones & Company, Inc., og er blitt lisensiert for bruk til visse formål av BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares DJ Asia Pacific Select Dividend blir ikke garantert, anbefalt, solgt eller promotert av Dow Jones, og Dow Jones fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i produktene.

"Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM" er et samlet produkt fra Dow Jones Indexes, som er merkenavn og et lisensiert varemerke for CME Group Index Services LLC ("CME Indexes"), og SAM Indexes GmbH ("SAM"), og tillatelse for bruk er gitt. "Dow Jones(r)", "[DJSI Index]SM" og "Dow Jones Indexes" er servicemerker for Dow Jones Trademark Holdings, LLC ("Dow Jones") og er tillatt brukt av CME Indexes som igjen kan gi tillatelse til BlackRock Advisors (UK) Limited for visse formål. Dow Jones, CME Indexes, SAM og deres respektive tilknyttede selskaper har ingen tilknytning til [rettighetshaver], annet enn utformingen av "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM"("Indeksen") og deres respektive servicemerker tilgjengelige for bruk i forbindelse med iShares.

'FTSE®' er et varemerke som eies av London Stock Exchange plc og Financial Times Limited ('FT') i fellesskap, og som brukes av FTSE International Limited ('FTSE') under lisens. FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index og FTSE 100 Index beregnes av eller på vegne av FTSE International Limited ("FTSE"). Verken børsen, FT eller FTSE garanterer, anbefaler eller promoterer iShares BRIC 50 UCITS ETF, iShares China Large Cap UCITS ETF, iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc) og iShares Core FTSE 100 UCITS ETF og er ikke på noen måte knyttet til fondene og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med utstedelse, drift eller omsetning av disse. Alle opphavsrettigheter og databaserettigheter når det gjelder indeksverdier og bestanddelsliste tilhører FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av disse produktene.BlackRock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av disse produktene.

"FTSE®" er et varemerke som eies i fellesskap av London Stock Exchange plc (“Børsen”) og Financial Times Limited ("FT"). "NAREIT®" er et varemerke som tilhører National Association of Real Estate Investment Trusts ("NAREIT"), og "EPRA®" er et varemerke som tilhører European Public Real Estate Association ("EPRA"), og alle brukes av FTSE under lisens. FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index og FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Indexblir beregnet av FTSE International Limited ("FTSE"). Verken Børsen, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT eller EPRA garanterer, anbefaler eller promoterer iShares Asia Property Yield UCITS ETF, iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF, iShares European Property Yield UCITS ETF, iShares UK Property UCITS ETF og iShares US Property Yield UCITS ETF og er på ingen måte knyttet til fondene og påtar seg ikke noe ansvar i forbindelse med utstedelse, drift og omsetning av disse. Alle opphavsrettigheter og databaserettigheter til indeksverdier og bestanddelsliste tilhører FTSE, Euronext N.V., NAREIT og EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av disse produktene.

"FTSE®" er et varemerke som eies i fellesskap av London Stock Exchange ("Børsen") og Financial Times Limited ("FT"). "Macquarie™" er et varemerke som tilhører Macquarie Bank Limited og deres tilknyttede enheter, og begge merkene brukes av FTSE International Limited ("FTSE") under lisens. Verken FTSE, Macquarie, Børsen eller FT er ansvarlige (verken ved forsømmelse eller på annen måte) overfor noen person eller for noen feil i Indeksen, og verken FTSE, Macquarie, Børsen eller FT har plikt til å orientere noen person om feil i denne. BlackRock Advisors (UK) Limited har anskaffet full lisens fra FTSE til å bruke disse opphavrettighetene og databaserettighetene i opprettelsen av iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100.

iBoxx,Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx € Covered Index, Markit iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index Nom. (Mid), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged), Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index og Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index Nom. (Mid) som det er henvist til her, tilhører Markit Indices Limited og brukes under lisens. iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF, iShares $ Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ Short Duration Corporate Bond UCITS ETF , iShares $ Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF, iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF, iShares Euro Covered Bond UCITS ETF, iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, iShares Euro Inflation Link Bond UCITS ETF, iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF, iShares Global High Yield Corp Bond GBP Hedged UCITS ETF, iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF og iShares USD Inflation Linked Bond UCITS ETF blir ikke garantert, anbefalt eller promotert av Markit Indices Limited.

J.P. Morgan" og "J.P. Morgan EMBISM Global Core Index" er varemerker som tilhører JPMorgan Chase & Co. som er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ("BTC"). iShares® er et registrert varemerke som tilhører BTC.
J.P. Morgan er indekstilbyder for den underliggende indeksen. J.P. Morgan er ikke tilknyttet fondet, BFA, State Street, distributøren eller noen av deres datterselskaper.
J.P. Morgan tilbyr finansiell, økonomisk og investeringsrelatert informasjon til finansnæringen. J.P. Morgan beregner og vedlikeholder J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global og Emerging Markets Bond Index Global Diversified. At verdipapirer legges til eller fjernes fra obligasjonsindeksene for fremvoksende markeder, innebærer ingen mening om verdipapiret som investeringsobjekt.

"Fondet blir ikke garantert, anbefalt, solgt eller promotert av Morningstar. Morningstar gir ingen form for garanti eller påstand, direkte eller indirekte, til eierne av andelene i fondet eller andre personer med hensyn til tilrådeligheten av å investere i verdipapirer generelt eller i fondet spesielt eller hvor egnet Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index ("indeksen") er til å spore avkastningen i det generelle aksjemarkedet. Morningstars eneste tilknytning til selskapet eller til BlackRock-gruppen er lisensieringen til BlackRock-gruppen av bestemte varemerker og varenavn tilhørende Morningstar og til indeksen som blir bestemt, satt sammen og beregnet av Morningstar uten hensyn til BlackRock-gruppen, selskapet eller fondet. Morningstar er ikke forpliktet til å forholde seg til behovene til BlackRock-gruppen eller eierne av andelene i fondet ved bestemmelse, sammensetning eller beregning av indeksen. Morningstar er ikke ansvarlig for og har ikke deltatt i fastsettelse av priser og antall andeler i fondet, eller tidspunktet for utstedelse eller salg av slike andeler eller i bestemmelse eller beregning av hvilken formel som skal benyttes til å konvertere andeler i fondet til kontanter. Morningstar har ingen forpliktelse eller ansvar forbundet med administrasjon, markedsføring eller handel med andeler i fondet. Morningstar garanterer ikke nøyaktigheten eller korrektheten til indeksen eller eventuelle data i denne, og Morningstar påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil, utelatelser eller avbrudd i denne.

Morningstar gir ingen form for garanti, direkte eller indirekte, med hensyn til hvilke resultater som kan oppnås av BlackRock-gruppen, eiere av andeler i fondet eller andre personer eller enheter ved bruk av indeksen og eventuelle opplysninger som denne inneholder. Morningstar gir ingen direkte eller indirekte garantier og fraskriver seg utrykkelig alle garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller bruk uten hensyn til indeksen eller andre opplysninger som omfattes av den. Uten begrensning av det foregående, har Morningstar under ingen omstendighet noe ansvar for eventuelle spesielle, straffende, direkte, indirekte eller følgeskader (inkludert tapte inntekter) som følge av bruk av indeksen eller eventuelle opplysninger som er inkludert i denne, også hvis informert om muligheten av slike skader.

iShares-fond blir ikke garantert, anbefalt eller promotert av MSCI, og MSCI har ikke noe ansvar for noen slike fond eller noen indeks som slike fond er basert på. Prospektet inneholder en mer detaljert beskrivelse av den begrensede relasjonen MSCI har til BlackRock Advisors (UK) Limited og alle tilknyttede fond.

Nasdaq®, Nasdaq 100 er registrerte varemerker som tilhører NASDAQ OMX Group, Inc. (nedenfor kalt "selskap" sammen med deres tilknyttede selskaper) og er lisensiert for bruk av BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited. Selskapet er ikke ansvarlig for lovligheten eller egnetheten til produktene. Produktene blir ikke utstedt, abonnert, solgt eller promotert av selskapet. Selskapet gir ingen garantier og har ikke noe ansvar med hensyn til produktet.

Nikkei 225 er beskyttet av opphavsrett og blir beregnet i henhold til kriteria som er utviklet uavhengig og opprettet av Nikkei Inc. Nikkei Inc. er den eneste og eksklusive eieren av opphavsrettene og andre åndsverkrettigheter til Nikkei 225 og til de relevante beregningskriteriene. Nikkei Digital Media Inc. har, etter autorisasjon av Nikkei Inc., lisensiert bruken av Nikkei 225 som indeks for fondet til lisenstakeren. Åndsverkrettigheten og eventuelle andre rettigheter relatert til varemerkene som forbindes med Nikkei og Nikkei 225 er tildelt Nikkei Inc. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. verken garanterer, støtter, selger eller annonserer fondet. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. er ikke på noen måte knyttet til fondet og lisensierer bruken av bestemte varemerker og av Nikkei 225 for fondet til lisenstakeren. Lisensavtalen mellom Nikkei Digital Media, Inc. og lisenstakeren gir ingen rettighet til en eventuell tredjepart. Fondet administreres utelukkende på lisenstakerens risiko, Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. har ikke noen forpliktelse eller ansvar i forbindelse med administrasjon og transaksjoner for fondet. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. er ikke ansvarlig for korrektheten i fondets beregninger eller relevante data. Nikkei Inc. og/eller Nikkei Digital Media, Inc. er ikke forpliktet til å fortsette å publisere Nikkei 225 og er ikke ansvarlig for eventuelle feil, forsinkelser, avbrudd, utelukkelser eller opphør av den relevante publikasjonen. Nikkei Inc. og Nikkei Digital Media, Inc. er autorisert til endre beskrivelsen av verdipapirer, beregningskriterier eller andre detaljer for Nikkei 225, og har rett til å avbryte eller stanse annonseringen av Nikkei 225 uten ansvar overfor lisensgiveren eller eventuelle tredjeparter.

Standard & Poor’s®', 'S&P®', er registrerte varemerker, og 'S&P Commodity Producers Agribusiness', 'S&P 500', 'S&P Emerging Market Infrastructure', 'S&P Global Clean Energy', 'S&P Global Timber & Forestry', 'S&P Global Water', 'S&P Commodity Producers Gold', 'S&P Listed Private Equity', 'S&P Commodity Producers Oil and Gas', 'S&P 500 Minimum Volatility' og 'S&P SmallCap 600'er et varemerke som tilhører Standard & Poor’s Financial Services LLC og er lisensiert for bruk for visse formål av BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper. iShares® er et registrert varemerke som tilhører BlackRock Fund Advisors eller dets datterselskaper.iShares Agribusiness UCITS ETF, iShares Core S&P 500 UCITS ETF, iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF, iShares Global Clean Energy UCITS ETF, iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF, iShares Global Water UCITS ETF, iShares Gold Producers UCITS ETF, iShares Listed Private Equity UCITS ETF, iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF, iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF, iShares S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF, iShares S&P 500 UCITS ETF (Acc), iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist) og iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF garanteres, anbefales, selges eller promoteres ikke av S&P, og S&P fremsetter ingen påstander vedrørende tilrådeligheten av å investere i disse produktene.

EURO STOXX 50®, EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX 50 ex Financials index, EURO STOXX® Mid, EURO STOXX® Small, EURO STOXX® Total Market Growth Large, EURO STOXX® Total Market Value Large og STOXX® Europe 50 er åndsverkrettigheten (inkludert registrerte varemerker) til STOXX Limited og/eller til deres lisensgivere ("lisensgivere"), og blir brukt under en lisens. iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF, iShares EURO Dividend UCITS ETF, iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Acc), iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (Dist), iShares EURO STOXX 50® ex-Financials UCITS ETF, iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF, iShares EURO STOXX Small UCITS ETF, iShares EURO Total Market Growth Large UCITS ETF, iShares EURO Total Market Value Large UCITS ETF og iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF blir ikke garantert, abonnert, solgt eller promotert av STOXX og deres lisensgivere, og ingen av dem har noen form for ansvar med hensyn til dette.

iShares® og BlackRock® er registrerte varemerker for BlackRock, Inc. eller deres datterselskaper i USA og andre steder.
© 2014 BlackRock Advisors (UK) Limited. Registrert selskap nr. 00796793. Alle rettigheter reservert. Samtaler kan bli overvåket eller tatt opp.
© 2014 BlackRock, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, og den stiliserte i-logotypen er registrerte og uregistrerte varemerker for BlackRock, Inc. eller datterselskaper i USA og andre steder. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Variasjon og oppdateringer

BlackRock forbeholder seg retten til å variere og å oppdatere disse betingelsene og vilkårene fra tid til annen. Du kan få tilgang til den nyeste versjonen av disse betingelsene og vilkårene på dette nettstedet.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse betingelsene og vilkårene og din tilgang til og bruk av dette nettstedet og dets innhold er underlagt engelsk lov og den eksklusive jurisdiksjonen til engelsk rett.

© 2012 BlackRock Advisors (UK) Limited. Registrert selskap nr. 00796793. Alle rettigheter reservert. Samtaler kan bli overvåket eller tatt opp.

Vår forpliktelse overfor deg

Vi betrakter det som et stort privilegium å få muligheten til å dekke dine investeringsbehov, og vi har et betydelig ansvar blant annet med å sikre dine sensitive og konfidensielle opplysninger. BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited (heretter kalt BlackRock) respekterer dine valg når det gjelder personvern. Hvis du gir oss personopplysninger, vil vi behandle dem i samsvar med disse personvernretningslinjene.

Vi forplikter oss til å

(a) beskytte personopplysningene du gir oss,

(b) fortelle deg hvordan vi bruker informasjonen vi innhenter om deg, og

(c) sørge for at du kjenner hensikten når vi ønsker å gjøre til kjenne dine personopplysninger.

Tilgang til nettstedet

Ved å gå inn på dette nettstedet aksepterer du at vi kan spore og registrere opplysninger for formål knyttet til systemer, feilsøking, administrasjon og rapportering, blant annet samlet antall besøkende på nettstedet, og hvilke deler av nettstedet som blir besøkt.

Informasjonskapsler/Cookies

Vi bruker informasjonskapsler ("cookies") til å innhente og lagre opplysninger om din Internett-forbindelse når du besøker vår nettside. Informasjonskapsler er dataelementer som vårt nettsted sender til din nettleser. Når vi bruker informasjonskapsler, innhenter vi ikke og lagrer ikke personopplysninger om deg bortsett fra det som er nødvendig for å identifisere deg hvis du er en registrert bruker. Vi bruker informasjonskapsler for å forstå bedre hvem som besøker, og vender tilbake til, nettstedet vårt. Vi bruker også informasjonskapsler til å måle antall besøkende på ulike deler av nettsiden. Disse opplysningene hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og gjøre det nyttigere for våre besøkende. Hvis du foretrekker å ikke motta informasjonskapsler fra oss, kan du stille inn nettleseren din i samsvar med dette. Hvis du velger å deaktivere informasjonskapsler i nettleseren din, kan det hende du ikke får tilgang til hele nettstedet

Personopplysninger som oppgis

Vi bruker personopplysningene dine til å betjene kontoen din, å forbedre våre tjenester til deg, å gi deg informasjon og å informere deg om ytterligere produkter eller tjenester som du kan ha interesse av.

Ditt samtykke

Vi vil ikke utlevere dine personopplysninger til tredjeparter til bruk i deres direktemarkedsføring uten ditt samtykke, bortsett fra i sammenheng med et salg av dette nettstedet eller et salg av vår virksomhet. Vi gir deg imidlertid muligheten til å motta informasjon som vi tror kan interessere deg. Du kan abonnere på direktemarkedsføring ved å registrere deg på dette nettstedet. Vi sender normalt direktemarkedsføring via e-post eller post avhengig av hva du foretrekker. Hvis du vil at vi skal slutte å sende direktemarkedsføring til deg, er det enkle måter å gjøre dette på. Når du mottar direktemarkedsføring via e-post, får du beskjed om hvordan du kan stoppe abonnementet elektronisk. Du kan også formidle dine preferanser når det gjelder e-post og andre typer markedsføring ved å ringe eller skrive til oss som forklart i avsnittet "Kontakt med oss" i personvernretningslinjene.

Personopplysninger som oppgis

Vi bruker personopplysningene dine til å betjene kontoen din, å forbedre våre tjenester til deg, å gi deg informasjon og å informere deg om ytterligere produkter eller tjenester som du kan ha interesse av.

Slik sikrer vi personvernet

Vi krever at våre ansatte sikrer fortrolig behandling av dine personopplysninger og forstår viktigheten av å opprettholde konfidensialitet og personvern for kundene. Vi vil gjøre alle fornuftige anstrengelser for å sikre at dine data blir lagret sikkert og for å hindre at andre får urettmessig tilgang til dataene. Vi har truffet sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene dine og kontrollerer disse tiltakene regelmessig. Dessverre kan vi ikke, på grunn av Internettets natur, garantere at opplysningene dine er trygge til enhver tid. Fordi hackere hele tiden prøver å knekke selv de nyeste sikkerhetssystemene, kan vi aldri komme med et slikt løfte. Du må være klar over at hvis du oppgir opplysninger på eventuelle chat-områder eller i forum eller andre offentlig tilgjengelige tjenester som kan være gjort tilgjengelig ved hjelp av nettstedet, kan det være mulig for andre personer å bruke disse opplysningene. Vi er ikke ansvarlige for offentliggjøring av opplysninger du oppgir på denne måten. Det er lite sannsynlig at vi vil selge nettstedet eller vår virksomhet og dine og de øvrige kundenes personopplysninger til andre, men hvis vi gjør dette, vil vi tilstrebe at dine rettigheter når det gjelder behandling av dine persondata, blir tilstrekkelig beskyttet. På våre nettsteder finnes en rekke koblinger til nettsteder som ikke drives av oss eller selskaper som er knyttet til oss. Vi tar ikke noe ansvar for bruk av informasjon om deg som er innhentet som et resultat av din bruk av disse nettstedene, og disse personvernretningslinjene gjelder ikke nettsteder som er drevet av andre enn oss.

Kommunisere med oss

Vi trenger din hjelp til å sikre at personopplysningene vi lagrer i systemene våre, er korrekte. Meld fra til oss om endringer i personopplysningene dine hvis du har oppgitt personopplysninger til oss tidligere. Hvis du ønsker, kan du også be om en kopi av personopplysningene vi har lagret om deg, mot en avgift på 10 GBP. Hvis du vil benytte deg av denne retten, sender du en skriftlig forespørsel til: iShares Business Development, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, UK. Hvis du vil kontakte oss for å endre måten du mottar markedsføringsmateriale fra oss på, eller for å fortelle oss at du ikke lenger ønsker å motta slikt materiale, kan du enten skrive til oss på iShares Client Services, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, UK, sende e-post til feedback@iShares.com eller ringe oss på 800 14 324.

Bruk av dine opplysninger og utlevering av dem til tredjeparter

Personopplysningene du gir oss, vil bare bli utlevert til andre tredjeparter hvis vi har fått din tillatelse, eller slik det er beskrevet i disse personvernretningslinjene. Vi kan utlevere detaljer om den generelle bruken av våre nettsteder til tredjeparter, for eksempel for å demonstrere bruksmønstre for annonsører eller andre forretningspartnere. Informasjon vi viderebringer, vil ikke inneholde noen personopplysninger som kan føre til at du blir identifisert. Vi kan viderebringe personopplysningene dine til tredjeparter (inkludert våre tilknyttede selskaper) som vi har engasjert til å levere direktemarkedsføringstjenester på våre vegne og i vårt navn. Ved å utlevere dine personopplysninger til oss via dette nettstedet, gir du ditt samtykke til at vi kan utlevere personopplysningene dine til slike tredjeparter i ditt hjemland og utenfor ditt hjemland. Vi kan viderebringe personopplysningene dine til politiet eller annen reguleringsmyndighet hvis vi blir bedt om det eller ønsker å gjøre det for å etterleve loven eller i forbindelse med mistanke om at du har misbrukt vårt nettsted eller en av tjenestene på nettstedet vårt. Vi tilstreber å hindre ikke-godkjent utlevering av personopplysningene dine fra andre personer, men vi er ikke ansvarlige for ikke godkjent utlevering eller andre brudd på sikkerheten eller for andre personers handlinger hvis opplysningene ble gitt til dem med din godkjenning eller med godkjenning fra andre enn oss eller våre tilknyttede selskaper.

UK Data Protection Act 1998

For innbyggere i Norge vil personopplysningene du har oppgitt, bli lagret i samsvar med Data Protection Act 1998. Personopplysningene dine kan bli viderebrakt til eller brukt av andre organisasjoner innenfor BlackRock-konsernet, som BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited er en del av, og til våre agenter og tjenesteleverandører i den grad de er nødvendige for å levere vår tjeneste til deg, men de vil ikke bli utlevert til andre utenforstående organisasjoner og/eller personer, med mindre du har gitt samtykke til utleveringen og/eller utleveringen er nødvendig for oss

(a) for å oppfylle en kontrakt du er part i, eller

(b) etterleve våre juridiske/regulatoriske forpliktelser eller

(c) utføre våre ordinære forretningsaktiviteter.

Eventuelle personopplysninger som oppgis til BlackRock, vil bli lagret så lenge som nødvendig for å

(a) oppfylle eventuelle kontraktsforpliktelser overfor deg eller

(b) etterleve eksternt pålagte juridiske/regulatoriske forpliktelser.

Du godtar at personopplysningene dine kan brukes til å gi deg opplysninger om produkter og tjenester som tilbys av BlackRock-konsernet, som BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited er en del av.

Endringer av personvernretningslinjene

Vi forbeholder oss retten til å revidere og endre disse retningslinjene når som helst ved å publisere reviderte personvernretningslinjer på Internett (noe du vil bli gjort oppmerksom på ved neste besøk på dette nettstedet etter at revisjonen er utført), og din fortsatte bruk av nettstedet betyr at du aksepterer disse endringene.

Hvis du har spørsmål om disse personvernretningslinjene, kan du sende oss en e-post på feedback@iShares.com, eller skrive til oss på iShares Business Development, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, UK eller ringe oss på 800 14 324.

Publisert og godkjent i Storbritannia av BlackRock Investment Management (UK) Limited og BlackRock Advisors (UK) Limited, som er godkjent og regulert av Financial Services Authority. © 2015 BlackRock Advisors (UK) Limited. Alle rettigheter reservert.