DE 3 GROOTSTE UITDAGINGEN VOOR BELEGGERS IN OBLIGATIES

Een nieuwe kijk op obligaties brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

Metronoom

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt.

EEN NIEUW TIJDPERK VOOR OBLIGATIES…

Voor beleggers in obligaties is de markt ingrijpend veranderd. De wereldeconomie bevindt zich niet langer in een periode van gelijkmatige groei, met lage inflatie en centrale banken met een soepel beleid. In plaats daarvan worden we geconfronteerd met een nieuwe realiteit: sterkere macro-economische schommelingen, inflatie die waarschijnlijk langere tijd hoog zal blijven en een strenger monetair beleid, met naar verwachting meerdere renteverhogingen in de nabije toekomst. 

Naast de macro-economische en structurele veranderingen die van invloed zijn op de obligatiemarkt, zitten we ook midden in een enorme omslag naar duurzaam beleggen. Steeds meer beleggers willen hun portefeuilles afstemmen op de transitie naar een koolstofarme economie.

Het is daarom duidelijk dat obligaties een compleet nieuwe rol moeten gaan spelen, om aan al deze nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Beleggers hebben daarbij behoefte aan nieuwe manieren om obligaties in hun portefeuille te integreren en rendement te genereren.

… STELT BELEGGERS VOOR NIEUWE UITDAGINGEN

Wij zien dat beleggers behoefte hebben aan nieuwe implementatie-ideeën en we zijn ervan overtuigd dat indexbeleggen hen betere  perspectieven biedt om obligaties een sterke rol te laten spelen in hun portefeuilles. We illustreren dit aan de hand van 3 belangrijke uitdagingen waar beleggers voor staan:

  • PORTEFEUILLE-OPBOUW: Versnelde macro- en structurele trends hebben het klimaat voor obligaties ingrijpend veranderd. Om efficiënte portefeuilles op te bouwen is een holistische visie nodig, met een assetallocatie die flexibel genoeg is om in te spelen op wisselende omstandigheden.
  • PRODUCTSELECTIE: Om een veerkrachtige portefeuille op te bouwen, is tegenwoordig een breder scala van tools en implementatie-ideeën nodig. Beleggers dienen hun obligatie-allocaties met meer oog voor detail te kiezen, terwijl ze ook de risicospreiding en de liquiditeit in het oog moeten houden.
  • DUURZAME TRANSITIE: Het aandeel van duurzame obligaties in portefeuilles is gestegen van 17% in 2020 naar ca. 24% in 2021.1 Dat is een voortzetting van de snelle groeitrend die in 2018 is ingezet. Veel beleggers zoeken nu efficiënte bouwstenen om hun obligatieportefeuille te verduurzamen.

1 Bron: BlackRock Portfolio Analysis & Solutions (BPAS), per 31/10/2021.

3 UITDAGINGEN EN HOE iSHARES HIERBIJ KAN HELPEN

iShares is de beleggingspartner die u kan helpen om uw obligatieportefeuille met indexfondsen beter af te stemmen op uw beleggingsdoelen:

UITDAGING: PORTFEUILLE-OPBOUW

Hoe kan ik een gespreide obligatieportefeuille opbouwen die de liquiditeit en veerkracht biedt waaraan ik behoefte heb?

Nu de inflatie hoog is en de centrale banken een strenger monetair beleid gaan voeren, begint de obligatierente te stijgen, wat nieuwe mogelijkheden kan scheppen om inkomsten te genereren. In dit klimaat kunnen beleggers overwegen om hun assetallocatie uit te breiden om te kunnen profiteren van extra rendement.

De obligatierente begint na tien jaar weer aan te trekken

De getoonde cijfers hebben betrekking op prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement.

Bronnen: BlackRock Investment Institute, Barclays en Thomson Reuters, per 30 juni 2022. De balken tonen het naar marktkapitalisatie gewogen percentage beleggingen met een gemiddelde rente op jaarbasis van meer dan 4%, binnen een afgebakend universum dat ca. 70% van de Barclays Multiverse Bond Index vertegenwoordigt. “Euro kernlanden” is gebaseerd op indices voor Franse en Duitse staatsobligaties. Euro periferie is een gemiddelde van indices voor Italiaanse, Spaanse en Ierse staatsobligaties. Opkomende markten vormt een combinatie van obligaties in de lokale en vreemde valuta’s. Indexrendementen houden geen rekening met beheers-, transactie- en overige kosten. Een index wordt niet beheerd en het is niet mogelijk direct in een index te beleggen.

HOE iSHARES KAN HELPEN

Beleggers doen er goed aan hun assetallocatie holistisch te benaderen. Door te kiezen voor indexbeleggingen kunnen ze hun obligaties harder laten werken.

iShares obligatie-ETF’s vormen efficiënte, liquide en transparante bouwstenen die toegang bieden tot verschillende bronnen van rendement, terwijl u uw portefeuillerisico strikt kunt beheren.

Als u belegt met iShares profiteert u van de schat aan ervaring en expertise en de schaalgrootte van BlackRock, die voordelen kunnen opleveren voor uw hele portefeuille.

UITDAGING: PRODUCTSELECTIE

Hoe kan ik in mijn obligatieportefeuille gerichter beleggen zonder dat dit ten koste gaat van de liquiditeit of spreiding?

In een onzeker klimaat wordt het voor beleggers moeilijker om rendement te genereren terwijl de spreiding en liquiditeit van de portefeuille op peil blijven. Om dit te bereiken moeten ze gebruik maken van een grotere diversiteit aan instrumenten (waaronder ETF’s en indexfondsen) en implementatie-ideeën, door in te zoomen op nieuwe  markten, landen, kredietkwaliteiten of looptijden.

HOE iSHARES KAN HELPEN

Door iShares obligatie-ETF’s in te zetten als efficiënte bouwstenen om gerichte toegang te krijgen tot specifieke beleggingen kunnen beleggers de spreiding en de liquiditeit van hun portefeuille op peil houden.

HET GROOTSTE EN BREEDSTE AANBOD VAN OBLIGATIEFONDSEN

iShares biedt u een grote keuzevrijheid, met het breedste aanbod van Europese obligatie-ETF’s met een UCITS-structuur en indexfondsen. Met ruim 952 fondsen biedt iShares toegang tot vrijwel alle segmenten van de obligatiemarkt, gespreid over een groot aantal landen, sectoren, kredietratings en looptijden.

2 Bron: BlackRock, per 31-10-2021.

PRODUCTEN VAN HOGE KWALITEIT

Beleggers hebben producten van hoge kwaliteit nodig, die de mogelijkheid bieden de portefeuille flexibel aan te passen wanneer de obligatiemarkt, de regelgeving of de beleggingsbehoeften veranderen. Bij iShares profiteert u bovendien van de expertise, de hoge standaards en de schaalgrootte van BlackRock.

Aantal portefeuillebeheerders

WERELDWIJD BEREIK, LOKALE INZICHTEN

De obligatiefondsen van iShares worden beheerd door een team van ruim 703 obligatiebeheerders, die gestationeerd zijn in kantoren over de hele wereld.

Dit betekent dat lokale beleggingen beheerd worden door lokale experts. Onze portefeuillebeheerders streven er bovendien naar de transactiekosten zo laag mogelijk te houden, door sampling van de referentie-index, zonder dat dit invloed heeft op de risicokenmerken.4

Alle fondsen worden daarnaast beheerd via Aladdin®, BlackRock’s wereldwijde platform voor risicobeheer, dat continu de blootstelling aan een groot aantal risicofactoren analyseert, de duurzaamheidskenmerken in kaart brengt en stresstests voor onze fondsen uitvoert.

Risico: Hoewel het technologieplatform van BlackRock kan helpen het risico efficiënt te beheren, kan risico niet worden uitgesloten.

3 Bron: BlackRock, per 31-10-2021.

4 Bron: 'Index Fixed Income Capabilities’, BlackRock, 30-06-2021.

ONDER HOGE DRUK GETEST

De veerkracht van de infrastructuur van iShares en onze obligatie-ETF’s werd in 2020 tijdens de grote uitverkoop als gevolg van Covid-19 danig op de proef gesteld. Gedurende deze periode boden iShares ETF’s transparantere koersen en werden ze vaker verhandeld dan de obligaties in de onderliggende portefeuille.

In perioden waarin de marktvolatiliteit extreem hoog was, waren iShares ETF’s de meest verhandelde ETF’s, omdat ze beleggers tegen real-time koersen toegang gaven tot de onderliggende markten.

Groei van het transactievolume

Op 25 maart 2020 bereikte het transactievolume van een in euro’s genoteerd iShares bedrijfsobligatie-ETF USD 512 miljoen. Dit was 6,4 keer het gemiddelde dagvolume van alle andere in euro’s genoteerde bedrijfsobligatie-ETF’s.5

5 Bron: Bloomberg, per 25-03-2020.

6 Bron: Bloomberg, per 20-03-2020, voor de periode 24 februari – 20 maart 2020.

LIQUIDITEIT EN TRANSPARANTIE ZIJN ESSENTIEEL

iShares heeft het grootste en meest liquide aanbod van in Europa gevestigde ETF’s met een UCITS-structuur.7 Daardoor kunnen ze frequenter, efficiënter en tegen lagere kosten verhandeld worden. iShares biedt bovendien grote transparantie over in- en uitstroom, zodat beleggers meer inzicht hebben in de impact van hun transactie-activiteiten.

7 Bron: Bloomberg en BlackRock, per 31-10-2021.

Twee belangrijke risico's van beleggen in obligaties zijn het renterisico en het kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, zal de marktwaarde van obligaties doorgaans overeenkomstig dalen. Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen.

UITDAGING: DUURZAME TRANSITIE

Hoe maak ik mijn obligatieportefeuille duurzamer en weet ik welk effect dit heeft op mijn financiële rendement en het duurzaamheidsprofiel van mijn portefeuille?

Nu er op Europees niveau steeds meer regelgeving komt met betrekking tot de duurzaamheid van beleggingen en bedrijven en overheden doelen stellen voor de overgang naar een koolstofarme economie, gaat duurzaamheid ook voor beleggers een steeds grotere rol spelen. Ze kiezen steeds vaker niet alleen voor duurzame aandelen, maar willen ook hun obligatieportefeuille duurzamer maken.

Het gebruik van duurzame obligaties is sterk gestegen:

Taartdiagram van het aandeel duurzame obligaties in portefeuilles

2 Bron: BlackRock Portfolio Analysis & Solutions (BPAS), per 31/10/2021.

HOE iSHARES KAN HELPEN

iShares kan beleggers die hun obligatieportefeuille duurzamer willen maken, als een partner ondersteunen bij alle stappen die ze daarbij moeten zetten. Beleggers profiteren daarbij van de ervaring, expertise en schaalgrootte van BlackRock.

INZICHT EN TRANSPARANTIE

De fondsen van iShares volgen duurzame obligatie-indices die objectief en op basis van vaste regels zijn samengesteld door onafhankelijke, gespecialiseerde data-providers. Dit geeft beleggers een duidelijk beeld van de ESG-criteria die door de fondsen worden gehanteerd.

Onze gedetailleerde ESG-rapportage geeft beleggers op elk moment de mogelijkheid te zien welke obligaties, op grond van welke criteria, in het fonds zijn opgenomen.

Risico: De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.

Risico: Twee belangrijke risico's van beleggen in obligaties zijn het renterisico en het kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, zal de marktwaarde van obligaties doorgaans overeenkomstig dalen. Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen.

4 TOEPASSINGEN VAN OBLIGATIE-ETF’s

Steeds meer beleggers zien obligatie-ETF’s als een efficiënte manier om toegang te krijgen tot verschillende bronnen van rendement en hun risico te beheren. Wij zien in grote lijnen 4 manieren waarop beleggers in de huidige markt gebruik maken van de obligatiefondsen van iShares:

Pot

Gespreide, kostenefficiënte strategische assetallocatie

iShares biedt fondsen voor de kernportefeuille die in één enkele transactie, met slechts 0,10% kosten2 toegang bieden tot wereldwijde indices. Het universum omvat nu al meer dan 27.000 obligaties3, gespreid over alle segmenten van de obligatiemarkt.

Camera

Nauwkeurige tactische beleggingen

Via de fondsen van iShares hebt u toegang tot specifieke obligatietypen, landen, regio’s en looptijden, waaronder ook aandelenklassen met valuta-afdekking. Zo kunt u precies bepalen in welk deel van de obligatiemarkt u wilt beleggen.

Prijskaartje

Een alternatief voor cash

iShares obligatie-ETF’s bieden de mogelijkheid om te veel cash te vermijden, via liquide, kortlopende beleggingen met het potentieel om een beter rendement te behalen dan met cash.

Steeksleutel

Instrumenten om de liquiditeit te beheren

iShares heeft het grootste en meest liquide aanbod van in Europa genoteerde obligatie-ETF’s met lage transactiekosten.4

2, 3 Bron: BlackRock en Bloomberg, per 31-12-2021.
4 Bron: BlackRock, per 31-12-2021; heeft betrekking op het iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF met de Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable & Green Bond SRI Index als referentie-index. Uitsluitend ter illustratie.

UW PARTNER BIJ DE OPBOUW VAN MAATWERK-PORTEFEUILLES

Of u uw obligatieportefeuille nu wilt evalueren, aanpassen of opbouwen, BlackRock kan u hierbij helpen. Van ondersteuning bij het uitwerken van uw beleggingsstrategie of assetallocatie tot modelportefeuilles, trading-strategieën en transitiebeheer.

UW PORTEFEUILLE EVALUEREN, AANPASSEN EN OPBOUWEN

In de afgelopen drie jaar heeft het team van BlackRock Portfolio Analysis & Solutions (BPAS) ruim 2.000 portefeuilles van Europese klanten geanalyseerd, met een totaal beheerd vermogen (AUM) van USD 800 mld. Daarnaast heeft dit team zo’n 600 beleggingsoplossingen voor klanten ontwikkeld.5

5 Bron: BlackRock Portfolio Analysis and Solutions, per 31-10-2021.
6
Bron: BlackRock Portfolio Analysis and Solutions, per 31-12-2020.

BPAS KAN U HELPEN

  • EVALUEREN van uw bestaande obligatieportefeuille om nauwkeurig inzicht te krijgen in de factoren die bepalend zijn voor risico en rendement. Met een shock-test kan BPAS in kaart brengen welk effect iShares obligatie-ETF’s kunnen hebben op de kostenefficiëntie, de liquiditeit en het risico/rendementsprofiel van uw portefeuille.
  • AANPASSEN van uw portefeuille, om bijvoorbeeld de totale efficiëntie te verbeteren, toegang te krijgen tot nieuwe, snel opkomende trends zoals duurzame obligaties of tot nieuwe markten zoals Chinese obligaties. Een strategische en flexibele opbouw van uw obligatieportefeuille geeft u de wendbaarheid om snel in te spelen op veranderingen in de markt, zelfs bij hoge volatiliteit.
  • OPBOUWEN van een efficiëntere obligatieportefeuille door alle beschikbare instrumenten te gebruiken – zowel index- als alpha-strategieën. Door van een zuiver strategische portefeuille-opbouw over te stappen naar een holistische aanpak van de implementatie vergroot u uw flexibiliteit.

Risico: Twee belangrijke risico's van beleggen in obligaties zijn het renterisico en het kredietrisico. Wanneer de rente stijgt, zal de marktwaarde van obligaties doorgaans overeenkomstig dalen. Het kredietrisico heeft betrekking op de mogelijkheid dat de emittent van een obligatie niet in staat zal zijn de hoofdsom terug te betalen en/of de verschuldigde rente te betalen.

STRATEGIEËN AFGESTEMD OP UW BELEGGINGSDOELEN

Met een groot aanbod van duurzame obligatiefondsen biedt iShares beleggers de mogelijkheid om:

  • hun duurzaamheidsprofiel te verbeteren;
  • de veerkracht van hun portefeuille tijdens risk-off periodes te versterken;
  • de volatiliteit van hun portefeuille zowel in risk-on als in risk-off markten te verminderen.