Aandelen

I500

iShares S&P 500 Swap UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Derivaten kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in waarde van het actief waarop ze zijn gebaseerd. Hierdoor kan de omvang van de winsten en verliezen stijgen, wat leidt tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De invloed op het Fonds kan groter zijn wanneer op een uitvoerige of complexe manier wordt gebruikgemaakt van derivaten.Het vermogen van het Fonds om de prestaties van de referentie-index te kopiëren, is afhankelijk van de tegenpartijen die continu de prestaties van de referentie-index moeten leveren in overeenstemming met de swapovereenkomst (d.w.z. het tegenpartijrisico) en wordt eveneens beïnvloed door enige spread tussen de prijszetting van de swaps en de prijszetting van de referentie-index. Als een tegenpartij bij een swap er niet in slaagt om voldoende activa te leveren als zekerheid voor bedragen die aan het Fonds zijn verschuldigd, dan kan er op een gegeven moment een grotere blootstelling aan het tegenpartijrisico bestaan.ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de netto-inventariswaarden van de ETF's.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.
Gegevens niet beschikbaar.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 17/jun/2021 USD 725.366.274
Basisvaluta USD
Introductiedatum 24/sep/2020
Beleggingscategorie Aandelen
Total Expense Ratio 0,07%
Productstructuur Synthetisch
Methodologie Swap
Domicilie Ierland
UCITS Ja
Index S&P 500 Index
SFDR-classificatie Overige
Uitkeringsfrequentie Niet uitkerend
ISIN IE00BMTX1Y45
Bloomberg-code I500 NA
Uitgevende onderneming iShares VI plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Herbeleggend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 17/jun/2021 109.996.603
Aantal posities per 17/jun/2021 133
Indexniveau per 17/jun/2021 USD 7.721,00
Index-code SPTR500N
Einde boekjaar 31 maart

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 07/jun/2021 BBB
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 07/jun/2021 5,35
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 07/jun/2021 25,98
MSCI ESG % Dekking per 07/jun/2021 98,28
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 07/jun/2021 Equity US
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 07/jun/2021 173,61
Fondsen in peergroup per 07/jun/2021 3.303
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 07/jun/2021, op basis van posities vanaf 31/dec/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 17/jun/2021 0,73%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 17/jun/2021 3,45%
MSCI – Kernwapens per 17/jun/2021 0,40%
MSCI – Ketelkool per 17/jun/2021 0,00%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 17/jun/2021 0,00%
MSCI – Oliezand per 17/jun/2021 0,00%
MSCI – Tabak per 17/jun/2021 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 17/jun/2021 99,76%
Percentage niet-gedekt Fonds per 17/jun/2021 0,24%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,00% en voor oliezand 7,05%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Spanje

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 17/jun/2021
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Beursvaluta Nominale waarde
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Beurs Locatie Beursvaluta
Hier worden de effecten vermeld die het fonds op de getoonde datum in bezit heeft. Dit is een swapfonds dat de prestaties van de Benchmarkindex wil volgen in plaats van de prestaties van de hierboven vermelde fysieke deelnemingen. De deelnemingen veranderen.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 17/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 17/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 17/jun/2021

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De hier getoonde uitsplitsingen geven die van de werkelijke fondsdeelnemingen weer, niet de door het fonds bijgehouden Benchmarkindex.

Benchmark Bestanddelen

Benchmark Bestanddelen

per 17/jun/2021
Locatie Weging (%) ISIN Naam Sector Productcode
De hier getoonde uitsplitsingen geven die van de werkelijke fondsdeelnemingen weer, niet de door het fonds bijgehouden Benchmarkindex.

Benchmark Uitsplitsingen

Benchmark Uitsplitsingen

per 17/jun/2021

Onderverdelingen van benchmarks hebben voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de indexcomponenten waaraan het Fonds indirect blootgesteld tracht te zijn via het gebruik van derivaten, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. In sommige gevallen kunnen ze echter de locatie weerspiegelen waar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 17/jun/2021

per 17/jun/2021

De hier getoonde uitsplitsingen vertegenwoordigen die van de Benchmarkindex

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
Euronext Amsterdam I500 USD 28/sep/2020 BN2R4G3 I500 NA I500.AS - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -
Xetra I500 EUR 29/sep/2020 BN2R4K7 I500G GY I500.DE - - - - - - -
London Stock Exchange I500 GBP 29/sep/2020 BN2R4J6 I500 LN I500.L - - - - - - -
SIX Swiss Exchange I500 USD 06/nov/2020 BKS9YH3 - I500.S - - IE00BMTX1Y45 A2QAJB 56309054 - -

Documenten

Documenten