Obligaties

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Meer dan 35% van het vermogen van dit fonds kan belegd zijn in effecten uitgegeven door één enkele overheid. Wanneer deze beleggingen in waarde dalen zal dit een groot effect hebben op de totale waarde van het fonds. Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties, waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet, die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Het fonds belegt in bedrijfsobligaties, waarbij het risico dat de uitgever ervan niet kan voldoen aan zijn terugbetalings- of renteverplichtingen groter is dan bij staatsobligaties die door overheden gegarandeerd zijn. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen, kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 5 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) 5,9 3,9 -3,1 -17,3 6,8
Index (%) 6,0 4,0 -2,9 -17,2 7,2
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
30/jun/2019
Tot
30/jun/2020
Van
30/jun/2020
Tot
30/jun/2021
Van
30/jun/2021
Tot
30/jun/2022
Van
30/jun/2022
Tot
30/jun/2023
Van
30/jun/2023
Tot
30/jun/2024
Totaalrendement (%)

per 30/jun/2024

1,77 0,12 -12,78 -4,03 3,74
Index (%)

per 30/jun/2024

1,80 0,42 -12,64 -3,62 3,57
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
3,74 -4,60 -2,42 - -1,15
Index (%) 3,57 -4,46 -2,27 - -
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-1,14 0,46 -0,74 -1,14 3,74 -13,16 -11,52 - -6,84
Index (%) -1,21 0,35 -0,88 -1,21 3,57 -12,80 -10,85 - -

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in EUR.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang
per 23/jul/2024
EUR 227.359.794
Introductie fonds
28/mei/2013
Basisvaluta
EUR
Index
BBG Euro Aggregate Index (EUR)
Aankoopkosten
5,00
ISIN
LU1811365375
Benchmark Success Amount Fee
-
Minimale vervolginleg
EUR 1.000,00
Domicilie
Luxemburg
Beheersfirma
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Transactiedatum +3 dagen
Bloomberg-code
BGIED2E
Introductiedatum
09/mei/2018
Valuta reeks
EUR
Beleggingscategorie
Obligaties
SFDR-classificatie
Overige
Doorlopende kosten
0,24%
Kostenratio
0,15%
Minimale eerste inleg
EUR 100.000,00
Gebruik van winst
Herbeleggend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar-categorie
EUR Diversified Bond
Dealing Frequency
Dagelijks, forward pricing basis
SEDOL
BFNBJ30

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities
per 28/jun/2024
1.424
Bèta 3 jr.
per 30/jun/2024
0,97
Modified duration
per 28/jun/2024
6,34
Effectieve duration
per 28/jun/2024
6,44
WAL to Worst
per 28/jun/2024
7,73 yrs
Standaarddeviatie (3j)
per 30/jun/2024
6,95%
Yield to Maturity
per 28/jun/2024
3,36%
Weighted Av YTM
per 28/jun/2024
3,34%
Gewogen gem. looptijd
per 28/jun/2024
7,73 yrs

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)
per 21/jul/2024
A
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)
per 21/jul/2024
6,80
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper
per 21/jul/2024
Bond EUR
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)
per 21/jul/2024
97,52
MSCI ESG % Dekking
per 21/jul/2024
98,05
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer
per 21/jul/2024
40,52
Fondsen in peergroup
per 21/jul/2024
306
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking
per 21/jul/2024
35,31
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/jul/2024, op basis van posities per 31/mrt/2024. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Kernwapens
per 28/jun/2024
0,04%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Tabak
per 28/jun/2024
0,28%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN
per 28/jun/2024
0,00%
MSCI – Ketelkool
per 28/jun/2024
0,10%
MSCI – Oliezand
per 28/jun/2024
0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking
per 28/jun/2024
34,42%
Percentage niet-gedekt Fonds
per 28/jun/2024
65,58%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,20% en voor oliezand 0,44%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - BRONZE
Morningstar heeft dit fonds een bronzen medaille gegeven. (Per 31/mei/2024)

Posities

Posities

per 28/jun/2024
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2026 0,74
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,59
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 0,59
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,55
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 0,50
Naam Weging (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,49
ITALY (REPUBLIC OF) 4.4 05/01/2033 0,48
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 11/25/2032 0,44
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 09/15/2027 0,43
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028 0,43
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 28/jun/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE D2 EUR - 94,06 0,09 0,10 23/jul/2024 94,84 87,74 LU1811365375
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 97,18 0,09 0,09 23/jul/2024 98,89 91,53 LU0916238545
KLASSE A2 EUR Niet uitkerend 105,93 0,11 0,10 23/jul/2024 106,99 99,05 LU0836513423
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 111,76 0,11 0,10 23/jul/2024 112,57 104,09 LU0826455353

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

Lizi Nicol
Lizi Nicol

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.860 EUR
-21,4%
7.180 EUR
-10,4%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
7.860 EUR
-21,4%
7.700 EUR
-8,3%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
9.580 EUR
-4,2%
9.880 EUR
-0,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.400 EUR
4,0%
10.500 EUR
1,6%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten