Obligaties

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU)

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Meer dan 35% van het vermogen van dit fonds kan belegd zijn in effecten uitgegeven door één enkele overheid. Wanneer deze beleggingen in waarde dalen zal dit een groot effect hebben op de totale waarde van het fonds. Het fonds belegt voor een groot deel in effecten die genoteerd zijn in een vreemde valuta; schommelingen van de betreffende valutakoersen zullen invloed hebben op de waarde van de belegging. Vergeleken met meer gevestigde economieën kan de waarde van beleggingen in opkomende markten in ontwikkeling worden beïnvloed door een grotere volatiliteit als gevolg van verschillen in algemeen aanvaarde principes van administratieve verantwoording of door economische of politieke instabiliteit. Het fonds belegt in staats- en/of bedrijfsobligaties waarover een vaste of variabele rente wordt betaald (de ‘coupon’ genoemd) en die de kenmerken van een lening hebben. Deze effecten zijn daardoor gevoelig voor schommelingen van de rentevoet die de waarde van de effecten in de portefeuille zullen beïnvloeden. Vooral sommige ontwikkelingslanden zijn grote schuldenaren van handelsbanken en buitenlandse overheden. Beleggen in schuldpapieren (van soevereine staten) uitgegeven of gegarandeerd door overheden van ontwikkelingslanden of hun overheidsdiensten houden een hoog risico in. Het fonds belegt in een beperkt aantal marktsectoren. Vergeleken met beleggingen die het beleggingsrisico spreiden door in meerdere sectoren te beleggen kunnen de schommelingen van de aandelenkoers een groter effect hebben op de algehele waarde van dit fonds. 

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.

In de mate waarin het Fonds effecten uitleent om zijn kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 62,5% van de hiermee verbonden inkomsten en komen de resterende 37,5% ten goede aan BlackRock als effectenuitleenagent. Aangezien de verdeling van opbrengsten uit effectenleningen de exploitatiekosten van het Fonds niet verhoogt, is deze niet in de lopende kosten opgenomen.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Reinvestments

Dit fonds doet geen uitkeringen

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 7 jaar.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Totaalrendement (%) -3,1 0,7 17,2 -3,6 6,2 -11,8 7,3
Index (%) -3,2 0,6 17,2 -3,4 5,7 -12,4 7,3
Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.
  Van
31/dec/2018
Tot
31/dec/2019
Van
31/dec/2019
Tot
31/dec/2020
Van
31/dec/2020
Tot
31/dec/2021
Van
31/dec/2021
Tot
31/dec/2022
Van
31/dec/2022
Tot
31/dec/2023
Totaalrendement (%)

per 31/dec/2023

17,24 -3,61 6,20 -11,77 7,27
Index (%)

per 31/dec/2023

17,15 -3,43 5,66 -12,39 7,33
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
6,32 0,44 1,97 - 2,59
Index (%) 6,56 0,13 1,69 - 2,36
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
0,65 0,65 6,59 5,14 6,32 1,33 10,27 - 21,49
Index (%) 0,65 0,65 6,58 5,21 6,56 0,38 8,76 - 19,44

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd

De prestaties van de Aandelenklasse en de Referentie worden weergegeven in EUR, de prestaties van de Referentie van de afgedekte Aandelenklasse worden weergegeven in USD.

De prestaties worden weergegeven op basis van de netto-inventariswaarde (NIW), waarbij de bruto-inkomsten, indien van toepassing, worden herbelegd. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen als uw belegging wordt gedaan in een andere valuta dan die gebruikt in de berekening van de prestaties in het verleden. Bron: Blackrock

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 26/feb/2024 USD 3.288.875.819
Introductiedatum 22/jun/2016
Introductie fonds 28/mei/2013
Valuta reeks EUR
Basisvaluta USD
Beleggingscategorie Obligaties
Index J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
SFDR-classificatie Overige
Aankoopkosten 0,00
Doorlopende kosten 0,04%
ISIN LU1435395394
Kostenratio 0,00%
Benchmark Success Amount Fee 0,00%
Minimale eerste inleg EUR 10.000.000,00
Minimale vervolginleg EUR 5.000,00
Gebruik van winst Herbeleggend
Domicilie Luxemburg
Regulatory Structure UCITS
Beheersfirma BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-categorie Global Emerging Markets Bond
Dealing Settlement Transactiedatum +3 dagen
Dealing Frequency Dagelijks, forward pricing basis
Bloomberg-code BGEIX2E
SEDOL BD4D6Z2

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 31/jan/2024 953
Standaarddeviatie (3j) per 31/jan/2024 7,86%
Bèta 3 jr. per 31/jan/2024 0,95
Yield to Maturity per 31/jan/2024 7,02%
Modified duration per 31/jan/2024 6,61
Weighted Av YTM per 31/jan/2024 7,01%
Effectieve duration per 31/jan/2024 6,66
Gewogen gem. looptijd per 31/jan/2024 11,16 yrs
WAL to Worst per 31/jan/2024 11,16 yrs

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.


De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/feb/2024 BB
MSCI ESG % Dekking per 21/feb/2024 92,17
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/feb/2024 3,87
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/feb/2024 13,75
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/feb/2024 Bond Emerging Markets Global HC
Fondsen in peergroup per 21/feb/2024 429
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/feb/2024 991,66
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/feb/2024 13,80
Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per 21/feb/2024, op basis van posities per 31/okt/2023. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 31/jan/2024 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 31/jan/2024 2,23%
MSCI – Kernwapens per 31/jan/2024 0,00%
MSCI – Ketelkool per 31/jan/2024 0,16%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 31/jan/2024 0,00%
MSCI – Oliezand per 31/jan/2024 0,00%
MSCI – Tabak per 31/jan/2024 0,00%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 31/jan/2024 12,87%
Percentage niet-gedekt Fonds per 31/jan/2024 87,55%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,73% en voor oliezand 0,84%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Ratings

Ratings

Morningstar-rating

4 sterren
Totale Morningstar-rating voor iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU), Class X2, per 31/jan/2024 rated against 1506 Global Emerging Markets Bond Funds.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - GOLD
Morningstar heeft dit fonds een gouden medaille gegeven. (Per 31/dec/2023)

Posities

Posities

per 31/jan/2024
Naam Weging (%)
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,65
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,58
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0,45
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 0,44
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,44
Naam Weging (%)
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,43
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,42
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 04/04/2053 0,39
POLAND (REPUBLIC OF) 4.875 10/04/2033 0,38
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 4.55 04/21/2050 0,37
Posities aan verandering onderhevig

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
per 31/jan/2024

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds Benchmark Totale
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

Noteringen en classificatie

Noteringen en classificatie

Investor Class Valuta Uitkeringsfrequentie NAV Absolute verandering NAV % verandering NAV NAV As Of Hoogste 52wk Laagste 52wk ISIN
KLASSE X2 EUR Niet uitkerend 122,94 0,65 0,53 26/feb/2024 122,94 110,61 LU1435395394
KLASSE I7 USD Halfjaarlijks 85,89 0,63 0,74 26/feb/2024 86,14 76,62 LU1333800438
KLASSE A2 USD Niet uitkerend 128,14 0,93 0,73 26/feb/2024 128,58 114,42 LU0836513696
KLASSE X2 HEDGED SEK Niet uitkerend 950,84 6,79 0,72 26/feb/2024 955,70 853,75 LU1499592894
Class X7 USD Halfjaarlijks 80,35 0,59 0,74 26/feb/2024 80,56 71,63 LU2087589268
KLASSE F2 USD Niet uitkerend 108,13 0,79 0,74 26/feb/2024 108,45 96,47 LU1640626278
KLASSE I2 HEDGED GBP Niet uitkerend 106,30 0,77 0,73 26/feb/2024 106,67 95,14 LU1400680390
KLASSE D2 EUR - 119,92 0,64 0,54 26/feb/2024 119,92 108,03 LU1811365292
KLASSE I2 USD Niet uitkerend 129,06 0,95 0,74 26/feb/2024 129,43 115,13 LU1064902957
KLASSE X2 USD Niet uitkerend 134,95 1,00 0,75 26/feb/2024 135,30 120,30 LU0826455437
KLASSE A2 HEDGED EUR Niet uitkerend 97,09 0,70 0,73 26/feb/2024 97,64 87,32 LU1373035580
KLASSE D2 USD - 109,61 0,81 0,74 26/feb/2024 109,93 97,79 LU1811365029
KLASSE X2 HEDGED EUR Niet uitkerend 100,96 0,73 0,73 26/feb/2024 101,46 90,65 LU1387770735
KLASSE N2 EUR - 101,22 0,54 0,54 26/feb/2024 101,22 97,99 LU2723594235
KLASSE I2 HEDGED EUR Niet uitkerend 99,26 0,72 0,73 26/feb/2024 99,80 89,23 LU1373035663
KLASSE N7 EUR Halfjaarlijks 94,62 0,50 0,53 26/feb/2024 94,62 86,35 LU0916237901

Fondsbeheerders

Fondsbeheerders

John Hutson
John Hutson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Prestatiescenario's PRIIP's

Prestatiescenario's PRIIP's

De EU-verordening betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (Packaged retail and insurance-based investment products, PRIIP's) schrijft de berekeningsmethodologie voor van vier hypothetische prestatiescenario's met betrekking tot hoe het product onder bepaalde omstandigheden zou kunnen presteren en de maandelijkse publicatie van de uitkomsten daarvan. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten.
Aanbevolen periode van bezit : 3 jaren
Voorbeeld belegging EUR 10.000
Als u de belegging verkoopt na 1 jaar
Als u de belegging verkoopt na 3 jaren

Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Stressscenario

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.590 EUR
-14,1%
6.430 EUR
-13,7%

Ongunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
8.820 EUR
-11,8%
8.900 EUR
-3,8%

Gematigd

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
10.210 EUR
2,1%
11.380 EUR
4,4%

Gunstig

Wat u kunt terugkrijgen na kosten
Gemiddeld rendement per jaar
13.560 EUR
35,6%
15.800 EUR
16,5%

Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Documenten

Documenten