Obligaties

IGIB

iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Uitkeringsdatum
Volledige grafiek bekijken

Deze grafiek toont de prestatie van het Fonds als percentage van het verlies of de winst per jaar over de laatste 10 jaar. Dit kan u helpen om te beoordelen hoe het Fonds in het verleden werd beheerd en het te vergelijken met zijn benchmark.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totaalrendement (%) 7,8 -0,4 3,9 0,7 3,4 3,5 -0,5 14,4 9,6 -1,7
Index (%) 8,1 -0,2 4,2 0,9 3,7 3,7 -0,4 14,3 9,9 -1,5
  Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Van
30/sep/2020
Tot
30/sep/2021
Van
30/sep/2021
Tot
30/sep/2022
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2022

-0,74 13,23 8,40 1,33 -17,50
Index (%)

per 30/sep/2022

-0,68 13,29 8,62 1,58 -17,67
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-17,50 -3,23 0,37 1,36 3,15
Index (%) -17,67 -3,15 0,44 1,52 3,34
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
-17,01 -5,03 -4,76 -10,75 -17,50 -9,38 1,85 14,50 62,97
Index (%) -17,20 -5,05 -4,78 -10,75 -17,67 -9,15 2,22 16,24 67,70

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Fondsomvang per 25/nov/2022 USD 9.519.007.388
Introductie fonds 05/jan/2007
Beurs NASDAQ
Beleggingscategorie Obligaties
Index ICE BofA 5-10 Year US Corporate Index
Index Ticker C6A04PM
SFDR-classificatie Overige
Uitkeringsfrequentie Uitkering maandelijks
Premie/korting per 25/nov/2022 0,48%
CUSIP 464288638
per 25/nov/2022 1.182.374,00

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Aantal posities per 23/nov/2022 2.648
Equity Beta (3y) per 31/okt/2022 0,30
Rendement 12 mnd. per 23/nov/2022 2,93%
Standaarddeviatie (3 jr.) per 31/okt/2022 8,64%
Weighted Av YTM per 24/nov/2022 5,49%
per 24/nov/2022 3,47
Gewogen gem. looptijd per 24/nov/2022 7,48 yrs
Option-adjusted duration per 24/nov/2022 6,17
per 24/nov/2022 0,00
Aan opties aangepaste spreiding (OAS) per 24/nov/2022 162,28

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken bieden beleggers specifieke niet-traditionele maatstaven. Naast andere maatstaven en informatie stellen ze beleggers in staat om fondsen te beoordelen aan de hand van bepaalde kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en governance. Duurzaamheidskenmerken geven geen indicatie van de huidige of toekomstige prestaties en vormen evenmin het potentiële risico- en opbrengstprofiel van een fonds. Ze worden uitsluitend verstrekt ter informatie en met het oog op de transparantie. De Duurzaamheidskenmerken mogen niet zonder de andere kenmerken of afzonderlijk worden beschouwd, maar bieden informatie waarmee beleggers mogelijk rekening willen houden bij de beoordeling van een fonds.


Dit fonds streeft er niet naar een duurzame, impact- of ESG-beleggingsstrategie te volgen. De maatstaven veranderen de beleggingsdoelstelling van het fonds niet en beperken evenmin het beleggingsuniversum van het fonds, en er is geen indicatie dat het fonds een duurzame, impact- of ESG-beleggingsstrategie zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Via onderstaande links kunt u meer lezen over de methodologie die MSCI hanteert bij de berekening van de duurzaamheidsmaatstaven.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 21/sep/2022 AA
MSCI ESG % Dekking per 21/sep/2022 97,06
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 21/sep/2022 8,41
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 21/sep/2022 85,35
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 21/sep/2022 Bond USD Medium Term
Fondsen in peergroup per 21/sep/2022 157
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET) per 21/sep/2022 276,20
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit % Dekking per 21/sep/2022 96,21
MSCI Impliciete Temperatuurstijging (0-3,0+ °C) per 21/sep/2022 > 2,5 - 3,0 °C
MSCI Impliciete Temperatuurstijging % Dekking per 21/sep/2022 88,22

Wat voor maatstaf is de Impliciete Temperatuurstijging (ITR)? Lees wat deze maatstaf inhoudt, hoe hij berekend wordt en welke aannames en beperkingen een rol spelen bij deze “toekomstgerichte” klimaatmaatstaf.

Klimaatverandering is één van de grootste problemen waar de mensheid ooit mee te kampen had en zal ook voor beleggers verstrekkende gevolgen hebben. Om de klimaatverandering aan te pakken hebben veel landen over de hele wereld het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Dit internationale akkoord beoogt de opwarming van de aarde ruim onder 2 °C te houden, ten opzichte van het pre-industriële gemiddelde. Het streven is de opwarming te beperken tot 1,5 °C, de wetenschappelijk berekende limiet om de meest catastrofale gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.


Wat is de ITR-maatstaf?

De ITR (Impliciete Temperatuurstijging) geeft aan hoe goed een onderneming of portefeuille is afgestemd op de temperatuurdoelen van het klimaatakkoord van Parijs. De wetenschappelijke consensus is dat dit doel bereikt kan worden door de uitstoot zodanig te verminderen dat deze rond het midden van de eeuw (2050-2070) netto nul is. In een economie met “netto nul” uitstoot zijn de hoeveelheid uitstoot en de uitstoot die uit de atmosfeer wordt verwijderd, met elkaar in evenwicht.


Hoe wordt de ITR berekend?

De ITR wordt berekend door te kijken naar de huidige koolstofintensiteit van ondernemingen in de portefeuille van het fonds en de potentiële vermindering van de uitstoot van die ondernemingen in de loop van de tijd. Als de uitstoot van de totale wereldeconomie dezelfde trend zou volgen als de uitstoot van de ondernemingen in de portefeuille van het fonds zou de uiteindelijke opwarming van de aarde binnen de hier gegeven bandbreedte liggen.


Hierbij wordt aangetekend dat alleen de uitstoot door ondernemingen in deze berekening betrokken wordt. Een samenvatting van de methodologie van MSCI en de uitgangspunten van de berekening van de ITR vindt u hier.


Omdat de ITR-maatstaf deels berekend wordt op basis de potentiële vermindering van de uitstoot van ondernemingen in de portefeuille in de loop van de tijd, is het een “toekomstgerichte statistiek”, die als zodanig een beperkte geldigheid heeft. Daarom publiceert BlackRock de door MSCI vastgestelde Impliciete Temperatuurstijging voor zijn fondsen binnen een bepaalde bandbreedte. Deze bandbreedte is bedoeld om de onzekerheid in de berekening en de veranderlijkheid van de cijfers te ondervangen

Impliciete Temperatuurstijging

Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten en beperkingen van de ITR?

De ITR is een “toekomstgerichte statistiek”, die gebaseerd is op een model van de verwachte ontwikkeling in de toekomst. Dit model maakt gebruik van verschillende aannames. Ook de cijfers die in het model worden ingevoerd, zijn onderhevig aan beperkingen. Belangrijk is ook dat de ITR-cijfers aanzienlijk kunnen verschillen naar gelang van de bron van deze cijfers. Dit komt voort uit methodologische keuzes die de dataleveranciers maken (bijv. verschillen in de tijdshorizon, de soorten uitstoot die in de cijfers verwerkt zijn en de manier waarop uit de afzonderlijke cijfers voor ondernemingen het cijfer voor de totale portefeuille berekend wordt).

Er bestaat nog geen universeel vastgestelde manier om de ITR te berekenen. Er is niet universeel vastgesteld welke gegevens in de berekening moeten worden opgenomen. Op dit moment zijn niet voor alle markten en beleggingscategorieën dezelfde gegevens beschikbaar. Totdat meer cijfers beschikbaar zijn en deze cijfers accurater zijn, verwachten wij dat de manier waarop de ITR gemeten wordt zich zal blijven ontwikkelen, zodat de resultaten af en toe zullen verschillen. Wanneer geen cijfers beschikbaar zijn en/of als ze wijzigen, zullen de geschatte resultaten variëren, vooral waar het gaat om de toekomstige uitstoot van een onderneming.


De ITR is een inschatting van de mate waarin een fonds is afgestemd op het temperatuurdoel van het klimaatakkoord van Parijs. Er is echter geen garantie dat deze inschatting waarheid wordt. De ITR is niet gebaseerd op real-time gegevens en kan in de loop van de tijd wijzigen; deze maatstaf is daarom onderhevig aan verandering en geeft niet altijd de actuele situatie weer.


De ITR geeft geen indicatie van het rendement of het risico van een fonds. Beleggers dienen niet uitsluitend op basis van deze maatstaf te beslissen om in een fonds te beleggen, maar dienen zich te baseren het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het fonds. Deze inschatting en de bijbehorende informatie zijn niet bedoeld als aanbeveling om in een fonds te beleggen. Er is eveneens geen enkel verband tussen de ITR van een fonds en het toekomstige rendement van dit fonds.

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 21/sep/2022, op basis van posities vanaf 31/aug/2022. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in de MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen dient 65% de beleggingen van het fonds (bruto gewogen) bestaan uit effecten met een ESG-rating van MSCI ESG Research. Bepaalde cash-positie en andere beleggingstypen die door MSCI niet relevant geacht worden voor de ESG-analyse worden vóór de berekening van het brutogewicht van een fonds verwijderd. De absolute waarde van short-posities wordt in de berekening meegenomen, maar wordt als ongedekt behandeld. De datum van de beleggingen in het fonds moet daarnaast minder dan een jaar oud zijn en het fonds dient ten minste tien effecten in portefeuille te houden. Voor recent geïntroduceerde fondsen zijn doorgaans pas na 6 maanden duurzaamheidsmaatstaven beschikbaar.

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Betrokkenheid van bedrijfsleven

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen de beleggingsdoelstelling van een fonds niet, noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 23/nov/2022 0,76%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 23/nov/2022 0,33%
MSCI – Kernwapens per 23/nov/2022 0,51%
MSCI – Ketelkool per 23/nov/2022 0,07%
MSCI – Vuurwapens voor civiel gebruik per 23/nov/2022 0,00%
MSCI – Oliezand per 23/nov/2022 0,11%
MSCI – Tabak per 23/nov/2022 0,71%

Betrokkenheid van bedrijfsleven Dekking per 23/nov/2022 95,03%
Percentage niet-gedekt Fonds per 23/nov/2022 4,97%
De blootstellingen van BlackRock inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven, zoals hierboven weergegeven voor Ketelkool en Oliezand, worden berekend en gerapporteerd voor bedrijven die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand zoals bepaald door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling van bedrijven die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals bepaald door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,54% en voor oliezand 1,87%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend door BlackRock met behulp van gegevens van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van die gegevens om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid. Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden enkel weergegeven indien minstens 1% van de brutoweging van het fonds bestaat uit effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd.

Fees

Fees

Management Fee 0,06
Acquired Fund Fees and Expenses 0,00
Foreign Taxes and Other Expenses 0,00
Gross Expense Ratio 0,06

Ratings

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

  • Finland

  • Nederland

  • Verenigd Koninkrijk

  • Verenigde Staten

  • Zweden

Posities

Posities

per 24/nov/2022
Emittent Weging (%)
BANK OF AMERICA CORP 2,87
JPMORGAN CHASE & CO 2,45
MORGAN STANLEY 1,58
CITIGROUP INC 1,54
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,21
Emittent Weging (%)
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,19
HSBC HOLDINGS PLC 1,09
T-MOBILE USA INC 0,97
WELLS FARGO & COMPANY 0,92
COMCAST CORPORATION 0,73
Naam Sector Beleggingscategorie Marktwaarde Weging (%) Nominale waarde Par Value CUSIP ISIN SEDOL Koers Locatie Beurs Valuta Duration YTM Wisselkoers Looptijd Coupon Mod. Duration Yield to Call Yield to Worst Effectieve duration Effectieve YTM Beursvaluta holdings.all.accrualDate holdings.all.issueDate
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 24/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 24/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 24/nov/2022

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
NASDAQ IGIB USD 05/jan/2007 - - CIU CIUIV CIUiv.P US4642886380 - 2870676 - -
Bolsa Mexicana De Valores IGIB MXN 30/jun/2009 - - - - - - - - - -
Santiago Stock Exchange IGIB USD 15/nov/2021 BP4BL22 - - - - US4642886380 - - - -

Documenten

Documenten