GEBRUIKSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

“Door verder te gaan op deze website accepteert u, als (potentiële) cliënt, om informatie op deze website in meerdere talen te krijgen”.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website (www.ishares.nl). Door deze website te openen, erkent u de voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. Verlaat deze website als u niet aan deze voorwaarden wenst te worden gebonden.

De toegang tot de op deze website getoonde informatie kan tot bepaalde personen in bepaalde landen beperkt zijn.  Diverse iShares producten die op deze website genoemd worden, zijn geregistreerd of hebben een vergunning in verschillende landen en zijn als zodanig bevoegd om in die landen openbare aanbiedingen te doen (aan particuliere en professionele beleggers, zoals bepaald in de Markets in Financial Instruments Directive ("MiFID") en aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Prospectus Richtlijn (zoals gewijzigd)). In landen waar één of meer iShares producten niet geregistreerd zijn of toestemming hebben om openbaar te worden aangeboden, hebben particuliere beleggers geen toegang tot informatie over deze iShares producten, maar kan bepaalde informatie over deze iShares producten wel worden getoond aan bepaalde typen professionele beleggers en aan gekwalificeerde beleggers, afhankelijk van het betreffende land. BlackRock (Netherlands) B.V. ("BNBV") heeft niet het oogmerk  om informatie betreffende iShares producten te tonen aan personen aan wie dit door het land waar zij wonen, verblijf houden en/of gevestigd zijn (indien van toepassing) niet is toegestaan. Gebruikers van deze website dienen zich ervan te vergewissen dat zij wettelijk het recht hebben op deze website in te loggen in het land waar zij dit doen. Gebruikers hebben ook de verantwoordelijkheid bij het openen van deze website naar waarheid aan te geven in welk land zij wonen, verblijf houden en/of gevestigd zijn.

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door BNBV. De inhoud wordt geleverd en beheerd door BNBV en andere ondernemingen binnen de BlackRock groep (directe en indirecte dochterondernemingen van BlackRock, Inc., met inbegrip van de beleggingsbeheerder, trustee en/of adviseur van de iShares producten (in voorkomend geval), zoals hierna beschreven in de paragraaf “iShares producten”), gezamenlijk aangeduid als “BlackRock”.

Voor beleggers in de EU: BlackRock voldoet aan de Electronic Commerce Directive (Richtlijn Elektronische Handel, zoals gewijzigd). De informatie op deze site is alleen van toepassing voor beleggers zoals verderop onder ‘Verkoopbeperkingen’ opgenomen.

JURIDISCHE STATUS

Deze website wordt beheerd en uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., die geautoriseerd en gereguleerd is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) (geregistreerd onder nummer 12014230). U kunt toegang krijgen tot de regels en richtlijnen van de AFM via de volgende link: http://www.afm.nl. BlackRock (Netherlands) B.V. is een onderneming die geregistreerd is in Nederland , onder nr. 17068311. Statutaire zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam.

INFORMATIE INZAKE TOEZICHTSWETGEVING

BlackRock (Netherlands) B.V. heeft een vergunning ontvangen van de AFM en staat onder toezicht van de AFM. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers of gekwalificeerde beleggers in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V, iShares VI en iShares VII (de 'vennootschappen') zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Financial Regulator. Deze vennootschappen zijn opgenomen in het register van de Stichting Autoriteit Financiële Markten als EER-UCITS met een inkomend paspoort.

De fondsen met domicilie in Duitsland zijn collectieve beleggingen in effecten, zoals gedefinieerd door de Duitse wetgeving aangaande beleggingen. Deze fondsen worden beheerd door BlackRock Asset Management Deutschland AG, dat geautoriseerd is door de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. iShares ETF (CH) en iShares ETF II (CH) zijn paraplufonden die zijn opgericht onder de Zwitserse wet voor collectieve beleggingsinstellingen (Kollektivanlagegesetz, KAG) van 23 juni 2006, zoals gewijzigd, en zijn verdeeld in subfondsen. De fondsen worden gereguleerd door de Zwitserse Autoriteit Financiële Markten (“FINMA”). iShares (Lux) is een instellingen voor collectieve beleggingen in effecten in de vorm van een “fonds commun de placement”, volgens Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 op instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (“UCITS”) en wordt gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

ISHARES PRODUCTEN

De iShares producten op deze website vallen onder de volgende categorieën:

1. EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF’S)

(i) iShares fondsen gevestigd in Dublin zijn subfondsen van iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc of iShares V plc, elk open-end beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal, opgericht in Ierland, met gescheiden aansprakelijkheid tussen de subfondsen en goedgekeurd door de Ierse financiële toezichthouder ("Irish Financial Services Regulatory Authority"). De Dublinse iShares zijn erkend in het VK onder de Financial Services and Markets Act 2000. BAUL fungeert als beleggingsbeheerder voor de Dublinse iShares fondsen.

(ii) iShares fondsen die zijn gevestigd in Duitsland, welke zijn opgezet als (a) contractuele fondsen die worden beheerd door BlackRock Asset Management Deutschland AG, een Duitse beleggingsmaatschappij (Kapitalanlagegesellschaft) waarin het vermogen van de contractuele fondsen is gescheiden van het vermogen van BlackRock Asset Management Deutschland AG, dat als trustee optreedt; beleggers in de contractuele fondsen gaan een overeenkomst aan met BlackRock Asset Management Deutschland AG, of (b) subfondsen van iShares (DE) I Investmentgesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (de “InvAG”), een beleggingsmaatschappij in de zin van de Duitse Wet op Beleggingsfondsen (Investmentgesetz).

(iii) op verzoek van professionele beleggers in Nederland vermeldt deze website tevens bepaalde iShares fondsen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika (VS), die bestaan uit beleggingsportefeuilles van de ondernemingen iShares, Inc of iShares Trust. Elk van deze is een in de Verenigde Staten van Amerika (VS) geregistreerde beleggingsmaatschappij waarvan de aandelen op diverse nationale aandelenbeurzen in de VS tegen marktprijzen worden verhandeld en een notering hebben. BlackRock Fund Advisors (“BFA”) treedt op als adviseur voor de Amerikaanse iShares fondsen. De Amerikaanse iShares fondsen zijn geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission (de Amerikaanse beurstoezichthouder). BFA is een dochteronderneming van BlackRock Institutional Trust Company, N.A., een 100% dochter van BlackRock, Inc.

EXCHANGE TRADED COMMODITIES (ETC’S)

(iv) fysieke iShares Exchange Traded Commodities (“fysieke iShares ETC’s”) zijn gestructureerd als een reeks aan metaal gekoppelde effecten, uitgegeven door iShares Physical Metals plc, een vennootschap met de status van “special purpose vehicle” gevestigd in Ierland. De effecten van de fysieke iShares ETC’s worden uitgegeven in de vorm van schuldpapieren. Ieder door iShares Physical Metals plc uitgegeven effect wordt gedekt door een fysieke hoeveelheid van het betreffende metaal dat ten behoeve van de vennootschap in een kluis wordt bewaard door de bewaarder (en/of mede-bewaarders). De bewaarder van iShares Physical Metals plc is JPMorgan Chase Bank N.A. te Londen; BAUL treedt op als arranger en adviseur.

REGISTRATIES EN BEURSNOTERINGEN

Deze website geeft aan in welke landen de iShares producten geregistreerd zijn of zijn toegelaten voor openbare distributie en aan welke Europese beurzen de in Europa gevestigde iShares producten genoteerd zijn. De in de Verenigde Staten gevestigde iShares fondsen zijn uitsluitend geregistreerd en genoteerd aan aandelenbeurzen in de VS.

VERKOOPBEPERKINGEN

De iShares producten worden niet aangeboden aan en zijn niet bedoeld voor ingezetenen van een land waarin (a) de iShares producten niet zijn geregistreerd of goedgekeurd voor distributie en waar dit strijdig is met de effectenwetten van het land, (b) de verspreiding van informatie over de iShares producten via het internet verboden is, en/of waar BNBV geen toestemming heeft of gekwalificeerd is om een dergelijke aanbieding of uitnodiging te doen. Deze website en de op deze website verstrekte informatie dienen niet te worden opgevat als een advertentie, een aanbieding om te verkopen of een uitnodiging of aanbieding om effecten in de op deze website vermelde iShares producten te kopen, noch zullen dergelijke effecten aangeboden of verkocht worden in landen waar dit strijdig is met de effectenwetten.

In het bijzonder wordt erop gewezen dat de effecten in de iShares producten die gevestigd zijn in Ierland, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg, niet geregistreerd zijn, noch geregistreerd zullen worden onder de Securities Act 1933 van de Verenigde Staten van Amerika (“Wet van 1933”) of de effectenwetten van een van de staten van de Verenigde Staten. Deze effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht, direct noch indirect, in de Verenigde Staten of voor rekening van of ten gunste van Amerikaanse ingezetenen, behalve ingevolge een vrijstelling van, of als onderdeel van een transactie die niet onderworpen is aan de regels en vereisten van de Wet van 1933 of andere van toepassing zijnde effectenwetten in de VS. Heraanbieding of wederverkoop van deze effecten in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse ingezetenen kan een schending van het Amerikaans recht inhouden. “Amerikaanse ingezetene” betekent in dit verband iedere persoon of entiteit die door de Amerikaanse Securities Exchange Commission op een zeker tijdstip beschouwd wordt als  een “Amerikaanse ingezetene” in de zin van Regel 902(k) van de Wet van 1933 of andere enige ander persoon of entiteit die door de directie van de iShares producten (of de overkoepelende onderneming of bestuursleden daarvan) als zodanig wordt aangemerkt. Effecten in de iShares producten die gevestigd zijn in Ierland, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg mogen niet, behalve ingevolge een relevante uitzondering, worden verworven of aangehouden door of worden verworven met het vermogen van een ERISA Plan. Een “ERISA Plan” wordt gedefinieerd als (i) een pensioenregeling die is onderworpen aan Titel I van de Amerikaanse Employee Retirement Income Security Act van 1974, zoals gewijzigd (ERISA); of (ii) een individuele pensioenrekening of -regeling die is onderworpen aan Sectie 4975 van de Amerikaanse Revenue code van 1986, zoals gewijzigd.

Daarnaast mogen effecten in de iShares producten die gevestigd zijn in Ierland, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg, behalve ingevolge een vrijstelling van, of als onderdeel van een transactie die niet onderworpen is aan de reglementaire vereisten van de Amerikaanse Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd (de “Wet van 1940”), of de Amerikaanse Commodity Exchange Act, zoals gewijzigd (de “CEA”), al naargelang het geval, niet worden verworven door een persoon die beschouwd wordt als een Amerikaanse ingezetene in de zin van de Wet van 1940 en de bepalingen daaronder, of een persoon die beschouwd wordt als een Amerikaanse ingezetene in de zin van de CEA en de bepalingen daaronder.

De iShares producten die gevestigd zijn in Ierland, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg, komen niet in aanmerking en zullen niet in aanmerking komen voor openbare distributie in Canada, aangezien voor geen van de iShares producten die gevestigd zijn in Ierland, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg, prospectussen zijn ingediend bij een effectencommissie of toezichthoudende instantie in Canada of een van de Canadese provincies of gebiedsdelen. Deze website is niet, en dient in geen geval te worden opgevat als een advertentie of andere stap ter bevordering van een openbare aanbieding van effecten in Canada. Geen enkel persoon die in het kader van de Canadese Wet op de inkomstenbelasting wordt beschouwd als ingezetene van Canada, mag effecten in de iShares producten die zijn gevestigd in Ierland, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg kopen of een overdracht daarvan aanvaarden, tenzij hij of zij daartoe gerechtigd is uit hoofde van toepasselijke Canadese of provinciale wetten.

Gebruikers van deze website dienen BNBV onmiddellijk via e-mail in kennis te stellen wanneer informatie die een gebruiker op deze website kan inzien, zou kunnen leiden tot overtreding van de toepasselijke wetten of voorschriften door de gebruiker, BlackRock of een van de iShares producten. In dit geval dient de gebruiker (a) deze website niet meer te bezoeken, (b) alle informatie (en alle kopieën daarvan) die door de gebruiker van deze website zijn gedownload of zijn afgedrukt, onmiddellijk te vernietigen, (c) geen acht te slaan op deze informatie, en (d) deze informatie als vertrouwelijk te behandelen en niet te verspreiden.

RISICO'S

Beleggingsrisico’s

 

iShares producten zijn mogelijk niet voor alle beleggers geschikt en BlackRock biedt geen garantie inzake de prestaties van de iShares producten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige opbrengsten. De waarde en de koers van effecten van de iShares producten (die mogelijk slechts op een beperkt aantal markten verhandeld worden) en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat een belegger niet het volledige geïnvesteerde bedrag terug ontvangt. De inkomsten die de belegger geniet uit de iShares producten liggen niet vast en kunnen fluctueren. Wanneer een belegger belegt in een iShares product dat is uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waar de belegger gevestigd is, is het mogelijk dat het rendement voor de belegger stijgt of daalt als gevolg van valutaschommelingen.

Veranderingen van de wisselkoers kunnen van invloed zijn op de waarde van beleggingen die zijn blootgesteld aan vreemde valuta’s.

Alle op deze website gepresenteerde prognoses of voorbeelden (met inbegrip van de daarin toegepaste berekeningen) dienen uitsluitend ter illustratie. Er kan niet worden gegarandeerd dat deze correct, volledig of actueel zijn.

De hoogte van de te betalen belasting, de fiscale status van de iShares producten, de wijze van belasting heffen en eventuele fiscale aftrek kunnen van tijd tot tijd veranderen. Veranderingen in de fiscale wetgeving in een rechtsgebied waarin een iShares product is geregistreerd, een cross-listing heeft, op de markt wordt gebracht of beleggingen heeft, kunnen van invloed zijn op de fiscale status van het iShares product, de waarde van de beleggingen van het iShares product in het betreffende rechtsgebied, het vermogen van het iShares product om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken en/of het rendement na belastingen voor de beleggers. Eventuele fiscale aftrekbaarheid en de hoogte daarvan hangen af van de persoonlijke omstandigheden van beleggers. De fiscale informatie op deze website is niet uitputtend en houdt geen juridisch of fiscaal advies in. Potentiële beleggers wordt aangeraden hun belastingadviseur te raadplegen met betrekking tot hun specifieke fiscale situatie en de fiscale effecten van een belegging in de iShares producten.

Belangrijke informatie over de iShares producten is opgenomen in de desbetreffende prospectussen van de iShares producten, die beschikbaar zijn op deze website of verkrijgbaar zijn bij uw effectenmakelaar of financieel adviseur. Raadpleeg de prospectussen van de iShares producten voor een volledige beschrijving van de risico’s die verbonden zijn aan het beleggen in deze producten.

Effecten van iShares producten kunnen gedurende de gehele dag via een bevoegde tussenpersoon worden gekocht of verkocht op één of meer effectenbeurzen (de secundaire markt). Creatie en opheffing van effecten in iShares producten in een directe transactie met de iShares producten (de primaire markt) is uitsluitend mogelijk voor Authorised Participants, in zeer grote volumes.

Wanneer u een belegging doet in een iShares product, koopt u effecten die zijn uitgegeven door een onderneming die aan één of meer effectenbeurzen genoteerd is. De koers van de effecten wordt bepaald door vraag en aanbod. Deze koers zal niet noodzakelijkerwijs gelijk zijn aan de intrinsieke waarde van het effect in het betreffende iShares product.  De koers van het effect kan op ieder moment lager of hoger zijn dan de intrinsieke waarde. Vanwege de structuur van deze producten is echter te verwachten dat een significante afwijking ten opzichte van de intrinsieke waarde niet lang zal aanhouden.

Aan BNBV gelieerde ondernemingen kunnen transacties uitvoeren in de effecten van de iShares producten. Voorts kunnen BlackRock, diens medewerkers en andere door BlackRock beheerde fondsen van tijd tot tijd effecten van of belangen in de onderliggende effecten van, of opties op effecten van de iShares producten verwerven of in portefeuille houden en kunnen zij uit eigen hoofde of voor derden effecten kopen en verkopen.

Deze informatie met betrekking tot de iShares producten is uitsluitend bedoeld ter informatie en vertegenwoordigt geen beleggingsadvies of persoonlijke aanbeveling, noch een aanbieding of uitnodiging om de betreffende iShares producten te kopen of te verkopen.

EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF’S)

Het vermogensrendement en de inkomsten van elk iShares fonds zijn gebaseerd op de vermogensgroei van en de inkomsten uit de effecten die het fonds aanhoudt, onder aftrek van de gemaakte kosten. Daarom mag worden verwacht dat het rendement van elk iShares fonds fluctueert onder invloed van veranderingen in deze vermogensgroei of inkomsten. Bovendien is het mogelijk dat de effecten in een op aandelen gebaseerde index slechter presteren dan die in een index die gebaseerd is op vastrentende effecten of van beleggingen die andere markten, segmenten of sectoren volgen dan het betreffende iShares fonds. Aangezien buitenlandse beurzen open kunnen zijn op dagen waarop voor aandelen in een iShares fonds geen koers wordt bepaald, kan de waarde van de effecten in de portefeuille van een iShares fonds veranderen op dagen waarop aandeelhouders niet in staat zullen zijn aandelen van een iShares fonds te kopen of te verkopen.

Bepaalde iShares fondsen kunnen gebruik maken van derivaten; de details hiervan zullen worden gespecificeerd in de betreffende prospectussen. Het gebruik van derivaten brengt bijzondere risico’s met zich mee en de iShares fondsen kunnen blootgesteld zijn aan kredietrisico met betrekking tot partijen waarmee zij transacties uitvoeren.

Een belegging in een iShares fonds brengt vaak met zich mee dat in internationale markten wordt belegd. Naast de gangbare risico’s waarmee beleggen gepaard gaat, brengen internationale beleggingen het risico met zich mee dat het belegd vermogen geheel of gedeeltelijk verloren gaat door ongunstige fluctuaties van de wisselkoersen, door verschillen in de grondslagen voor financiële verslaggeving of door economische of politieke instabiliteit in andere landen. De waarde van beleggingen in iShares fondsen die beleggen in economieën en markten die mogelijk minder ontwikkeld zijn dan de gevestigde markten (met inbegrip van opkomende markten) kan onderhevig zijn aan een grotere mate van volatiliteit, als gevolg van een grotere onzekerheid over de werking van deze markten en de mogelijkheid van lagere handelsvolumes.

EXCHANGE TRADED COMMODITIES (ETC’S)

Fysiek gedekte iShares ETC's ("fysieke iShares ETC's") zijn Exchange Traded Commodities, die een andere structuur hebben dan beleggingsfondsen en Exchange Traded Funds (ETF's). Fysieke iShares ETC’s vormen een reeks aan metaal gekoppelde effecten, die zijn uitgegeven in de vorm van schuldpapieren. In tegenstelling tot de in Ierland gevestigde iShares fondsen, die aandelen uitgeven, worden de effecten van alle fysieke iShares  ETC’s uitgegeven in de vorm van schuldpapieren, die genoteerd zijn en worden verhandeld als “effecten zonder aandelenkarakter”.

De prijzen van edelmetalen schommelen in het algemeen sterker dan die van andere beleggingscategorieën, waardoor deze beleggingen risicovoller en complexer zijn dan andere beleggingen. Fysieke iShares ETC’s zijn bovendien "limited recourse" schuldbewijzen, die uitsluitend betaalbaar zijn uit de onderliggende bezittingen. Indien de onderliggende bezittingen ontoereikend zijn, zullen de resterende uitstaande vorderingen onbetaald blijven.

BELEGGINGSADVIES

De inhoud van deze website is algemeen van aard en bedoeld om beleggers, potentiële beleggers en hun professionele tussenpersonen te informeren over het bestaan van en de potentiële voordelen van het beleggen in iShares producten. Deze website is echter niet bedoeld om een specifiek beleggingsadvies te verstrekken, waarmee wordt gedoeld op, zonder daartoe beperkt te zijn, een beleggings-, financieel, juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies, noch is deze website bedoeld om aanbevelingen van welke aard dan ook (persoonlijk of anderszins) te doen over de geschiktheid van iShares producten in het licht van de persoonlijke omstandigheden van een bepaalde belegger. Wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk beleggingsadvies, neemt u dan contact op met een onafhankelijk adviseur of tussenpersoon. Alvorens te beleggen dient u deskundig advies in te winnen op het gebied van beleggen en de mogelijke fiscale en juridische consequenties die dit voor u kan hebben.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

iShares® en BlackRock®  zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders.

BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken, dienstmerken of geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere vormen van eigendomsrechten. De volledige inhoud is eigendom van of wordt gecontroleerd door BNBV of de partij die is aangewezen als de leverancier van de inhoud. Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald hierin, mag niets op deze website worden beschouwd als verlening van een licentie of een recht onder een auteursrecht, patent of handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van BlackRock of derden. Voor het kopiëren van informatie of gegevens, meer in het bijzonder het gebruik van teksten of afbeeldingen, is de voorafgaande goedkeuring vereist van BNBV of de partij die is aangewezen als de leverancier van de inhoud.

Op deze website getoonde SEDOL™-codes (a) blijven het intellectuele eigendom van de London Stock Exchange plc en worden door BAUL onder licentie gepubliceerd en (b) mogen niet verder worden verspreid door personen die deze website bezoeken, tenzij deze personen vooraf schriftelijke toestemming hebben verkregen van de London Stock Exchange plc. SEDOL™ en SEDOL Masterfile™ zijn handelsmerken van de London Stock Exchange plc en worden onder licentie gebruikt.

INHOUD EN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Deze website is bestemd voor persoonlijk en intern gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciële doeleinden (al dan niet met winstoogmerk), tenzij u in de hoedanigheid van financieel adviseur informatie over iShares producten verzamelt ten behoeve van uw cliënten.

Als gebruiker bent u niet gerechtigd de informatie op deze website, daarvan afgeleide gegevens of de software van deze website te verkopen, kopiëren, publiceren, distribueren, overdragen, wijzigen, vertonen, reproduceren en/of creëren. Het is niet toegestaan pagina’s, tekst, afbeeldingen of inhoud van deze website te reproduceren met gebruik van “framing” of soortgelijke technieken. U dient te erkennen dat u niet gerechtigd bent om op een andere manier gebruik te maken van de inhoud van deze website.

De inhoud van deze website, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, koppelingen en/of andere elementen, is aangemaakt op basis van bronnen, materialen en systemen waarvan wij aannemen dat ze betrouwbaar en correct zijn; de inhoud wordt u “als zodanig” en “naar beschikbaarheid” verschaft.

BlackRock geeft geen verklaringen af, en wijst alle uitdrukkelijke, impliciete en wettige garanties, van welke soort dan ook, aan u of derden af, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, verklaringen en garanties betreffende nauwkeurigheid, tijdigheid, volledigheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-schending van rechten van derden en/of het vrij zijn van computervirussen.

Koppelingen naar andere websites worden u slechts als faciliteit aangeboden en mogen niet worden beschouwd als ondersteuning door BlackRock van deze websites, hun inhoud, producten en/of diensten, of omgekeerd. BlackRock aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan (ongeacht de vorm waarin de inhoud wordt gepresenteerd) en gebruikmaking van de websites van derden is voor uw eigen risico. BlackRock garandeert niet dat de koppelingen werken en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van fouten en nalatigheden als gevolg van het gebruik van deze koppelingen.

Problemen met de internetsoftware of de transmissie kunnen leiden tot onnauwkeurigheid of onvolledigheid van informatie en materialen die kunnen worden gedownload en getoond op de computer van een gebruiker. BlackRock is niet aansprakelijk voor fouten, wijzigingen of hiaten die zich voordoen bij het overzenden of downloaden van informatie en materialen.

Hoewel BlackRock ernaar streeft op deze website actuele en volledige informatie te verschaffen, staat BlackRock niet in voor, noch garandeert BlackRock, de nauwkeurigheid of correctheid ervan, of van enigerlei andere inhoud, materialen en/of aanbiedingen die zijn geplaatst op, worden getoond op of waarnaar wordt verwezen op deze website, of die via deze website beschikbaar worden gesteld. Ondanks inachtneming van de uiterste zorg, kan een deel van de informatie op deze website sinds de laatste actualisering zijn gewijzigd.  BlackRock staat er evenmin voor in, en garandeert ook niet, dat deze website, de werking en inhoud ervan en de server die de website beschikbaar maakt, vrij zijn van fouten en virussen of vrij van andere schadelijke componenten, of dat u ononderbroken gebruik kunt maken van deze website en de inhoud ervan.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

BlackRock is in geen geval aansprakelijk voor schades, met inbegrip van, zonder beperking, directe of indirecte, speciale, incidentele of gevolgschades, verliezen of kosten die zich voordoen in verband met deze website of het gebruik daarvan of het niet gebruik kunnen maken door een partij, of in verband met het niet werken, een fout, nalatigheid, onderbreking, defect of vertraging in de werking of transmissie, een computervirus of lijn- of systeemstoring, zelfs als BlackRock, of vertegenwoordigers ervan, op de hoogte is/zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schades, verliezen of kosten. Aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit eigen nalatigheid, of indien dit bij wet (zoals opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving) verboden zou zijn, wordt door BlackRock niet beperkt of uitgesloten. Het gebruik van koppelingen (hyperlinks) naar andere internetbronnen is voor eigen risico.

Algemene vragen over deze website kunnen worden gestuurd naar webmaster@blackrock.com. Dit e-mailadres mag niet gebruikt worden voor vragen met betrekking tot beleggingen.

CLAIMS BETREFFENDE UW GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Indien door een derde een claim wordt ingediend tegen BlackRock in verband met uw gebruik van deze website, stemt u er hierbij mee in BlackRock volledig schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, acties, procedures, claims, schades, uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven) of verplichtingen, in welke vorm dan ook direct geleden of gemaakt door BlackRock inzake of als gevolg van uw schending of niet-naleving van deze voorwaarden en/of uw onterechte gebruik van deze website.

Geen der partijen zal aansprakelijk zijn jegens de andere voor verliezen of schades die de andere partij zou kunnen lijden vanwege een oorzaak waarover de eerste partij in alle redelijkheid geen controle heeft, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, stroomuitval.

PRIVACY

Wanneer u BNBV persoonlijke gegevens verschaft via deze website, zal BNBV deze informatie behandelen in overeenstemming met zijn privacy beleid dat te vinden is op de pagina privacy beleid op deze website.

Het internet is geen volkomen veilig medium. Hoewel BlackRock ernaar streeft alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie die u aan BlackRock verstrekt, te beschermen, kan de vertrouwelijkheid en de privacy van dergelijke via het internet verstuurde informatie niet worden gegarandeerd.

ANTIWITWASWETGEVING

In verband met de antiwitwaswetgeving kunnen aanvullende identificatiegegevens vereist zijn wanneer u gaat beleggen. Gedetailleerde informatie hierover is opgenomen in de prospectussen of andere oprichtingsdocumenten van de betreffende iShares producten.

TELEFOONGESPREKKEN

Voor uw bescherming worden telefoongesprekken normaal gesproken opgenomen.

VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND

Sommige fondsen die hierin genoemd worden zijn niet geregistreerd voor openbare marketingactiviteiten in Nederland. Deze document is niet, hetzij direct of indirect, gericht aan of bedoeld voor enige natuurlijke persoon of rechtspersoon in Nederland met uitzondering van (a) natuurlijke personen of rechtspersonen die aangemerkt zijn als gekwalificeerde beleggers zijn in de zin van artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht (Wft), en eventuele latere wijzigingen of (b) andere personen op wie, of in omstandigheden waar, een vrijstelling van of uitzondering op het aanbieden van rechten op deelneming in collectieve beleggingsinstellingen van toepassing is krachtens de Wet op het financieel toezicht en de dienovereenkomstig afgekondigde regels en reglementen, zoals gewijzigd. De verspreiding van dit document houdt geen vergunningplicht in voor het (de) fonds(en) in Nederland en bijgevolg wordt er geen prudentieel toezicht of gedragstoezicht op het (de) fonds(en) uitgeoefend door de Nederlandse Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten.  Voor alle geregistreerde fondsen zijn exemplaren van alle relevante documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschappen en de beheersovereenkomst van de Vennootschappen) in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock (Netherlands) B.V., Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico’s van dit fonds, zoals deze in de Essentiële Beleggersinformatie en in het door de maatschappij uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.

Wanneer de verkoop van het fonds (op grond van een licentie of vrijstelling) op de Nederlandse markt werd toegelaten vóór invoering van de Europese “Alternative Investment Fund Managers Directive (2011/61/EU) (de “AIFM-richtlijn”), blijft deze toestemming van kracht (op basis van een overgangsregeling zoals bedoeld in artikel 61 van de AIFM-richtlijn, zoals opgenomen in de Nederlandse wet- en regelgeving) tot het einde van de in Nederland vastgestelde overgangsperiode (zijnde 22 juli 2014). Wanneer de overgangsregeling niet (meer) van kracht is, zal het fonds alleen in Nederland worden aangeboden op voorwaarde dat het fonds: (i) toegelaten is voor verkoop in de betreffende EER-jurisdictie op grond van artikel 36 of 42 van de AIFM-richtlijn (voor zover en zoals opgenomen in de lokale wet- en regelgeving), of (ii) op een andere grond krachtens de wet mag worden aangeboden of verkocht (bijvoorbeeld naar aanleiding van een verzoek tot toelating door een professionele belegger). Sommige fondsen worden niet in Nederland aangeboden en zullen noch bij de introductie, noch op een later moment in Nederland worden aangeboden, tenzij ze uitsluitend worden aangeboden aan professionele beleggers, in de definitie hiervan van de FMSA. De persoon die aandelen aanbiedt, dient volgens de richtlijnen van de FMSA niet over een licentie hiervoor te beschikken en staat wat dit betreft niet onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op basis van de FMSA-richtlijnen "Prudential supervision of financial undertakings" dan wel "Conduct of business supervision of financial undertakings", staan deze beleggingsfondsen en de beheerders ervan niet onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Sommige fondsen waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn niet geregistreerd voor publiekelijke verkoop in Nederland. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recente jaarverslag of halfjaarverslag.

BELEGGINGSRISICO

Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BNBV geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.
BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, en de Essentiele Beleggersinformatie. Zowel het prospectus als de Essentiele Beleggersinformatie zijn beschikbaar op de website. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie;  het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van document is verboden, tenzij met expliciete toestemming van BNBV.

INDEX DISCLAIMERS

“Barclays Capital Inc.” en 'Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index', 'Barclays US Treasury 10 Year Term Index', 'Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Austria Treasury Bond Index', 'Barclays Belgium Treasury Bond Index', 'Barclays Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Local Govt Bond', 'Barclays Euro Aggregate Bond Index', 'iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials Interest Rate Hedged', 'Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index', 'Barclays  Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index', 'Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index', 'Barclays Euro-Aggregate Financial Index', 'iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged', 'Barclays Euro Corporate Bond Index', 'Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index', 'Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 15-30 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index', 'Barclays Euro Treasury Bond Index', 'Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Finland Treasury Bond Index', 'Barclays France Treasury Bond Index', 'Barclays Germany Treasury Bond Index', 'Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index', 'Barclays Global Aggregate Bond Index', 'Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged)', 'Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index', 'Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Italy Treasury Bond Index', 'Barclays Netherlands Treasury Bond Index', 'Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index', 'Barclays Spain Treasury Bond Index' en 'Barclays US Aggregate Bond Index' zijn handelsmerken van Barclays Bank PLC, die voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. iShares® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. De onderliggende indices worden beheerd door Barclays Capital. Barclays Capital is niet gelieerd aan het fonds, BFA, State Street, de distributeur of hieraan gelieerde ondernemingen.
BFA is voor het gebruik van de onderliggende indices een licentie-overeenkomst aangegaan met de index-aanbieder. BFA of de daaraan gelieerde ondernemingen stellen de onderliggende indices kosteloos in sublicentie ter beschikking aan de firma.


Copyright © 2019, Citigroup Index LLC. Alle rechten voorbehouden. CITIGROUP is een geregistreerd handelsmerk en dienstenmerk van Citigroup Inc. of haar filialen, wordt overal ter wereld gebruikt en geregistreerd en wordt onder licentie voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited en een aantal van haar filialen gebruikt. Reproductie van de gegevens en informatie van Citigroup in enige vorm is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citigroup Index LLC ('Citigroup'). De iShares ETF wordt niet gesteund, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Citigroup, en Citigroup geeft geen garanties wat betreft de raadzaamheid van het beleggen in een dergelijk fonds.Vanwege de mogelijkheid van menselijke en mechanische fout, garandeert Citigroup niet de correctheid, geschiktheid, volledigheid of beschikbaarheid van enige gegevens en informatie en is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies of voor het resultaat dat wordt verkregen van het gebruik van dergelijke data en informatie. CITIGROUP GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE WAARBORGEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. In geen geval is Citigroep aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade in verband met het gebruik van de gegevens en informatie van Citigroup.

DAX®, DivDAX®, eb.rexx®, MDAX® en TecDAX® zijn geregistreerde handelsmerken van Deutsche Börse AG.

De EURO STOXX®, EURO STOXX® Banks, EURO STOXX® Health Care, EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX® Technology, EURO STOXX® Telecommunications, STOXX® Asia/Pacific 600 Real Estate Cap, STOXX® EU Enlarged 15, STOXX® Europe 50 , STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® Europe 600 Construction & Materials, STOXX® Europe 600 Financial Services, STOXX® Europe 600 Food & Beverage, STOXX® Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX® Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX® Europe 600 Real Estate Cap, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 Telecommunications, STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, STOXX® Europe600, STOXX® Europe 600 Utilities, STOXX® Europe Large 200, STOXX® Europe Mid 200, STOXX® Europe Select Dividend 30, STOXX® Europe Small 200, STOXX® Global Select Dividend 100 en STOXX® Americas 600 Real Estate Cap indices en de handelsmerken die in de namen van deze indices worden gebruikt, zijn de intellectuele eigendom van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of van de licentiegevers daarvan. De indices worden gebruikt onder licentie van STOXX. De effecten die gebaseerd zijn op deze indices worden op geen enkele wijze ondersteund, goedgekeurd, verkocht of aanbevolen door STOXX en/of diens licentiegevers en noch STOXX, noch diens licentiegevers dragen enige verantwoordelijkheid met betrekking tot deze effecten.

'Dow Jones', 'Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30', 'Dow Jones China Offshore 50', 'Dow Jones Global Titans 50', 'Dow Jones Industrial Average' en 'Dow Jones U.S. Select Dividend' zijn handelsmerken en/of dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Asset Management Deutschland AG. BlackRock Asset Management Deutschland AG's het iShares ETFs worden niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen over de raadzaamheid van handel in dergelijke producten.

'Dow Jones' en 'Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index' zijn dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. De iShares ETF wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen betreffende de raadzaamheid van beleggen in het fonds.

De "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM" is een gezamenlijk product van Dow Jones Indices, de marketing naam en een licentie handelsmerk van CME Group Index Services LLC ("CME Indexes"), en SAM Indexes GmbH ("SAM"), en is in licentie gegeven voor gebruik. "Dow Jones(r)", "[DJSI Index]SM" and "Dow Jones Indexes" zijn dienstmerken van Dow Jones Trademark Holdings, LLC ("Dow Jones") en zijn in licentie gegeven aan CME Indexes en gesublicenseerd voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. Dow Jones, CME Indexes, SAM en diens respectieve deelnemingen hebben geen relatie met de [licentiehouder], anders dan het maken van de "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM en Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM"(de "Index") en diens respectieve dienstmerken beschikbaar voor gebruik in connectie met de iShares.

'Dow Jones', 'UBS', 'Dow Jones-UBS Commodity Index', en 'DJ-UBSCI' zijn dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en UBS, naargelang de situatie, en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Asset Management Deutschland AG. BlackRock Asset Management Deutschland AG's Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) op basis van de Dow Jones-UBS Commodity Index wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones, UBS of enige van hun respectievelijke dochter- of aangesloten maatschappijen en geen van Dow Jones, UBS, of enige van hun respectievelijke dochter- of aangesloten maatschappijen geeft verklaringen met betrekking tot de raadzaamheid van beleggen in een dergelijk product.

'Dow Jones' en 'Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index' zijn dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. De iShares ETF wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen betreffende de raadzaamheid van beleggen in het fonds.

De "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM" is een gezamenlijk product van Dow Jones Indices, de marketing naam en een licentie handelsmerk van CME Group Index Services LLC ("CME Indexes"), en SAM Indexes GmbH ("SAM"), en is in licentie gegeven voor gebruik. "Dow Jones(r)", "[DJSI Index]SM" and "Dow Jones Indexes" zijn dienstmerken van Dow Jones Trademark Holdings, LLC ("Dow Jones") en zijn in licentie gegeven aan CME Indexes en gesublicenseerd voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. Dow Jones, CME Indexes, SAM en diens respectieve deelnemingen hebben geen relatie met de [licentiehouder], anders dan het maken van de "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM en Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM"(de "Index") en diens respectieve dienstmerken beschikbaar voor gebruik in connectie met de iShares.

'Dow Jones', 'UBS', 'Dow Jones-UBS Commodity Index', en 'DJ-UBSCI' zijn dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en UBS, naargelang de situatie, en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Asset Management Deutschland AG. BlackRock Asset Management Deutschland AG's Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) op basis van de Dow Jones-UBS Commodity Index wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones, UBS of enige van hun respectievelijke dochter- of aangesloten maatschappijen en geen van Dow Jones, UBS, of enige van hun respectievelijke dochter- of aangesloten maatschappijen geeft verklaringen met betrekking tot de raadzaamheid van beleggen in een dergelijk product.

Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten met betrekking tot de AEX-index® (de ‘Index’). Euronext Indices B.V. verleent geen ondersteuning of goedkeuring aan, noch is zij op een andere manier betrokken bij de uitgifte en aanbieding van de iShares AEX. Euronext Indices B.V. verklaart afstand te doen van alle aansprakelijkheid jegens enige partij voor eventuele onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor eventuele fouten, vergissingen of omissies in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop het wordt toegepast in verband met de uitgifte en aanbieding daarvan. 'AEX®' en 'AEX-index®' zijn geregistreerde handelsmerken van Euronext N.V. of haar dochterbedrijven.

FTSE®' is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de 'FT') en wordt onder licentie gebruikt door FTSE International Limited ('FTSE'). De FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index, FTSE 100 Index, FTSE 250 Index, FTSE UK Dividend + Index, FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index en FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index worden berekend door of namens FTSE International Limited ('FTSE'). De Exchange, de FT en FTSE sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende de iShares ETFs en zijn op geen enkele wijze verbonden met de fondsen, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel ervan. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van deze producten te gebruiken.

De FTSE 100 wordt berekend door FTSE international Limited. FTSE verstrekt geen steun, goedkeuring of aanbevelingen betreffende iShares FTSE 100 (DE). Alle auteursrechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Asset Management Deutschland AG heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten bij de creatie van dit product te gebruiken. 'FTSE™' is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange Limited en The Financial Times Limited en wordt onder licentie door FTSE international Limited gebruikt.

'FTSE®' is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de 'FT'), 'MIB' is een handelsmerk van the Borsa Italiana S.p.A. en beiden worden onder licentie gebruikt door FTSE International Limited ('FTSE'). De FTSE MIB Index wordt berekend door de FTSE International Limited ('FTSE') met de hulp van Borsa Italiana. De Exchange, de FT, FTSE en Borsa Italiana sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende iShares FTSE MIB en zijn op geen enkele wijze verbonden met het fonds, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van dit product te gebruiken.

‘’FTSE®’ is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de ‘FT’), ‘NAREIT®’ is een handelsmerk van de National Association of Real Estate Investment Trusts (‘NAREIT’) en ‘EPRA®’ is een handelsmerk van de European Public Real Estate Association (‘EPRA’). Ze worden door FTSE onder licentie gebruikt. De FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index en FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index worden berekend door FTSE International Limited (‘FTSE’). Noch de Exchange, de FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT of EPRA sponsoren, onderschrijven of promoten de iShares ETFs of zijn op enige manier ermee verbonden. Ze wijzen ook elke vorm van aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de uitgifte, ontwikkeling of handel ervan. Alle copyright en databaserechten betreffende de indexwaarden en de samenstellende lijsten berusten bij FTSE, Euronext N.V., NAREIT en EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken in de creatie van deze producten.

'FTSE®' is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de 'FT'). 'FTSEurofirst®' is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van FTSE International Limited ('FTSE') en Euronext N.V ('Euronext'). De FTSEurofirst 100 Index en FTSEurofirst 80 Index worden samengesteld en berekend door of namens FTSE. De Exchange, de FT, FTSE en Euronext sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende de iShares ETFs en zijn op geen enkele wijze verbonden met de fondsen en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel ervan. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE en Euronext. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van deze producten te gebruiken.

‘FTSE®’ is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange (‘Exchange’) en de Financial Times Limited (‘FT’), ‘Macquarie™’ is een handelsmerk van Macquarie Bank Limited en diens gelieerde entiteiten. Beide merken worden gebruikt door FTSE International Limited (‘FTSE’) onder licentie. FTSE, Macquarie, Exchange noch FT kan aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van ieder persoon, voor ieder fout (door nalatigheid of anderszins) in de Index, FTSE, Macquarie, Exchange, noch FT is verplicht om ieder persoon individueel op de hoogte te brengen van eventuele fouten in de Index. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken voor het ontwerpen van het iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100.

De Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx GBP Non-financials Index, Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx € Covered Index, Markit iBoxx EUR Sovereigns 1-3Y (Mid), Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-7Y (Mid), Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10Y (Mid), Markit iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index Nom. (Mid), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged), Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged), Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y (Mid), Markit iBoxx USD Treasuries 3-7Y (Mid), Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 (Mid) en Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index Nom. (Mid) waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn eigendom van Markit Indices Limited en worden onder licentie gebruikt. De iShares ETFs worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Markit Indices Limited.

Markit iBoxx is een geregistreerd handelsmerk van Markit Indices Limited en is in licentie gegeven voor gebruik door BlackRock Asset Management Deutschland AG. Markit Indices Limited verstrekt geen goedkeuring, steun of aanbevelingen betreffende BlackRock Asset Management Deutschland AG of iShares ETFs. Deze producten worden niet gesponsord, gesteund of verkocht door Markit Indices Limited en Markit Indices Limited geeft geen verklaringen met betrekking tot de geschiktheid van beleggen in deze producten.

"J.P. Morgan" og "J.P. Morgan EMBISM Global Core Index" er varemærker ejet af JPMorgan Chase & Co. med licens til anvendelse til visse formål af BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ("BTC"). iShares® er et registreret varemærke under BTC. J.P. Morgan er indeksudbyder af det underliggende indeks. J.P. Morgan er ikke tilknyttet afdelingen, BFA, State Street, distributøren eller nogle af disses respektive associerede selskaber. J.P. Morgan leverer information om finansielle, økonomiske og investeringsmæssige forhold til finansmarkedet. J.P. Morgan beregner og vedligeholder J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global og Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Fra- og tilvalg af værdipapirer i emerging market-obligationsindeksene afspejler på ingen måde en holdning til værdipapirets investeringsegenskaber.

Markit iBoxx is een gedeponeerd handelsmerk van Markit Indices Limited en werd in licentie gegeven voor gebruik door BlackRock Advisors (UK) Limited. BlackRock Advisors (UK) Limited en iShares plc worden niet goedgekeurd, onderschreven of aanbevolen door Markit Indices Limited. Het iShares Fonds wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Markit Indices Limited en Markit Indices Limited verleent geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, aan de eigenaars van het iShares Fonds of personen uit het publiek inzake het verhandelen van of beleggen in het iShares Fonds.

Dit fonds wordt niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Morningstar. Morningstar draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, impliciet noch expliciet, jegens eigenaars van aandelen in het fonds of jegens andere personen met betrekking tot de geschiktheid van beleggingen in aandelen in het algemeen of het fonds in het bijzonder of de mate waarin de Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index (de “Index”) geschikt is om de prestaties van de aandelenmarkt in het algemeen te volgen. De enige relatie die Morningstar heeft met de Firma of met de BlackRock groep is dat zij bepaalde handelsmerken en handelsnamen van Morningstar en van de Index die bepaald, samengesteld en berekend wordt door Morningstar in licentie hebben gegeven aan de BlackRock groep, zonder nadere band met de BlackRock groep, de Firma of het Fonds. Morningstar heeft geen verplichting om bij de bepaling, samenstelling of berekening van de Index rekening te houden met de behoeften van de BlackRock groep of de eigenaars van aandelen in het Fonds. Morningstar is niet verantwoordelijk voor en heeft niet bijgedragen tot het bepalen van de koersen en het aantal aandelen van het Fonds, het tijdstip van uitgifte of verkoop van deze aandelen of het bepalen en berekenen van de verhouding waarin aandelen van het Fonds kunnen worden omgeruild tegen contant geld. Morningstar heeft geen verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot de administratie, de marketing of het verhandelen van aandelen in het Fonds. Morningstar geeft geen garantie voor de juistheid of de volledigheid van de Index of van gegevens die hier deel van uitmaken; Morningstar draagt ook geen verantwoordelijkheid voor enige fouten of tekortkomingen of hieruit voortvloeiende schade.
Morningstar geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de resultaten die kunnen worden behaald door de BlackRock groep, eigenaars van aandelen in het Fonds of enige andere personen of rechtspersonen door gebruik te maken van de Index of hierin begrepen gegevens. Morningstar geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en wijst iedere aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel of gebruik met betrekking tot de Index of enige hierin begrepen gegevens. Zonder beperking van het hiervoor vermelde zal Morningstar in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden voor enige bijzondere, strafrechtelijke, directe, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van gemiste winst) die voortvloeit uit het gebruik van de Index of enige hierin begrepen gegevens, zelfs als Morningstar van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld.

Algemene Voorwaarden

De fondsen die worden geïndexeerd op basis van de MSCI® indexen worden niet gesponsord, gesteund of gepromoot door MSCI, en MSCI draagt geen aansprakelijkheid voor deze fondsen of voor een index waarop deze fondsen gebaseerd zouden zijn. Een prospectus met een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie tussen MSCI enerzijds en BlackRock Advisors (UK) Limited of eventuele verbonden fondsen anderzijds is verkrijgbaar bij BlackRock Advisors (UK) Limited.

'Nasdaq®', 'Nasdaq-100®' en 'Nasdaq-100 Index®' zijn handelsmerken van de Nasdaq Stock Market Inc. (dat met haar aangesloten bedrijven de 'Corporations' wordt genoemd) en zijn in licentie gegeven voor het gebruik door BlackRock Asset Management Deutschland AG. iShares NASDAQ-100® (DE) wordt niet uitgegeven, gesteund, verkocht of aanbevolen door de Corporations. De Corporations geven geen garanties en hebben geen aansprakelijkheid met betrekking tot het product.

Nasdaq® en Nasdaq 100 zijn geregistreerde handelsmerken van de NASDAQ OMX Group, Inc. (hieronder tezamen met haar dochterondernemingen aangeduid als de “corporatie”), die voor gebruik in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited. De corporatie draagt geen aansprakelijkheid wat betreft de wetmatigheid of geschiktheid van het product. Het product wordt niet uitgegeven, gedistribueerd, verkocht of aanbevolen door de corporatie. De corporatie geeft geen garantie en draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het product.

De Nikkei Stock Average is een auteursrechtelijk bescherm materiaal, berekend door Nihon Keizai Shimbun, Inc. die de enige exclusieve eigenaar is van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de Nikkei Stock Average zelf en de methodologie om de Nikkei Stock Average te berekenen. Nihon Keizai Shimbun, Inc. (Licentiegever) heeft een licentie aan de licentienemer verstrekt om de Nikkei Stock Average te gebruiken als een basis voor de iShares ETF. De Licentiegever sponsort, steunt, verkoopt noch verhandelt de ETF en heeft – naast het verstrekken van de licentie aan de licentienemer – geen relatie met de ETF. De ETF wordt uitsluitend beheerd voor risico van de licentienemer en de licentiegever zal geen verplichting of verantwoordelijkheid aanvaarden voor het beheer ervan en transacties op de ETF.

Nikkei 225 wordt beschermd door copyright en wordt berekend volgens de criteria die onafhankelijk zijn ontwikkeld en gedefinieerd door Nikkei Inc. Nikkei Inc. is de enige exclusieve eigenaar van het copyright en andere intellectuele eigendommen met betrekking tot Nikkei 225 en de hierbij behorende berekeningscriteria. Nikkei Digital Media Inc., heeft de Nikkei 225, onder goedkeuring van Nikkei Inc., als index in licentie gegeven aan de licentiehouder. De intellectuele eigendom en andere rechten die samenhangen met de handelsmerken die verbonden zijn met Nikkei en Nikkei 225 blijven toebehoren aan Nikkei Inc. Het fonds wordt niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media, Inc. Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media Inc., zijn op geen enkele manier met het fonds verbonden en hebben het gebruik van bepaalde handelsmerken en van Nikkei 225 ten behoeve van het fonds zelf aan de licentiehouder in licentie gegeven. Aan de licentieovereenkomst tussen Nikkei Digital Media, Inc. en de licentiehouder kunnen derden geen rechten ontlenen. Het fonds wordt volledig voor risico van de licentiehouder beheerd; Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media Inc., aanvaarden geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot het beheer en de transacties van het fonds. Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media, Inc. zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van de berekeningen of de gegevens van het fonds. Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media, Inc. zijn niet verplicht om de publicatie van de Nikkei 225 voort te zetten en zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten, vertragingen, onderbrekingen, stopzetting of beëindiging van de betreffende publicatie; Nikkei Inc. en Nikkei Digital Media, Inc. zijn gerechtigd de beschrijving van de effecten, berekeningscriteria en andere details van de Nikkei 225 te wijzigen en hebben het recht om de publicatie van de Nikkei 225 te onderbreken of stop te zetten, zonder verantwoordelijkheid jegens de licentiehouder of derden.

“Standard & Poor’s®” en “S&P®” zijn geregistreerde handelsmerken en 'S&P Commodity Producers Agribusiness', 'S&P Emerging Market Infrastructure', 'S&P Global Clean Energy', 'S&P Global Timber & Forestry', 'S&P Global Water', 'S&P Commodity Producers Gold', 'S&P Listed Private Equity', 'S&P Commodity Producers Oil and Gas', 'S&P 500', 'S&P 500 Minimum Volatility' en 'S&P SmallCap 600'zijn handelsmerken van Standard & Poor’s Financial Services LLC, die voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. iShares® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. De iShares ETF's worden niet ondersteund, gesponsord, verkocht of aanbevolen door S&P en S&P doet geen uitspraken over de aantrekkelijkheid van deze producten voor beleggers.

Het product wordt niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door SIX Swiss Exchange Ltd en SIX Swiss Exchange Ltd doet geen uitspraken over de vraag of beleggen in dit product aan te bevelen is. De SBI® is een geregistreerd handelsmerk van SIX Swiss Exchange Ltd, dat uitsluitend onder licentie mag worden gebruikt.

EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX 50®, EURO STOXX 50 ex Financials index, EURO STOXX® Mid, EURO STOXX® Small, EURO STOXX® Total Market Growth Large, EURO STOXX® Total Market Value Large, Swiss Leader Index, Swiss Market Index, Swiss Market Index Mid, STOXX® Europe 50, Swiss Bond Index Domestic Government 1-3, Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 en Swiss Bond Index Domestic Government 7-15  zijn intellectuele eigendom (inclusief geregistreerde handelsmerken) van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of van de licentiehouders daarvan en wordt onder licentie in gebruik gegeven. De iShares ETF's worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door STOXX en/of diens licentiehouders en noch STOXX, noch diens licentiehouders dragen enige verantwoordelijkheid met betrekking tot deze fondsen.

iShares SMI (DE) wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door SIX Swiss Exchange en SIX Swiss Exchange geeft geen verklaringen met betrekking tot de raadzaamheid van beleggen in het product. The SMI® is een geregistreerd handelsmerk van de SIX Swiss Exchange, en voor enig gebruik daarvan is een licentie vereist.

ATX®' (Austrian Traded Index®) is een geregistreerd handelsmerk van Wiener Börse AG. De emittent heeft een licentie verkregen om ATX® met betrekking tot deze emissie te gebruiken. iShares ATX (DE) wordt niet gesponsord, aanbevolen of verhandeld door Wiener Börse AG.

iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders.
© 2019 BlackRock (Netherlands) B.V.. Geregistreerde onder nr. 12014230 . Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden.
© 2019 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

WIJZIGINGEN

BlackRock behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie van de voorwaarden kunt u vinden op deze website.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze voorwaarden, alsmede uw toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud, zijn onderworpen aan Nederlands recht en de Nederlandse rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd.

Wanneer een van de bepalingen van deze voorwaarden door een rechtbank onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal deze bepaling worden opgeheven en niet langer van kracht zijn; de overige bepalingen van deze voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht en bindend voor u.