Veelgestelde vragen

Antwoorden op vragen over iShares & ETF's

 • iShares zijn een reeks Exchange Traded Funds (ETF’s) die beheerd en verkocht worden door BlackRock, ten behoeve van institutionele en particuliere beleggers. Elke ETF vertegenwoordigt een portefeuille van aandelen die erop gericht is het rendement van een bepaalde index zo nauwkeurig mogelijk te weerspiegelen.

  iShares fondsen bieden u de mogelijkheid om op flexibele manier en op elk moment de gewenste marktexposure te bereiken. De opvallende groei van iShares in de afgelopen jaren maakt duidelijk dat deze fondsen door veel beleggers worden gezien als veelzijdige instrumenten met uitstekende mogelijkheden om een consistent rendement te behalen, risico’s te beheersen en de kosten zo laag mogelijk te houden. Beleggers hebben de keuze uit een groot aantal iShares fondsen, die genoteerd zijn aan grote beurzen over de hele wereld.

  Het is mogelijk dat het bepaalde beleggers niet vrij staat om te beleggen in alle aangeboden iShares fondsen. In sommige rechtsgebieden kan de geldende wetgeving het voor bepaalde beleggers onmogelijk maken om te beleggen in iShares fondsen die aan beurzen in die rechtsgebieden genoteerd staan.

 • ETF’s zijn open-end beleggingsfondsen die genoteerd staan aan een aandelenbeurs. Ze verschillen echter op belangrijke punten van traditionele beleggingsfondsen: ETF’s kunnen gedurende de handelsdag voortdurend verhandeld worden en worden tijdens de openingstijden van de beurs net als gewone aandelen gekocht en verkocht via brokers of financieel adviseurs.

 • Ja. Elk iShares fonds is ontworpen om het rendement van een bepaalde index zo nauwkeurig mogelijk te weerspiegelen. Het iShares Euro STOXX 50 fonds is er bijvoorbeeld op gericht het totaalrendement van de STOXX® Europe 50 index te bieden.

 •  Eenvoud: het principe van indexbeleggen is eenvoudig te begrijpen en de beleggingen en beleggingsstijl van deze beleggingen zijn zeer transparant.
   Lage kosten: de kosten van indexfondsen zijn doorgaans laag, omdat de beheerders normaal gesproken alleen handelen wanneer zich veranderingen voordoen in de onderliggende index en geen grote bedragen hoeven te besteden aan de research van ondernemingen.
   Spreiding: indexfondsen zijn erop gericht de performance van alle effecten in een index te weerspiegelen en zijn daarom zeer geschikt om het concentratierisico van een portefeuille te verkleinen, doordat ze het risico spreiden over hele regio’s, markten of delen van markten.
   Evenwicht tussen rendement en risico: beleggers kunnen een gemiddeld rendement voor aftrek van kosten verwachten dat overeenkomt met het rendement van de index. Het rendement na aftrek van kosten zal over de langere termijn voor indexbeleggers vaak gunstiger uitvallen dan voor actieve beleggers, terwijl het risico gemiddeld lager is.

  Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging en de gegenereerde inkomsten kunnen schommelen en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor de toekomstige ontwikkeling en dienen niet als enige criterium te worden genomen wanneer u overweegt in een product te beleggen.

 • iShares producten passen in uiteenlopende strategieën en kunnen in een portefeuille zowel voor de korte als de lange termijn worden ingezet. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt als bouwstenen in een core-portefeuille, om een goede vermogensspreiding op de lange termijn te bereiken, of juist om beleggingsideeën op de korte termijn vorm te geven.

 • Het aanbod van iShares omvat een reeks Exchange Traded Funds (ETF’s) en een reeks Exchange Traded Commodities (ETC’s) die gedekt worden door fysieke edelmetalen.

  iShares ETF’s worden over de hele wereld verhandeld en bieden exposure naar een specifieke index. iShares ETF’s bieden beleggers toegang tot afzonderlijke landen, brede regionale en wereldwijde aandelen- en obligatiemarkten, sectoren, vastgoed, specifieke thema’s of effecten met een specifieke marktkapitalisatie. iShares ETF’s zijn genoteerd aan beurzen over de hele wereld.

  Zie voor een volledig overzicht van alle iShares producten die beschikbaar zijn voor beleggers in uw rechtsgebied het tabblad Producten.

  Het is mogelijk dat het bepaalde beleggers niet vrij staat om te beleggen in alle aangeboden iShares producten. In sommige rechtsgebieden kan de geldende wetgeving het voor bepaalde beleggers onmogelijk maken om te beleggen in iShares producten die aan beurzen in die rechtsgebieden genoteerd staan.

 • Bij de aan- of verkoop van iShares worden geen aankoop- of verkoopkosten in rekening gebracht. U dient echter wel rekening te houden met de gebruikelijke broker- of makelaarskosten. Aanbieders van traditionele beleggingsfondsen brengen vaak wel kosten in rekening bij aankoop of verkoop van aandelen/participaties in hun producten; soms brengen ze ook kosten in rekening wanneer beleggers hun aandelen/participaties binnen een bepaalde termijn na aankoop weer willen verkopen.

 • iShares producten worden op de beurs verhandeld, op dezelfde manier als aandelen in een beursgenoteerde onderneming. Beleggers kunnen iShares ETF’s en ETC’s dus net als andere effecten kopen en verkopen via hun effectenhandelaar of financieel adviseur. Het is niet nodig om een afzonderlijke beleggingsrekening te openen. iShares kunnen tijdens de normale handelsuren doorlopend worden verhandeld met behulp van alle voor aandelen beschikbare handelstechnieken, zoals besten orders, limiet-orders, stop loss-orders, short selling en “on margin”.1 Als uw broker de mogelijkheid biedt on margin te kopen en short te verkopen, kunt u deze technieken ook gebruiken voor alle iShares producten.

  1 Bij “on margin” beleggen dient rekening te worden gehouden met specifieke risico’s. Net als bij "on margin" beleggen in aandelen kan van u worden verlangd dat u extra geld of effecten stort wanneer uw aandelenvermogen, inclusief het vermogen dat verband houdt met iShares, in waarde daalt. Bij “short selling” loopt u het risico meer te moeten betalen voor een effect dan u uit de verkoop heeft ontvangen.

 • Nee. Het is niet mogelijk iShares fondsen te kopen of te verkopen via BlackRock. Ze worden gekocht en verkocht via brokers, financiële tussenpersonen en andere financiële instellingen die cliënten de mogelijkheid bieden in effecten te handelen.

 • De jaarlijkse beheerskosten van iShares ETF’s zijn aanzienlijk lager dan die van de meeste vergelijkbare beleggingsfondsen. Beleggers die regelmatig handelen of die voor de korte termijn beleggen dienen er echter rekening mee te houden dat bij de aankoop of verkoop van iShares ETF’s een commissie aan de broker moet worden betaald. Wanneer iShares ETF’s echter worden gebruikt in het kader van een buy-and-hold strategie voor de lange termijn, kunnen de lage jaarlijkse beheerskosten deze brokerkosten echter compenseren.

 • De liquiditeit van een iShares ETF wordt niet in de eerste plaats bepaald door het handelsvolume, maar vooral door de liquiditeit van de onderliggende effecten. Dit komt door het proces van creatie en opheffing, dat marktparticipanten (grote brokers) de mogelijkheid biedt het aanbod van iShares ETF’s af te stemmen op de marktvraag. Wanneer de vraag naar iShares toeneemt, creëren de marktparticipanten meer iShares aandelen, op basis van de effecten in de benchmark-index van het betreffende iShares fonds. Wanneer de vraag afneemt, hebben marktparticipanten de mogelijkheid tot opheffing van iShares aandelen.

  Hierdoor blijven iShares ETF’s zeer liquide, zolang de onderliggende effecten waaruit ze zijn opgebouwd, ook liquide zijn. Het grote aantal marktparticipanten van iShares en hun aanwezigheid op alle grote internationale markten zorgen ervoor dat iShares voortdurend toegang heeft tot grote hoeveelheden effecten over de hele wereld.

 • Net als bij gewone aandelen keren de meeste iShares ETF’s dividend uit, via de brokers die de houders zijn van de iShares fondsen. Wat er vervolgens wordt gedaan met het dividend uit uw iShares beleggingen, hangt af van de overeenkomst met uw broker. Als u bent overeengekomen dat het dividend zal worden herbelegd, zal uw broker daar zorg voor dragen.

 • iShares bieden geen gegarandeerd rendement en de waarde van uw beleggingen in iShares fondsen kan hoger of lager zijn dan het oorspronkelijk ingelegde bedrag.

  De marktparticipanten die op de primaire markt voor iShares handelen, zijn kapitaalkrachtige instellingen die gecontroleerd worden door de toezichthouder voor de financiële markten.

 • Aangezien de wereldeconomie en internationale markten zich steeds verder ontwikkelen en met elkaar verweven raken, is het verstandig om in elk geval een gedeelte van de portefeuille te beleggen in internationale effecten:

   Meer beleggingsmogelijkheden: de snelste economische groei en de hoogste rendementen zijn niet altijd te vinden op de binnenlandse markt. Door uw blik ook op internationale beleggingen te richten, vergroot u uw mogelijkheden aanzienlijk.
   Eenvoudig toegankelijk: beleggingen als Exchange Traded Funds bieden u de mogelijkheid te beleggen in breed gespreide internationale markten, zonder dat u een expert hoeft te zijn op het gebied van beleggen in individuele aandelen.
   Gunstige kosten: iShares fondsen bieden u de mogelijkheid in een groot aantal internationale markten te beleggen, zonder dat daar hoge kosten mee gemoeid zijn. iShares behoren tot de goedkoopste manieren om toegang te krijgen tot internationale beleggingen.

  Veel beleggers beleggen al internationaal, zonder dat ze zich daarvan misschien bewust zijn, omdat ze aandelen bezitten in ondernemingen die een belangrijk deel van hun winst halen uit export naar andere landen. Het opbouwen van internationale beleggingen via instrumenten als iShares maakt het voor beleggers echter veel gemakkelijker om de omvang en spreiding van hun internationale beleggingen onder controle te houden.

 • iShares fondsen spelen een groeiende rol in de portefeuilles van institutionele en particuliere beleggers, die steeds meer ontdekken hoe deze flexibele instrumenten een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van hun beleggingsdoelen. De meest voorkomende toepassingen van iShares fondsen zijn:

   breed gespreide en kostenefficiënte toegang tot wereldwijde markten,
   realiseren van kortlopende kasposities op de aandelen- en obligatiemarkten,
   als onderdeel van een specifieke asset allocation-strategie,
   opbouw van core-satellite portefeuilles,
   risico- en kostenbeheersing,
   toepassing van handelsstrategieën,
   hedging en het nemen van short-posities.

  Beleggers dienen er rekening mee te houden dat het gebruik van derivaten en short-posities kan leiden tot het verlies van het ingelegde vermogen en dat het eveneens mogelijk is dat ze achteraf nog extra moeten betalen.

 • Het volgende schema geeft een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen iShares ETF’s en traditionele beleggingsfondsen.

   

  iShares ETF’sTraditionele beleggingsfondsen
  Waardering Doorlopend tijdens opening van de beurs Eens per dag
  Toegankelijkheid Meeste brokers Via banken, financieel adviseurs of direct van de beleggingsmaatschappij
  Transactiekosten Laag: omvatten brokercommissie, zegelrecht en kosten per transactie Variabel: kunnen naast bied/laat-spread ook aankoop- of verkoopkosten omvatten
  Omzetsnelheid portefeuille Zeer laag, waardoor transactiekosten en marktimpact lager blijven Varieert aanzienlijk afhankelijk van de beheersstijl (hogere omzetsnelheid leidt tot hogere transactiekosten en mogelijk lager potentieel rendement)
  Beleenbaar (hefboom mogelijk) Ja: met inachtneming van standaard veiligheidsregels Nee
  Openheid over posities in de portefeuille Hoog: alle posities zijn dagelijks beschikbaar voor marktparticipanten en beleggers Laag: posities worden doorgaans slechts halfjaarlijks gepubliceerd

  Beleggers dienen er rekening mee te houden dat het gebruik van derivaten kan leiden tot het verlies van het ingelegde vermogen en dat het eveneens mogelijk is dat ze achteraf nog extra moeten betalen.

 • iShares Fixed Income ETF’s zijn obligatieportefeuilles die op de beurs worden verhandeld en die via een groot aantal brokers kunnen worden gekocht en verkocht en die beschikbaar zijn voor institutionele en particuliere beleggers.

  iShares Fixed Income ETF’s bieden u de mogelijkheid om op een flexibele manier en op elk moment de gewenste marktexposure te bereiken. iShares Fixed Income ETF’s bieden beleggers bovendien intradagkoersen voor hun obligatieportefeuilles. In vergelijking met traditionele obligatiefondsen bieden iShares Fixed Income fondsen beleggers meer mogelijkheden om het obligatiedeel van hun portefeuille kostenefficiënter te beheren, terwijl ze toch verzekerd zijn van een brede spreiding.

 • Vastrentende iShares fondsen hebben een uitkeringsfrequentie die overeenkomt met die van traditionele collectieve beleggingen in obligaties. Voor uitgebreide informatie en specifieke dividenddata, zie de pagina Overzicht van de fondsen of de relevante fondsinformatiebladen

 • iShares ETF’s zijn erop gericht een totaalrendement te realiseren dat overeenkomt met het rendement van hun benchmark-index (lopende inkomsten en vermogenswinst). Alle indexfondsen hebben echter te maken met een zekere ‘tracking difference’ – het verschil tussen het rendement van het fonds en dat van de index. De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn voor iShares ETF’s:

   Kosten: voor de iShares fondsen worden jaarlijks beheerskosten in rekening gebracht; hoewel deze laag zijn, komen ze in mindering op de waarde en dus ook het rendement van het fonds.
   Transactiekosten: hoewel indexfondsen in vergelijking met actief beheerde fondsen veel minder vaak handelen, moet af en toe wel gehandeld worden, bijvoorbeeld om te zorgen dat het fonds een getrouwe afspiegeling blijft van de index; hiermee zijn kosten gemoeid die de waarde van het fonds verminderen.
   Bronbelasting die eventueel in rekening wordt gebracht aan het fonds.

 • De marktprijs van een iShares ETF is min of meer gelijk aan de marktwaarde van de effecten in het fonds plus eventuele niet-uitgekeerde netto inkomsten. De marktprijs van een iShares ETF ligt daarom dicht bij de netto-vermogenswaarde (NAV). Zodra de marktprijs van een iShares fonds afwijkt van de NAV van de onderliggende effecten, leidt dit normaal gesproken direct tot arbitrage-activiteiten door de marktparticipanten, waardoor de marktprijs binnen korte tijd weer opschuift naar de NAV.

 • Beide. Zowel institutionele als particuliere beleggers maken steeds vaker gebruik van iShares producten om:

   snel en gemakkelijk bepaalde beleggingsstrategieën toe te passen,
   het risico van hun portefeuilles onder controle te houden,
   de kosten te verlagen.

  Particuliere beleggers zullen ontdekken dat iShares producten net zo eenvoudig te verhandelen zijn als gewone aandelen, terwijl ze profiteren van een brede spreiding over markten of sectoren. Zowel particuliere als institutionele beleggers gebruiken iShares fondsen vaak als kostenefficiënte bouwstenen in een langetermijn-portefeuille.

 • Nee. Valutarisico’s zijn onderdeel van het portefeuillerisico en kunnen van invloed zijn op het rendement. iShares biedt echter wel een reeks ETF’s met valutahedging aan voor diverse belangrijke indices.

 • iShares is de merknaam van een reeks beleggingsproducten die op de markt wordt gebracht door BlackRock en die bestaat uit een groot aantal ETF’s en daarnaast uit fysieke ETC’s die in edelmetalen beleggen.

 • Ja. Dividenden worden op de dividenddatum rechtstreeks aan de aandeelhouders van iShares ETF’s of via hun brokers uitgekeerd. De uitbetaling van dividend kan maandelijks, eens per kwartaal, per halfjaar of per jaar plaatsvinden. Volledige informatie over de uitkering van dividend is te vinden in het factsheet van ieder iShares fonds.

 • De onderliggende beleggingen in iShares-fondsen bestaan uit effecten die de benchmarks van de fondsen vertegenwoordigen. iShares-fondsen kunnen ook futures gebruiken om de blootstelling aan de markt te behalen, de handel te vergemakkelijken en transactiekosten te verlagen. Voor de volledige lijst van effecten in een iShares fonds, verwijzen wij u naar de pagina Overzicht van de fondsen.

 • Uw bezit bestaat uit aandelen die zijn uitgegeven door iShares PLC, iShares II PLC, iShares III PLC, iShares IV PLC, iShares V PLC, iShares VI PLC of iShares VII PLC. Het rendement van deze aandelen zal overeenkomen met het rendement van een mandje effecten dat beheerd wordt door iShares PLC, iShares II PLC, iShares III PLC, iShares IV PLC,iShares V PLC, iShares VI PLC of iShares VII PLC.

 • De kosten bij aankoop van een aandeel of effect van een iShares ETF of ETC zijn dezelfde als die berekend worden bij aankoop van ieder ander effect of aandeel: deze bestaan doorgaans uit broker-commissie en een bied/laat-spread. Bij aankoop van iShares producten op de London Stock Exchange is geen zegelrecht verschuldigd. In tegenstelling tot sommige traditionele beleggingsfondsen brengen iShares producten geen aankoop- of verkoopkosten in rekening. Gedurende de tijd dat u een aandeel of effect van een iShares product bezit, worden daarnaast jaarlijkse beheerskosten berekend, die dagelijks op de waarde van het iShares product in mindering worden gebracht.

 • Op dit moment biedt iShares in Europa geen ETF's aan die zich primair richten op short-posities, maar wij horen het graag wanneer onze cliënten interesse hebben in dit type producten. Neemt u contact op met ons Capital Markets Team wanneer u wilt overleggen hoe u een ETF kunt shorten voor een totale omvang van meer dan US$ 1 miljoen.

 • iShares ETF’s op basis van derivaten die gevestigd zijn in Dublin, bieden efficiënte mogelijkheden om te beleggen in bepaalde markten en beleggingscategorieën die moeilijk of onmogelijk te bereiken zijn met een ETF op fysieke basis, bijvoorbeeld door een slechte liquiditeit of beperkingen voor buitenlandse beleggers.

 • Zowel fysieke iShares ETF’s als ETF’s op basis van derivaten hebben tot doel de performance van een bepaalde index te repliceren. Fysieke iShares ETF’s beleggen direct in alle effecten van de index, of in een selectie daarvan. De in Dublin gevestigde iShares ETF’s op basis van derivaten maken gebruik van een swapmodel met meerdere tegenpartijen en oververpanding (d.w.z. dat de totale marktwaarde van de aangehouden onderpanden groter is dan het totale tegenpartijrisico).