Duurzame windmolen

DUURZAAM BELEGGEN MET ETF’S EN INDEXFONDSEN

Steeds meer beleggers kiezen tegenwoordig voor ETF’s (Exchange Traded Funds) en indexfondsen om een duurzame portefeuille op te bouwen.

Al tientallen jaren helpen indexproducten beleggers om efficiëntere portefeuilles op te bouwen. Nu steeds meer beleggers op zoek gaan naar duurzame beleggingen, vormen ETF’s en indexfondsen de bouwstenen die hen kunnen helpen hun financiële én duurzaamheidsdoelen te realiseren.

Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat je je oorspronkelijke inleg terugontvangt. Deze informatie is niet bedoeld als beleggingsadvies of aanbeveling van een product of strategie. De hier genoemde ESG-criteria (milieu, samenleving en goed bestuur) kunnen op enig moment van invloed zijn op de beslissing van een beleggingsteam om in bepaalde ondernemingen of sectoren te beleggen. De resultaten kunnen verschillen van portefeuilles met een beleggingsproces dat niet gebaseerd is op deze ESG-criteria.

Ben je een professionele belegger? Lees hier verder >

5 redenen om indexbeleggingen te kiezen voor een
duurzame portefeuille

Ontdek waarom duurzame indexbeleggingen de duidelijkheid bieden waaraan beleggers behoefte hebben bij de opbouw van een duurzame portefeuille die aansluit bij hun beleggingsdoelen.

Paragraph-3,Paragraph-4
Paragraph-5
Paragraph-6,Paragraph-7
Paragraph-8
Paragraph-9

Indexbeleggen geeft je meer controle over de resultaten van je duurzame beleggingen

Duurzaam beleggen is niet voor iedereen hetzelfde. Afhankelijk van hun financiële en duurzaamheidsdoelen maken beleggers verschillende afwegingen. Voor sommige beleggers betekent het daarom eenvoudigweg het uitfilteren van controversiële activiteiten, terwijl het voor anderen ook gaat om het bereiken van specifieke, meetbare positieve veranderingen.

Let op: de benchmark-index sluit ondernemingen met bepaalde bedrijfsactiviteiten die in strijd zijn met de ESG-criteria, alleen uit wanneer deze activiteiten uitstijgen boven een bepaalde drempel, die door de indexsamensteller wordt bepaald. Beleggers dienen daarom voordat ze besluiten in een fonds te beleggen, zelf na te gaan of de ESG-screening door de index-samensteller aansluit bij hun persoonlijke ethische criteria. Door toepassing van een ESG-screening kan het rendement van een fonds lager zijn dan dat van een vergelijkbaar fonds waarvoor een dergelijke screening niet is toegepast.

Kies de aanpak die het beste bij je portefeuilledoelen past

Veel duurzame indices zijn afgeleid van dezelfde brede indices die beleggers al jaren gebruiken, waarop verschillende gradaties van uitsluiting en/of positieve keuzes op basis van ESG-inzichten zijn toegepast. Dit betekent dat beleggers een duurzame index kunnen kiezen die precies aansluit op wat duurzaamheid voor hen inhoudt, zonder dat ze hun bredere beleggingsstrategie moeten aanpassen. De indices zijn bovendien transparant wat betreft details die van groot belang voor je kunnen zijn.

Duurzame iShares strategieën in lijn met
specifieke beleggingsdoelen

 

ESG-filters ESG Enhanced SRI Thematisch Impact
Voor beleggers die bepaalde bedrijven of sectoren met controversiële bedrijfsactiviteiten willen uitsluiten. Voor beleggers die streven naar een rendement dat overeenkomt met een bepaalde benchmark en een portefeuille met een zo hoog mogelijke ESG-score. De SRI-index biedt toegang tot aandelen met de beste ESG-prestaties in elke sector. Voor beleggers die kiezen voor specifieke duurzame thema’s, met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten of de winstbronnen van een bedrijf. Voor beleggers die streven naar meetbare duurzame resultaten, naast het beoogde financiële rendement.

Bron: BlackRock, per 31 maart 2020

Indexbeleggingen dragen bij tot een consistente aanpak voor je hele portefeuille

Voor beleggers die duurzaamheid een grotere plaats willen geven in hun portefeuille, kan een indexaanpak ervoor zorgen dat duurzaamheid consequent tot uiting komt in de hele portefeuille. Als beleggers fondsen combineren die duurzaamheid op verschillende – en misschien zelfs tegenstrijdige – manieren benaderen, kan dat tot onduidelijkheid en verwarring leiden wat betreft de duurzame impact. Indices zijn per definitie gebaseerd op vaste regels, zodat de toegepaste filters en ESG-criteria onveranderlijk zijn, ongeacht de beleggingscategorie, sector of markt.

Een duidelijk, duurzaam verhaal

Indexbeleggen kan helpen om een duurzame aanpak te kiezen, die begrijpelijk is en waarmee jij als belegger precies weet waar je aan toe bent. Dit betekent dat je je minder het hoofd hoeft te breken over de vraag hoe de gekozen duurzame aanpak zal uitwerken en je kunt concentreren op de keuze van de fondsen die het beste bij je beleggingsdoelen passen.

Duurzame indexbeleggingen bevorderen standaardisering binnen de sector, openheid en positief beleid

In de komende decennia zal een grote verschuiving plaatsvinden van traditionele strategieën naar duurzame beleggingen. Bij die overgang kunnen duurzame indexproducten beleggers de benodigde duidelijkheid geven, omdat ze op elk moment precies kunnen zien waarin een fonds belegt. Bovendien bevorderen indexbeleggingen de standaardisering van maatstaven voor duurzame beleggingen. Onder meer daarom verwachten wij dat beleggers in de komende tien jaar geleidelijk aan tot USD 1.000 miljard extra in duurzame indexproducten zullen beleggen.

Gerealiseerde en verwachte groei van duurzame indexbeleggingen (2014 -2029)

chart

* Prognose. Projectie van BlackRock, april 2020, gebaseerd op cijfers van Morningstar per maart 2020.

Uitsluitend bedoeld ter illustratie. Er is geen garantie dat de verwachte ontwikkeling werkelijkheid zal worden.

Betere informatie leidt tot betere indices

Een index samenstellen op basis van ESG-criteria was voorheen bijzonder moeilijk, omdat informatie over de duurzaamheidsprestaties van bedrijven vaak onvolledig of moeilijk te vinden was. Maar hier komt verandering in. Er zijn twee redenen waarom er nu meer en betere informatie beschikbaar is voor duurzame indices:

1) Bedrijven publiceren meer ESG-cijfers om te laten zien welke inspanningen ze doen en wat het resultaat is.

2) Bedrijven publiceren deze informatie tegenwoordig in een vorm die een vergelijking met andere bedrijven eenvoudiger maakt.

Er is geen garantie dat onderzoeksgegevens zullen bijdragen tot een positief beleggingsresultaat.

Steeds meer bedrijven
publiceren ESG-informatie

meer bedrijven rapporteren over esg

Bron: Governance and Accountability Institute, 2019, gebaseerd op ondernemingen in de S&P500.

Bron: Governance and Accountability Institute (december 2019).

Verandering bevorderen

Duurzame indices zullen er steeds meer toe leiden dat beleggers kiezen voor bedrijven met de beste duurzaamheidsprestaties en de grootste openheid over hun duurzaamheidsbeleid. Bedrijven die duurzaamheid welbewust vooropstellen zullen in een betere positie zijn om aandeelhouders voor langere tijd aan zich te binden, omdat ze een hogere weging zullen krijgen in de ESG-indices, die langzaam aan de nieuwe standaard in de markt zullen worden. Tegelijkertijd zullen bedrijven die de duurzaamheidsrisico’s niet voortvarend aanpakken te maken krijgen met een toenemend kritische houding van beleggers. Of een bedrijf deel uitmaakt van een duurzame index en welke plaats het daarin inneemt, zal steeds meer gezien worden als een duidelijke indicatie voor zijn prestaties ten opzichte van sectorgenoten. Dit zal bevorderen dat bedrijven in actie komen om hun duurzaamheidsbeleid te verbeteren.

Duurzame index-strategieën hebben in moeilijke tijden veerkracht getoond

In de grote volatiliteit die de markten dit jaar beheerst, hebben duurzame indices een opmerkelijke veerkracht getoond in vergelijking met de brede markt. Dit komt volgens ons doordat duurzame indices vooral bestaan uit bedrijven met een hoger winstprofiel en minder vreemd vermogen dan de overeenkomstige brede marktindices.

Beleggingsrisico. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

*BlackRock, gegevens van Bloomberg en Morningstar, per 7 mei 2020.

Bedrijven met een gezonde balans en solide bedrijfsvoering zijn doorgaans beter in staat om inspanningen te doen om milieu en maatschappelijke kwesties aan te pakken en duurzame processen in te voeren dan hun minder winstgevende sectorgenoten.

Beleggers kiezen voor de langdurige veerkracht van
duurzame indexbeleggingen

Ondanks de huidige hoge volatiliteit nemen de beleggingen in duurzame strategieën nog steeds in recordtempo toe. Aangezien duurzame beleggingen vaak een langetermijnkarakter hebben, kan dit erop wijzen dat duurzame ETF’s en indexfondsen voor veel beleggers de standaard worden om hun portefeuille af te stemmen op hun toekomstige doelen.

Bron: BlackRock, per 31 maart 2020.

Beheerders van indexfondsen sturen door actieve betrokkenheid aan op duurzame veranderingen

Indexbeleggen verdiept de betrokkenheid bij bedrijven, omdat beheerders van indexfondsen hun blik op de lange termijn richten. Door de focus op ESG-factoren kan de vermogensbeheerder invloed uitoefenen op het beleid van een bedrijf op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur. Beheerders van indexfondsen zijn vaak langdurig betrokken bij een bedrijf, mogelijk zelfs veel langer dan de zittingstermijn van de huidige raad van bestuur en raad van commissarissen. Ze kunnen dus over een lange periode aandringen op duurzame veranderingen die een positieve invloed kunnen hebben op de financiële resultaten. Dit omvat onder meer de manier waarop bedrijven hun invloed op milieu en samenleving vormgeven en erover rapporteren.

Er zijn twee niveaus waarop deze betrokkenheid vorm krijgt, beide met een groot belang voor de creatie van duurzame waarde op de lange termijn:

Engagement – in de vorm van een directe dialoog met bedrijven. Dit is essentieel om te zorgen dat we goed geïnformeerd stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en dat we op tijd feedback kunnen geven aan bedrijven om de belangen van onze cliënten op de lange termijn te beschermen.

Stemmen – op de aandeelhoudersvergaderingen. Dit is het formele mechanisme waarmee we feedback geven aan bedrijven met betrekking tot hun ondernemingsbeleid en bedrijfsvoering.

Door deze betrokkenheid (ook investment stewardship genoemd) stimuleren we bedrijven om duurzame groei op de lange termijn en rendement voor onze cliënten te realiseren. BlackRock hanteert dit investment stewardship-beleid voor al haar indexfondsen, ongeacht of deze een specifiek ESG-mandaat hebben of niet. Lees meer over investment stewardship bij BlackRock.

Ben je een professionele belegger? Lees hier verder >

Duurzame iShares ETF’s