Obligaties

SUSE

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Overzicht

BELANGRIJKE GEGEVENS: Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

Belangrijke informatie: De waarde en inkomsten van uw belegging kunnen variëren en uw initiële inleg is niet gegarandeerd. ETF's worden net als aandelen op de beurs verhandeld en worden gekocht en verkocht tegen marktkoersen die kunnen afwijken van de intrinsieke waarde van de ETF's. Twee belangrijke aan vastrentende beleggingen verbonden risico's zijn rentetariefrisico en kredietrisico. Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van obligaties doorgaans dienovereenkomstig. Kredietrisico betekent de kans dat de emittent van de obligatie niet in staat is om de hoofdsom af te lossen of rentebetalingen te doen. Het Fonds belegt in vastrentende effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen. Er bestaat een wanbetalingsrisico, wat betekent dat de uitgevende onderneming op de vervaldatum geen rente of aflossingen aan het fonds betaalt. Valutahedging is bedoeld om de invloed van valutakoersschommelingen tussen de basisvaluta en de valuta waarin een aantal of alle onderliggende beleggingen luiden te verminderen, maar kan deze niet elimineren. Afhankelijk van de wisselkoersen kan dit een positief of een negatief effect hebben op de prestaties van het fonds.

Alle aandelenklassen met valutahedging van dit fonds gebruiken derivaten om valutarisico's af te dekken. Het gebruik van derivaten voor een aandelenklasse kan een potentieel besmettingsrisico (ook bekend als spill-over) voor andere aandelenklassen in het fonds betekenen. De beheermaatschappij van het fonds waarborgt dat er geschikte procedures worden gebruikt om het besmettingsrisico voor andere aandelenklassen te minimaliseren. Via het uitklapvakje direct onder de naam van het fonds, kunt u een lijst van alle aandelenklassen in het fonds bekijken – aandelenklassen met valutahedging worden aangegeven door het woord 'Hedged' in de naam van de aandelenklasse. Daarnaast is een volledige lijst van alle aandelenklassen met valutahedging op aanvraag verkrijgbaar bij de beheermaatschappij van het fonds.
Loading

Risicometer

Risicometer

1
2
3
4
5
6
7
Lager risico Hoger risico
Lager rendement High-yield

Performance

Performance

Grafiek

Performance-grafiek kan niet worden weergegeven
Volledige grafiek bekijken

Uitkeringen

Boekdatum Ex-datum Totale uitkering
Volledige grafiek bekijken
  Van
30/sep/2015
Tot
30/sep/2016
Van
30/sep/2016
Tot
30/sep/2017
Van
30/sep/2017
Tot
30/sep/2018
Van
30/sep/2018
Tot
30/sep/2019
Van
30/sep/2019
Tot
30/sep/2020
Totaalrendement (%)

per 30/sep/2020

- 0,10 -0,27 0,50 -0,03
Index (%)

per 30/sep/2020

- 0,40 0,01 0,74 0,15
  1 jr. 3 jr. 5 jr. 10 jr. Introd.
-0,03 0,07 - - 0,21
Index (%)

per 30/sep/2020

0,15 0,30 - - 0,46
  YTD 1 mnd. 3 mnd. 6 mnd. 1 jr. 3 jr. 5j 10 jr. Introd.
0,03 0,04 0,62 2,32 -0,03 0,20 - - 1,00
Index (%)

per 30/sep/2020

0,18 0,07 0,68 2,40 0,15 0,89 - - 2,19
  2015 2016 2017 2018 2019
Totaalrendement (%) - - 0,05 -0,53 0,76
Index (%) - - 0,35 -0,23 0,95

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie.

De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR.

De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW.

Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Kerngegevens

Kerngegevens

Netto-activa per 30/okt/2020 EUR 872.951.146
Basisvaluta EUR
Introductiedatum 07/jan/2016
Beleggingscategorie Obligaties
Total Expense Ratio 0,15%
Productstructuur Physical
Methodologie Sampling
Domicilie Ierland
UCITS Ja
Index Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index
Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Rendement uit securities lending -
Herwegingsfrequentie Uitkering maandelijks
ISIN IE00BYZTVV78
Bloomberg-code SUSE SW
Uitgevende onderneming iShares II plc
Beheerder BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Bewaarder State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Gebruik van winst Uitkerend

Portefeuille kenmerken

Portefeuille kenmerken

Uitgegeven aandelen per 30/okt/2020 174.170.699
Aantal posities per 29/okt/2020 750
Indexniveau per 06/mrt/2019 EUR 135,73
Index-code BSCW
Uitkeringsrendement per 29/okt/2020 0,23%
Gewogen gem. coupon per 29/okt/2020 1,74%
Einde boekjaar 31 oktober
Option-adjusted duration per 29/okt/2020 1,55
Gewogen gem. looptijd per 29/okt/2020 1,64 yrs
Standaarddeviatie (3j) per 30/sep/2020 1,52%
Weighted Av YTM per 29/okt/2020 0,02%

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds. Meer weten.


Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de Duurzaamheidskenmerken via onderstaande links.

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) per 01/okt/2020 AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) per 01/okt/2020 8,00
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer per 01/okt/2020 97,14
MSCI ESG % Dekking per 01/okt/2020 99,37
Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper per 01/okt/2020 Bond EUR Corporates Short Term
MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) per 01/okt/2020 102,59
Fondsen in peergroup per 01/okt/2020 35
Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf 01/okt/2020, op basis van posities vanaf 31/jul/2020. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

Betrokkenheid van het bedrijf

Betrokkenheid van het bedrijf

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven kunnen beleggers helpen om een uitgebreider beeld te krijgen van specifieke activiteiten waaraan een fonds via zijn beleggingen kan worden blootgesteld.


Transparantie over de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven is niet indicatief voor de beleggingsdoelstelling van een fonds en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.


Bekijk de MSCI-methodologie achter de maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven via onderstaande links.

MSCI – Controversiële wapens per 29/okt/2020 0,00%
MSCI – Overtreders van Global Compact van de VN per 29/okt/2020 0,00%
MSCI – Kernwapens per 29/okt/2020 0,00%
MSCI – Ketelkool per 29/okt/2020 0,00%
MSCI – Civiele vuurwapens per 29/okt/2020 0,00%
MSCI – Oliezand per 29/okt/2020 0,00%
MSCI – Tabak per 29/okt/2020 0,00%
MSCI Betrokkenheid van bedrijfsleven % Dekking per 29/okt/2020 99,38%
De bovenstaande blootstellingen inzake betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend en vermeld voor emittenten binnen het fonds die meer dan 5% van hun inkomsten genereren uit de winning van ketelkool of oliezand zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research. Voor de blootstelling aan emittenten binnen het fonds die inkomsten genereren uit ketelkool of oliezand (met een inkomstendrempel van 0%), zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research, geldt het volgende: voor ketelkool 0,53% en voor oliezand 1,14%.

Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven worden berekend met behulp van MSCI ESG Research die een profiel van de specifieke betrokkenheid van elk bedrijf verstrekt. BlackRock maakt gebruik van dit onderzoek om een overzicht te geven van alle posities en vertaalt dit in een blootstelling van de marktwaarde van een Fonds aan de hierboven vermelde gebieden van betrokkenheid van het bedrijfsleven.


Maatstaven inzake de betrokkenheid van het bedrijfsleven zijn enkel bedoeld om bedrijven te identificeren die MSCI heeft onderzocht en die betrokken zijn bij de gedekte activiteit. Hierdoor kan het zijn dat er extra betrokkenheid is in deze gedekte activiteiten waarover MSCI geen verslag doet. Deze informatie mag niet worden gebruikt om allesomvattende lijsten op te stellen van bedrijven zonder betrokkenheid.

Geregistreerde locaties

Geregistreerde locaties

 • België

 • Denemarken

 • Duitsland

 • Finland

 • Frankrijk

 • Ierland

 • Italië

 • Liechtenstein

 • Luxemburg

 • Nederland

 • Noorwegen

 • Oostenrijk

 • Portugal

 • Spanje

 • Tsjechië

 • Verenigd Koninkrijk

 • Zweden

 • Zwitserland

Posities

Posities

per 29/okt/2020
Productcode ISIN Naam Sector Locatie Beleggingscategorie Nominaal Marktwaarde Weging (%) Koers Beurs Looptijd Coupon Beursvaluta Duration Nominale waarde
per 29/okt/2020
Emittent Weging (%)
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2,62
BNP PARIBAS SA 2,44
SOCIETE GENERALE SA 2,12
BMW FINANCE NV 2,06
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 1,41
Emittent Weging (%)
ABN AMRO BANK NV 1,38
BPCE SA 1,32
ING BANK NV 1,23
DEUTSCHE BANK AG 1,22
NORDEA BANK ABP 1,21
Beurscode emittent Naam Beleggingscategorie Weging (%) Koers Nominaal Marktwaarde Nominale waarde Sector ISIN Coupon Looptijd Beurs Locatie Beursvaluta Duration
Gedetailleerde posities en analyses bevat gedetailleerde informatie over de posities en een selectie van analyses.

Portefeuilleverdeling

Portefeuilleverdeling

per 29/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.
per 29/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
per 29/okt/2020

% van totale marktwaarde

Categorieën Fonds
De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody’s en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalente ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus., wanneer alle drie de ratingsbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

De portefeuilleverdeling kan op ieder moment wijzigen.

Beursnoteringen

Beurs Code Valuta Datum notering Sedol Bloomberg-code RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Common Code (EOC) ISIN of INAV
SIX Swiss Exchange SUSE EUR 18/mrt/2016 BYXFFB5 SUSE SW SUSE.S - - IE00BYZTVV78 - 30593752 - -
Deutsche Boerse Xetra QDVL EUR 12/jan/2016 BY7RGN6 QDVL GY QDVL.DE INAVUSEE 3XJWINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
London Stock Exchange SUSS GBP 11/jan/2016 BY7RGM5 SUSS LN SUSS.L INAVUSEG 3XJYINAV.DE IE00BYZTVV78 A142NU - - -
Borsa Italiana SUSE EUR 11/jun/2019 BJYJ9C0 SUSE IM SUSE.MI - - IE00BYZTVV78 A142NU 30593752  - -

Documenten

Documenten