UPDATE VAN iSHARES OVER DE CRISIS RUSLAND-OEKRAÏNE

iShares Sep 23, 2022

OVERZICHT

Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Op 10 maart publiceerden we een lijst van maatregelen die BlackRock in reactie hierop heeft genomen. Vanaf deze datum houden we u via deze website ook op de hoogte van de ontwikkelingen rond twee in Ierland gevestigde iShares ETF's met beleggingen die direct door deze crisis getroffen worden. Daarnaast informeren we u via periodieke updates over belangrijke veranderingen in indices en de status van de Russische markt. BlackRock staat achter het Oekraïense volk en veroordeelt de brute agressie van de Russische regering. Zoals onze CEO Larry Fink in maart verklaarde beschouwen we dit als een afschuwelijke menselijke tragedie en we doen bij BlackRock wat we kunnen om iedereen die hierdoor geraakt wordt, ondersteuning te bieden.

ACTIES DIE WE HEBBEN ONDERNOMEN

Aandeelhouders in het iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF en het iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF vinden hieronder een samenvatting van de ontwikkelingen en de belangrijkste acties die we met betrekking tot deze twee ETF's hebben ondernomen:

ONZE DOORLOPENDE AANPAK

BlackRock zal blijven overleggen met toezichthouders, indexaanbieders en andere marktpartijen om ervoor te zorgen dat onze fondsen hun beleggingen in Russische effecten kunnen afsluiten, in lijn met de verwijdering van deze effecten uit de respectievelijke onderliggende indices, voor zover de regelgeving en de marktomstandigheden dit toelaten. De redelijke marktwaarde van Russische effecten in onze indexportefeuilles wordt vastgesteld door de Pricing Committees van BlackRock, die hierbij een geformaliseerd proces gebruiken dat gebaseerd is op het waarderingsbeleid.

BlackRock zal zijn fondsen als fiduciair blijven beheren, met een gedisciplineerde, pragmatische aanpak die de flexibiliteit biedt om snel te reageren op veranderingen in indices, terwijl we daarnaast steeds in lijn met alle sancties zullen blijven handelen.

VEELGESTELDE VRAGEN VAN AANDEEL HOUDERS

BlackRock heeft beleggers op 20 mei 2022 geïnformeerd dat de volgende iShares UCITS ETF's met beleggingen in Russische effecten werden gesloten:

  • iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF | IEER
  • iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | CSRU

Voor beide fondsen was de handel al eerder opgeschort. Op 16 juni 2022 werd een aanvullend bericht over het verloop van de sluiting aan de aandeelhouders verzonden.

Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne zijn de normale transactiecondities voor Russische effecten sterk aangetast en is een groot deel van de Russische effecten niet meer verhandelbaar voor beleggers buiten Rusland.

Om die reden is BlackRock van mening dat het in het belang van de beleggers was om IEER en CSRU te sluiten.

Door deze fondsen te sluiten beoogt BlackRock de waarde van de Russische posities van de fondsen te beschermen door ze op een ordelijke manier te verkopen, zodat de eventuele opbrengst ervan voor zover mogelijk kan terugvloeien naar de aandeelhouders.

Nee, de aandeelhouders hoeven hun stem niet uit te brengen of enige andere actie te ondernemen. BlackRock zal zich inspannen om de resterende posities van de fondsen te verkopen en de eventuele opbrengst hiervan uit te keren aan de aandeelhouders die op het moment dat de sluiting bekend werd gemaakt officieel geregistreerd waren als aandeelhouder (zoals bijgehouden door de registerhouder van elk fonds). Van de beleggers wordt niet gevraagd aanvullende informatie te verstrekken of actie te ondernemen.

Zoals in het prospectus van deze fondsen gespecificeerd is, mag BlackRock in goed vertrouwen en gebaseerd op de beschikbare informatie, de redelijke waarde van een effect bepalen aan de hand van een aantal methoden. Dit wordt gedaan op basis van geformaliseerde waarderingsrichtlijnen.

Omdat de Russische markt langdurig gesloten zal blijven voor buitenlandse beleggers en de Russische effecten die door deze beleggers worden aangehouden op dit moment illiquide zijn, stellen de BlackRock Pricing Committees de waarde van deze effecten vast door middel van een redelijk geachte benadering. Het is evenwel belangrijk om hierbij aan te tekenen dat, gezien de aard van deze beleggingen, de bij benadering vastgestelde redelijke waarde mogelijk niet gelijk is aan de effectieve prijs die ze bij de uiteindelijke verkoop zullen opbrengen. De Pricing Committees houden rekening met markt- en transactiecijfers, waaronder de dagelijkse en intradag transactiecijfers voor een aantal staatsobligaties, deposito-certificaten en ETF's. Daarnaast kunnen de Pricing Committees wanneer de situatie wijzigt gebruik maken van andere databronnen en gegevens van derden.

BlackRock streeft ernaar om bij de bepaling van de redelijke waarde van een effect in goed vertrouwen de prijs vast te stellen die een klant, naar redelijkerwijs verwacht mag worden, zou kunnen worden ontvangen  wanneer het effect op termijn op de reguliere manier zou worden verkocht. De Pricing Committees van BlackRock hebben bij de waardering van de Russische effecten rekening gehouden met de beperkingen voor niet-Russische beleggers en niet verhandelde ADR's en GDR's die aan internationale beurzen genoteerd staan; deze worden op dit moment geprijsd tegen de nominale waarde.

Wanneer u op 20 juni 2022 (het begin van de sluiting van deze fondsen) aandelen bezat in CSRU of IEER, had u recht op een pro-rata deel van de contanten en direct realiseerbare (dat wil zeggen niet-Russische) activa die door een van beide fondsen werden aangehouden, na aftrek van kosten en geschatte verwachte transactiegerelateerde uitgaven (met inbegrip van eventuele rechten en heffingen en kosten voor de omzetting van de certificaten).

De Russische effecten zullen op enig moment in de toekomst worden geliquideerd, indien dit mogelijk, uitvoerbaar en passend is, om eventuele resterende netto-opbrengsten aan de beleggers uit te keren (het recht hierop zal worden gebaseerd op het aandeelhoudersregister per de begindatum van de sluiting van de fondsen).

De aandelen van de twee fondsen zullen worden aangehouden in het aandeelhoudersregister van de fondsen en op een latere datum worden ingetrokken; de aandeelhouders zullen van tevoren van deze intrekking in kennis worden gesteld.

Omdat de teruggave van de liquidatieopbrengsten aan de aandeelhouders waarschijnlijk pas na langere tijd plaats zal vinden, kan het bijhouden van de aandelen in de fondsen in de aandeelhoudersregisters tot later in het beëindigingsproces beleggers helpen om hun recht op eventuele toekomstige betalingen (indien die er zijn) aan te tonen en kan het intermediairs helpen om hun registers van de uiteindelijke begunstigden van de aandelen gedurende langere tijd bij te houden.

De aandeelhouders zijn op 20 mei 2022 van de sluiting op de hoogte gesteld en de fondsen zijn sinds 20 juni 2022 beëindigd. De productpagina's op onze website ishares.com zijn bijgevolg verwijderd omdat de fondsen niet langer verhandelbaar zijn.
Voor IEER zijn de netto realiseerbare opbrengsten van de niet-Russische beleggingen al aan de beleggers uitgekeerd, maar de Russische effecten blijven in het fonds totdat het mogelijk, uitvoerbaar en passend is (naar het oordeel van de vermogensbeheerder) om elk van de posities te liquideren.
Voor CSRU zijn de netto realiseerbare opbrengsten reeds aan de beleggers uitgekeerd, maar de Russische effecten zullen in het fonds blijven tot het tijdstip waarop het mogelijk, praktisch en passend is (naar het oordeel van de vermogensbeheerder) om elk van de posities te liquideren.

De sluiting van de betrokken fondsen is reeds in gang gezet. Posities in deze fondsen kunnen daarom niet meer verhandeld of verkocht worden.

BlackRock heeft de aandeelhouders geïnformeerd dat het geruime tijd kan duren voordat zij de (eventuele) opbrengsten uit de verkoop van Russische effecten ontvangen.
Beperkingen op de handel in Russische effecten voor niet-Russische beleggers en wereldwijde sancties tegen Russische entiteiten zullen de liquidatie van dat deel van de IEER- en CSRU-portefeuilles vertragen.
Als gevolg van politieke en marktonzekerheden en het feit dat het niet mogelijk is om te voorzien wat het optimale tijdstip voor de verkoop van de Russische effecten is en of bepaalde effecten überhaupt kunnen worden verkocht, is er geen garantie dat de Russische effecten een optimale waarde, of enige waarde, zullen opbrengen. Een beoordeling zal worden gemaakt op basis van de informatie waarover de vermogensbeheerder op het betreffende moment beschikt.
Aandeelhouders zullen hun deel van de netto-opbrengst (indien die er is) van de verkoop van eventuele resterende activa op latere afwikkelingsdata ontvangen, naarmate de verkoop van de Russische effecten kan worden gerealiseerd en de opbrengsten, voor zover die er zijn, kunnen worden gerepatrieerd en uitgekeerd.
BlackRock heeft de bevoegdheid om de verkoop van de Russische effecten te vergemakkelijken, hetgeen zal worden beoordeeld op basis van meerdere factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, wettelijke beperkingen, liquiditeit, spreads, toegang voor internationale beleggers, volume en volatiliteit.

Aandeelhouders zullen hun deel van de eventuele netto-opbrengst van de verkoop van eventuele resterende activa op latere afwikkelingsdata ontvangen, naarmate de verkoop van de Russische effecten kan worden gerealiseerd en de opbrengsten, voor zover die er zijn, kunnen worden gerepatrieerd en uitgekeerd. De aandelen in de fondsen zullen in het aandeelhoudersregister van het fonds worden aangehouden en op een latere datum worden ingetrokken, waarvan de aandeelhouders vooraf in kennis zullen worden gesteld. Aangezien de uitkering van de liquidatie-opbrengsten aan de aandeelhouders over een langere periode kan plaatsvinden, denken wij dat het aanhouden van de aandelen in de fondsen in de aandeelhoudersregisters tot later in het beëindigingsproces voor beleggers nuttig kan zijn om hun recht op mogelijke toekomstige betalingen (indien die er zijn) aan te tonen.

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en wanneer de marktomstandigheden dit toelaten, zal BlackRock overgaan tot de ordelijke verkoop van Russische effecten in overeenstemming met onze fiduciaire plichten en de respectievelijke beleggingsdoelstellingen van de fondsen. BlackRock beoordeelt de marktomstandigheden op basis van meerdere factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, wettelijke beperkingen, liquiditeit, spreads, toegang voor internationale beleggers, volume en volatiliteit.
BlackRock zal de ontwikkeling van de marktsituatie nauwlettend blijven volgen. Aandeelhouders zullen op de hoogte worden gesteld zodra zich belangrijke wijzigingen voordoen.

Aangezien deze fondsen beëindigd zullen worden, wordt de netto-inventariswaarde (NIW) niet meer gepubliceerd.

Wij blijven in gesprek met marktparticipanten en emittenten over de conversie van ADR's en GDR’s naar lokale Russische aandelen en boeken hiermee reeds vooruitgang.  De conversie van sommige ADR's / GDR's kan worden verhinderd door factoren als sancties, bedrijfsacties en omvangkwesties. Wegens de politieke en marktonzekerheden is er geen garantie dat uit de resulterende Russische effecten een optimale waarde of enige waarde kan worden behaald.

BlackRock  streeft ernaar om, voor zover dit mogelijk, uitvoerbaar en passend is, eens per kwartaal een update te geven van de posities die worden aangehouden door het iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF en het  iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF en deze informatie in de toekomst op deze webpagina te publiceren. 

Aandeelhouders zullen hun deel van de netto-opbrengst (indien die er is) van de verkoop van eventuele resterende activa op latere afwikkelingsdata ontvangen, naarmate de verkoop van de Russische effecten kan worden gerealiseerd en de opbrengsten, voor zover die er zijn, kunnen worden gerepatrieerd en uitgekeerd.

BlackRock  streeft ernaar om, voor zover dit mogelijk, uitvoerbaar en passend is, eens per kwartaal een update te geven van de posities die worden aangehouden door het iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF en het  iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF en deze informatie in de toekomst op deze webpagina te publiceren. 

Voor beleggingsinstellingen in rechtsgebieden die door Rusland als "onvriendelijk" worden aangemerkt, bijvoorbeeld in Ierland gevestigde fondsen, zullen eventuele dividenden worden uitbetaald op RUGB-rekeningen (Type S) die aan beperkingen onderhevig zijn. Momenteel zijn deze rekeningen niet toegankelijk voor niet-Russische (CS1) beleggers.

BlackRock zal de ontwikkeling van de marktsituatie nauwlettend blijven volgen. Aandeelhouders zullen op de hoogte worden gesteld zodra zich belangrijke wijzigingen voordoen met betrekking tot Russische effecten en/of de hiermee verband houdende effectenrekeningen of kasrekeningen.

Aandeelhouders dienen niet te verwachten dat zijn dividenduitkeringen  uit dit fonds zullen ontvangen, aangezien dit fonds in het proces van beëindiging is.  

Aandeelhouders zullen hun deel van de netto-opbrengst (indien die er is) van de verkoop van eventuele resterende activa op latere afwikkelingsdata ontvangen, naarmate de verkoop van de Russische effecten kan worden gerealiseerd en de opbrengsten, voor zover die er zijn, kunnen worden gerepatrieerd en uitgekeerd.

Deze  jaarverslagen zijn openbaar beschikbaar op onze Britse (UK) website. Ze kunnen ook worden gedownload: voor het iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF hier en voor het iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF hier.

Russische effecten die op dit moment niet kunnen worden verkocht, worden voorlopig ongewijzigd in portefeuille gehouden.

Wanneer niet-lokale beleggers weer mogen handelen en transacties mogen afwikkelen op de Russische aandelenmarkt en indien dit in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder relevante sancties, en onder passende marktomstandigheden, zal BlackRock streven naar een ordelijke verkoop van de Russische effecten, in overeenstemming met onze fiduciaire plichten en respectievelijke beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van de fondsen. BlackRock beoordeelt de marktomstandigheden op basis van meerdere factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, wettelijke beperkingen, liquiditeit, spreads, toegang voor internationale beleggers, volume en volatiliteit.

BlackRock zal de ontwikkeling van de marktsituatie nauwlettend blijven volgen. Aandeelhouders zullen op de hoogte worden gesteld zodra zich belangrijke wijzigingen voordoen 

POSTIIES EN LAATSTE NIW

De laatst gepubliceerde netto-inventariswaarde (NIW) en de posities van het iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF en iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF per de laatste transactiedatum (2 resp. 3 maart 2022) zijn hier te vinden.

NB: voorafgaand aan de opschorting van het iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF fund op 2 maart 2022 en vanwege de sluiting van de Russische beurzen op 28 februari en 1 maart, was de laatst gepubliceerde NIW-datum voor dit fonds 25 februari.

Bekijk de participaties van iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF en iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF per 30 september 2022.

LAATSTE JAARVERSLAGEN VAN DEZE FONDSEN

NEEM CONTACT MET ONS OP

voor meer informatie kunt u ons bereiken per e-mail.