UPDATE VAN iSHARES OVER DE CRISIS RUSLAND-OEKRAÏNE

iShares Sep 23, 2022

INLEIDING

Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Op 10 maart 2022 publiceerde BlackRock een lijst van eerste maatregelen die in reactie hierop zijn genomen. Vanaf deze datum houden we u via deze website op de hoogte van de ontwikkelingen rond twee in Ierland gevestigde iShares ETF's met beleggingen die direct door deze crisis getroffen worden. Deze informatie is sindsdien regelmatig geactualiseerd, om u op de hoogte te houden van de belangrijkste ontwikkelingen met betrekking tot indexwijzigingen en de status van de Russische markt.

BlackRock staat achter het Oekraïense volk en veroordeelt de brute agressie van de Russische regering. Zoals onze CEO Larry Fink in maart 2022 verklaarde beschouwen we dit als een afschuwelijke menselijke tragedie.

ACTIES DIE WE HEBBEN ONDERNOMEN

Aandeelhouders in iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF en iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF vinden hieronder een samenvatting van de ontwikkelingen en de belangrijkste acties die we met betrekking tot deze twee ETF's hebben ondernomen:

 • 28 februari 2022: BlackRock heeft de aankoop van Russische effecten voor onze actieve en indexfondsen tot nader order opgeschort.
 •  2 en 3 maart 2022: de waarderingen, inschrijvingen en verkoop voor iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF en iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF werden opgeschort. BlackRock maakte ook bekend vrijwillig af te zien van de inning van de Total Expense Ratio’s (TER’s) waarop BlackRock ten laste van de ETF’s recht heeft.
 • 4 maart 2022: Europese beurzen zetten de handel in iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF en iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF stil.
 • 7 maart 2022: alle grote indexaanbieders begonnen met de verwijdering van Russische effecten uit hun indices.
 • 10 maart 2022: beleggers in iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF en iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF werden middels een brief aan de aandeelhouders geïnformeerd over de opschorting van waarderingen, inschrijvingen en verkoop op de primaire markt.
 • 20 mei 2022: beleggers werden middels een brief aan de aandeelhouders geïnformeerd over de beslissing om het iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF en het iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF te beëindigen. In deze brief werd in detail ingegaan op de reden hiervan, het verloop van het proces, het tijdspad en de kosten.
 • 16 juni 2022: in aanvullende brieven aan de aandeelhouders werden beleggers geïnformeerd over wijzigingen in het sluitingsproces voor iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF en iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF; deze hielden onder meer in dat de aandelen van de fondsen bij de start van het beëindigingsproces niet werden ingetrokken, maar in plaats daarvan in de aandeelhoudersregisters van de fondsen worden bewaard. Dit kan beleggers helpen om aan te tonen dat ze recht hebben op mogelijke toekomstige betalingen en kan intermediairs helpen om langer te beschikken over gegevens omtrent economische eigenaren.
 • 23 juni 2022: aandeelhouders worden via een RNS Notice geïnformeerd over de eerste betalingen die ontvangen zijn in verband met de beëindiging van iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF en iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF.
 • 27 juni 2022: gerealiseerde liquidatieopbrengsten zijn uitgekeerd aan de aandeelhouders.
 • Augustus 2023: de omstandigheden hebben het mogelijk gemaakt een beperkt aantal effecten die werden aangehouden door iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF te verkopen. De opbrengsten hiervan zijn uitgekeerd (USD 1,619438 per aandeel) aan de beleggers die per 20 juni 2022 (de startdatum van de beëindiging) aandelen in dit fonds in hun bezit hadden. Wanneer de marktomstandigheden en de regelgeving dit toelaten, zal BlackRock zich inspannen om meer Russische effecten op ordentelijke wijze te verkopen, in lijn met onze fiduciaire verplichtingen en met de beleggingsdoelstellingen en het beleid van de fondsen, teneinde eventuele netto-opbrengsten aan de beleggers uit te keren.
 • November 2023: Omstandigheden hebben het mogelijk gemaakt een beperkt aantal effecten die werden aangehouden door iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF te verkopen. De opbrengst van deze verkopen werd op 17 November 2023 of kort daarna uitgekeerd aan beleggers tegen een koers van USD 1,3955 per aandeel.
 • Januari 2024: Zowel het iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF als het iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF slaagden erin meer effecten te verkopen, waardoor tot uitkering van de opbrengst hiervan kon worden overgegaan: respectievelijk USD 0,1537 per aandeel en USD 1,1959 per aandeel.
 • Mei 2024: Het iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF heeft meer effecten kunnen verkopen, waardoor er een bedrag van USD 0,1202 per aandeel is uitgekeerd.

ONZE DOORLOPENDE AANPAK

BlackRock zal blijven overleggen met marktpartijen om te bevorderen dat onze fondsen hun beleggingen in Russische effecten kunnen afstoten, wanneer en voor zover de wet- en regelgeving en de marktomstandigheden dit toelaten.

Op dit moment worden Russische effecten die niet kunnen worden afgestoten nog steeds aangehouden in deze en/of andere ETF's met Russische beleggingen.

Wanneer het aan niet-lokale beleggers wordt toegestaan om te handelen en settelen op de Russische aandelenmarkt en dit in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder relevante sancties, en dit onder passende marktomstandigheden mogelijk is, zal BlackRock zich inspannen om de betreffende Russische effecten op ordentelijke wijze te verkopen, in lijn met onze fiduciaire verplichtingen en met de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van de fondsen.

Voor zover bepaalde Russische effecten niet het onderwerp of doel zijn van sancties, of het binnen de respectievelijke sanctieregimes wettelijke is toegestaan om binnen een voorgeschreven tijdsbestek beleggingen te verkopen, blijft BlackRock beoordelen of het deze effecten, inclusief deposito’s, kan overdragen of verkopen, op een moment waarop dit wettelijk is toegestaan en in het belang van beleggers is.

Voor elke potentiële afstoting zal BlackRock de marktomstandigheden beoordelen op basis van meerdere factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, wettelijke beperkingen, liquiditeit, spreads, toegang voor internationale beleggers, volume en volatiliteit.

VEELGESTELDE VRAGEN VAN AANDEELHOUDERS

BlackRock heeft beleggers op 20 mei 2022 geïnformeerd dat de volgende iShares UCITS ETF's met beleggingen in Russische effecten werden beëindigd:

 • iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF | IEER
 • iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF | CSRU

Voor beide fondsen was de handel begin maart 2022 reeds opgeschort. Op 16 juni 2022 werden beleggers middels een memorandum van de Raad van Bestuur geïnformeerd over de beëindiging van de fondsen, waarbij 20 juni 2022 als “startdatum van de beëindiging” zou gelden.

Als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne zijn de normale transactiecondities voor Russische effecten sterk aangetast en is een groot deel van de Russische effecten niet meer verhandelbaar voor beleggers buiten Rusland. Bovendien hebben alle grote indexleveranciers Russische effecten uit hun indices verwijderd. Om die zijn IEER en CSRU in het belang van de aandeelhouders gesloten.

Nee, de aandeelhouders hoeven hun stem niet uit te brengen of enige andere actie te ondernemen. BlackRock zal zich inspannen om de resterende posities van de fondsen te verkopen en de eventuele opbrengst hiervan uit te keren aan de aandeelhouders die op het moment dat de sluiting bekend werd gemaakt officieel geregistreerd waren als aandeelhouder (zoals bijgehouden door de registerhouder van elk fonds). Van de beleggers wordt niet gevraagd aanvullende informatie te verstrekken of actie te ondernemen.

Zoals in het prospectus van deze fondsen gespecificeerd is, mag BlackRock in goed vertrouwen en gebaseerd op de beschikbare informatie, de redelijke waarde van een effect bepalen aan de hand van een aantal methoden. Dit wordt gedaan op basis van geformaliseerde waarderingsrichtlijnen.

Omdat de Russische markt langdurig gesloten zal blijven voor buitenlandse beleggers en de Russische effecten die door deze beleggers worden aangehouden op dit moment illiquide zijn, stellen de BlackRock Pricing Committees de waarde van deze effecten vast door middel van een redelijk geachte benadering. Het is evenwel belangrijk om hierbij aan te tekenen dat, gezien de aard van deze beleggingen, de bij benadering vastgestelde redelijke waarde mogelijk niet gelijk is aan de effectieve prijs die ze bij de uiteindelijke verkoop zullen opbrengen.

Beleggers die op 20 juni 2022 (de startdatum van de beëindiging) eigenaar waren van aandelen in CSRU en/of IEER hadden recht op een pro rata deel van de contanten en direct realiseerbare (d.w.z. niet-Russische) activa die door een van beide fondsen werden aangehouden, na aftrek van kosten en geschatte verwachte transactiegerelateerde uitgaven (met inbegrip van eventuele rechten en heffingen en kosten voor de omzetting van de certificaten). Deze opbrengsten zijn op 27 juni 2022 uitgekeerd aan de aandeelhouders.

De omstandigheden in augustus 2023 maakten de verkoop mogelijk van een beperkt aantal effecten die werden aangehouden in iShares MSCI Russia ADR/GDR UCITS ETF.  De opbrengsten van deze verkopen zijn uitgekeerd aan de beleggers die op 20 juni 2022 (de startdatum van de beëindiging) eigenaar waren van aandelen in het fonds.

De resterende Russische effecten van de betrokken fondsen zullen op enig moment in de toekomst worden geliquideerd, indien dit mogelijk, uitvoerbaar en passend is, teneinde eventuele resterende netto-opbrengsten uit te keren aan beleggers.

Omdat de teruggave van de liquidatieopbrengsten aan de aandeelhouders zich waarschijnlijk over een langdurige periode zal uitstrekken, zullen de aandelen in de beide fondsen tot later in het beëindigingsproces in de aandeelhoudersregisters worden bijgehouden. Dit kan beleggers helpen om hun recht op eventuele toekomstige betalingen (indien die er zijn) aan te tonen en kan intermediairs helpen om hun administratie van de economische eigenaren van de aandelen van de fondsen langer bij te houden.

De aandeelhouders zijn op 20 mei 2022 van de sluiting van de fondsen op de hoogte gesteld en de fondsen zijn sinds 20 juni 2022 in het proces van beëindiging. De productpagina's op ishares.com zijn bijgevolg verwijderd omdat de fondsen niet langer verhandelbaar zijn.

Voor IEER zijn de realiseerbare netto-opbrengsten van de niet-Russische beleggingen al aan de beleggers uitgekeerd; de Russische effecten blijven in het fonds totdat het mogelijk, uitvoerbaar en passend is (naar het oordeel van de beleggingsbeheerder) om elke positie te liquideren.

Voor CSRU zijn de realiseerbare netto-opbrengsten in juni 2022 eveneens aan de beleggers uitgekeerd. De omstandigheden hebben het sindsdien toegelaten een beperkt aantal andere effecten die door het fonds werden aangehouden, te verkopen. De opbrengsten van deze verkopen zijn uitgekeerd aan de beleggers die op 20 juni 2022 (de startdatum van de beëindiging) aandelen in het fonds bezaten. De resterende Russische effecten zullen in het fonds blijven tot het tijdstip waarop het mogelijk, praktisch en passend is (naar het oordeel van de beleggingsbeheerder) om elke positie te liquideren.

De fondsen bevinden zich in het proces van beëindiging. Aandelen in deze fondsen kunnen daarom niet meer verhandeld of verkocht worden.

Aandeelhouders zijn ervan op de hoogte gebracht dat het geruime tijd kan duren voordat zij (eventuele) opbrengsten uit de verkoop van Russische effecten zullen ontvangen.

Beperkingen op de handel in Russische effecten voor niet-Russische beleggers en wereldwijde sancties tegen Russische entiteiten zullen de liquidatie van dat deel van de IEER- en CSRU-beleggingen vertragen.

Als gevolg van politieke en marktonzekerheden en het feit dat het niet mogelijk is om te voorzien wat het optimale tijdstip voor de verkoop van de Russische effecten is en of bepaalde effecten überhaupt kunnen worden verkocht, is er geen garantie dat de Russische effecten een optimale waarde, of enige waarde, zullen opbrengen. Een beoordeling zal worden gemaakt op basis van de informatie waarover de vermogensbeheerder op het betreffende moment beschikt.

Aandeelhouders zullen hun deel van de netto-opbrengst (indien die er is) van de verkoop van eventuele resterende activa ontvangen, indien en zodra de betrokken effecten kunnen worden verkocht.

BlackRock heeft de bevoegdheid om de verkoop van de Russische effecten te vergemakkelijken, hetgeen zal worden beoordeeld op basis van meerdere factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, wettelijke beperkingen, liquiditeit, spreads, toegang voor internationale beleggers, volume en volatiliteit.

Wij berekenen of publiceren geen officiële dagelijkse Netto Inventariswaardes meer voor deze twee ETF’s, aangezien deze fondsen in het proces van beëindiging zijn. De NIW’s van de laatste transactiedatum kunnen hieronder gedownload worden.

Voor beleggingsinstellingen in rechtsgebieden die door Rusland als "onvriendelijk" worden aangemerkt, bijvoorbeeld in Ierland gevestigde fondsen, zullen eventuele dividenden worden uitbetaald op RUB-rekeningen (Type S) die aan beperkingen onderhevig zijn. Momenteel zijn deze rekeningen niet toegankelijk voor niet-Russische beleggers.

Aandeelhouders dienen niet te verwachten dat zij dividendbetalingen uit dit fonds zullen ontvangen, aangezien dit fonds in het proces van beëindiging is.

Zie hieronder.