• Elke belegger is uniek.

   

  Dat is het principe van iShares.

  Meer beleggers vertrouwen hun geld toe aan iShares dan aan enige andere ETF-aanbieder.

   

Aankondiging

Herklassificatie van beheersdaden van in Duitsland gedomicilieerde iShares-fondsen

Een breed aanbod van fondsen om uw beleggingsdoelen te bereiken

Lijst van producten

Ontdek de iShares producten die in België geregistreerd zijn.

> Lees meer

Bouw een portefeuille op maat met iShares ETF’s

De fondsen van iShares bieden toegang tot alle beleggingscategorieën. Ontdek ons volledige aanbod.

> Lees meer
Waarom ETF's van iShares?


iShares maakt beleggen eenvoudig en efficiënt voor grote én kleine beleggers

De ETF-expert

iShares is ’s werelds grootste aanbieder van Exchange Traded Funds (ETF's), die zich met een ongeëvenaarde expertise al meer dan tien jaar inzet om aan de behoeften van beleggers te voldoen. 1

 

Prestaties waarop u kunt bouwen

iShares biedt een breed gamma van hoogwaardige fondsen, waarop cliënten over de hele wereld vertrouwen om te beleggen voor de toekomst.

 

Ondersteund door BlackRock

iShares profiteert van de inzichten en de expertise van BlackRock, de vermogensbeheerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen.

 

1 Gebaseerd op een beheerd vermogen (AUM) van USD 4.4 mld. per 30-09-2017. Bron: BlackRock.

U gaat nu naar de iShares particuliere beleggers website. Voor u verder gaat, gelieve te bevestigen dat u een particuliere belegger bent.
Nee, ik ben geen individuele belegger
Ja, ik ben een individuele belegger
Nadere uitleg van de beleggerstypes
Algemene voorwaarden
Privacybeleid

Professionele cliënten en gekwalificeerde beleggers

Een 'professionele belegger' is een belegger die wordt beschouwd als een professionele cliënt, of die op verzoek kan worden behandeld als een professionele cliënt in de zin van Bijlage II bij Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten (de 'Markets in Financial Instruments Directive' – 'MiFID').

 

 Een 'gekwalificeerde belegger' betekent een belegger die wordt beschouwd als een gekwalificeerde belegger, of die op verzoek kan worden behandeld als een professionele cliënt in de zin van artikel 2 van de 'Prospectusrichtlijn' (Richtlijn 2003/71/EG).

 

Niet-professionele cliënten/beleggers

Een particuliere belegger, ook niet-professionele cliënt genoemd, is een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een andere entiteit die niet voldoet aan de hierboven vermelde MiFID-vereisten en niet aan die van artikel 2 van de 'Prospectusrichtlijn' (Richtlijn 2003/71/EG) om te worden beschouwd als een gekwalificeerde belegger. 

 

Categorieën van cliënten die worden beschouwd als professionele cliënten/beleggers

Een professionele cliënt is een cliënt die over de ervaring, kennis en expertise beschikt om zijn eigen beleggingsbeslissingen te nemen en de gelopen risico's correct te beoordelen. Om als professionele cliënten worden beschouwd, moeten cliënten voldoen aan de volgende criteria:

 

Volgende categorieën moeten in de zin van de Richtlijn allemaal worden beschouwd als professionelen in alle beleggingsdiensten en -activiteiten en financiële instrumenten.

 

(1) Entiteiten die een vergunning moeten hebben of gereglementeerd moeten zijn om op financiële markten actief te mogen zijn.  Onderstaande lijst moet worden gezien als een lijst van alle vergunninghoudende entiteiten die de karakteristieke werkzaamheden van de genoemde entiteiten uitoefenen: entiteiten waaraan een lidstaat op grond van een richtlijn vergunning heeft verleend, entiteiten waaraan een lidstaat vergunning heeft verleend of die door een lidstaat gereglementeerd zijn, zonder dat zulks op grond van een richtlijn geschiedt, en entiteiten waaraan een derde land vergunning heeft verleend of die door een derde land gereglementeerd zijn:

 

(a) kredietinstellingen

(b) beleggingsondernemingen

(c) andere vergunninghoudende of gereglementeerde financiële instellingen

(d) verzekeringsondernemingen

(e) instellingen voor collectieve belegging en de beheermaatschappijen daarvan

(f) pensioenfondsen en de beheermaatschappijen daarvan

(g) handelaren in grondstoffen en van grondstoffen afgeleide instrumenten

(h) plaatselijke ondernemingen

(i) andere institutionele beleggers

 

(2) kleine en middelgrote ondernemingen die volgens de meest recente jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening aan ten minste TWEE van de volgende drie criteria voldoen:

- een gemiddeld aantal werknemers gedurende het boekjaar van minder dan 250;

- een balanstotaal van ten hoogste 43 000 000 EUR en;

- een jaarlijkse netto-omzet van ten hoogste 50 000 000 EUR;

 

(3) Nationale en regionale overheden, overheidsorganen die de overheidsschuld beheren, centrale banken, internationale en supranationale instellingen zoals de Wereldbank, het IMF, de ECB, de EIB en andere vergelijkbare internationale organisaties.

 

(4) Andere institutionele beleggers wier belangrijkste activiteit bestaat uit het beleggen in financiële instrumenten, inclusief instanties die zich bezighouden met de omwisseling van vermogen in effecten of andere financiële transacties.

 

Bovenstaande entiteiten worden als professionele cliënten beschouwd.  Zij moeten echter om behandeling als niet-professionele cliënt kunnen verzoeken, en beleggingsondernemingen kunnen ermee instemmen hen een hoger beschermingsniveau te bieden.  Wanneer de cliënt van een beleggingsonderneming een onderneming is als hierboven bedoeld, moet de beleggingsonderneming, alvorens enigerlei diensten te verrichten, de cliënt ervan in kennis stellen dat hij op grond van de informatie waarover de beleggingsonderneming beschikt, als professionele cliënt wordt beschouwd en derhalve als zodanig zal worden behandeld, tenzij de beleggingsonderneming en de cliënt anders overeenkomen.  De beleggingsonderneming moet de cliënt er tevens van in kennis stellen dat deze om een wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst kan verzoeken teneinde een hoger beschermingsniveau te genieten.

 

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt die als professionele cliënt wordt beschouwd om een hoger beschermingsniveau te verzoeken wanneer hij zichzelf niet in staat acht de gelopen risico's adequaat in te schatten of te beheren.

 

Dit hogere beschermingsniveau zal worden geboden wanneer een cliënt die als professionele cliënt wordt beschouwd, met een beleggingsonderneming een schriftelijke overeenkomst aangaat om voor de toepassing van de geldende gedragsregels niet als professionele cliënt te worden behandeld.  In deze overeenkomst moet worden aangegeven of deze behandeling voor een of meer specifieke diensten of transacties, dan wel voor een of meer soorten producten of transacties geldt.

 

Natuurlijke personen die een inwoner zijn van een lidstaat van de EER die natuurlijke personen toestaat te worden beschouwd als gekwalificeerde beleggers, op voorwaarde dat zij uitdrukkelijk verzoeken om als professionele cliënten en gekwalificeerde beleggers te worden beschouwd en zij aan ten minste TWEE van de volgende drie criteria voldoen:

 • tijdens de voorafgaande vier kwartalen heeft de cliënt op de desbetreffende markt per kwartaal gemiddeld 10 transacties van significante omvang verricht;
 • de omvang van de portefeuille financiële instrumenten van de cliënt, welke zowel deposito's in contanten als financiële instrumenten omvat, is groter dan 500 000 EUR;
 • de cliënt is gedurende ten minste een jaar werkzaam of werkzaam geweest in de financiële sector, waar hij een beroepsbezigheid uitoefent of heeft uitgeoefend waarbij kennis van de beoogde transacties of diensten vereist is of was.

 

Opgelet: deze samenvatting is uitsluitend bestemd ter informatie. Indien u niet zeker weet of u zowel een professionele cliënt bent in de zin van de MiFID-richtlijn als een gekwalificeerde belegger in de zin van de Prospectusrichtlijn, wordt u verzocht om advies in te winnen bij een onafhankelijke derde partij.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website (www.ishares.nl). Door deze website te openen, erkent u de voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden. Verlaat deze website als u niet aan deze voorwaarden wenst te worden gebonden.

De toegang tot de op deze website getoonde informatie kan tot bepaalde personen in bepaalde landen beperkt zijn. Diverse iShares producten die op deze website genoemd worden, zijn geregistreerd of hebben een vergunning in verschillende landen en zijn als zodanig bevoegd om in die landen openbare aanbiedingen te doen (aan particuliere en professionele beleggers, zoals bepaald in de Markets in Financial Instruments Directive ("MiFID") en aan gekwalificeerde beleggers in de zin van de Prospectus Richtlijn (zoals gewijzigd)). In landen waar één of meer iShares producten niet geregistreerd zijn of toestemming hebben om openbaar te worden aangeboden, hebben particuliere beleggers geen toegang tot informatie over deze iShares producten, maar kan bepaalde informatie over deze iShares producten wel worden getoond aan bepaalde typen professionele beleggers en aan gekwalificeerde beleggers, afhankelijk van het betreffende land. BlackRock Advisors (UK) Limited ("BAUL") heeft niet het oogmerk om informatie betreffende iShares producten te tonen aan personen aan wie dit door het land waar zij wonen, verblijf houden en/of gevestigd zijn (indien van toepassing) niet is toegestaan. Gebruikers van deze website dienen zich ervan te vergewissen dat zij wettelijk het recht hebben op deze website in te loggen in het land waar zij dit doen. Gebruikers hebben ook de verantwoordelijkheid bij het openen van deze website naar waarheid aan te geven in welk land zij wonen, verblijf houden en/of gevestigd zijn.

Deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door BAUL. De inhoud wordt geleverd en beheerd door BAUL en andere ondernemingen binnen de BlackRock groep (directe en indirecte dochterondernemingen van BlackRock, Inc., met inbegrip van de beleggingsbeheerder, trustee en/of adviseur van de iShares producten (in voorkomend geval), zoals hierna beschreven in de paragraaf “iShares producten”), gezamenlijk aangeduid als “BlackRock”.

Voor beleggers in de EU: BlackRock voldoet aan de Electronic Commerce Directive (Richtlijn Elektronische Handel, zoals gewijzigd). Wet betreffende de persoonlijke levenssfeer: U beschikt over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van op deze site verzamelde persoonlijke gegev ens die u betreffen (wet van 8 december 1992).

Juridische status

Deze website wordt voor toegang in Nederland aangeboden door BAUL, dat een vergunning heeft van en onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority in het Verenigd, gevestigd op het adres 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londen E14 5HS, Verenigd Koninkrijk. BAUL is in het handelsregister van Engeland en Wales geregistreerd onder nummer 00796793 en is statutair gevestigd op het adres 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Verenigd Koninkrijk. De onderneming is BTW-plichtig in het Verenigd Koninkrijk en is bij de belastingdienst aldaar geregistreerd onder BTW-nummer 243852262.

Communicatie met BAUL

Informatie over BAUL en de iShares producten is op deze website te vinden. Daarnaast kunt u per telefoon, post of e-mail (info@ishares.co.uk) contact opnemen met BAUL voor nadere informatie over de iShares producten. BAUL zal in het Engels met u communiceren en alle documentatie en informatie over BAUL en over de iShares producten die in Nederland zijn geregistreerd en een notering hebben, is in het Engels en het Nederlands beschikbaar.

Registraties en beursnoteringen

Deze website geeft aan in welke landen de iShares producten geregistreerd zijn of zijn toegelaten voor openbare distributie en aan welke Europese beurzen de in Europa gevestigde iShares producten genoteerd zijn. De in de Verenigde Staten gevestigde iShares fondsen zijn uitsluitend geregistreerd en genoteerd aan aandelenbeurzen in de VS.

Verkoopbeperkingen

De iShares producten worden niet aangeboden aan en zijn niet bedoeld voor ingezetenen van een land waarin (a) de iShares producten niet zijn geregistreerd of goedgekeurd voor distributie en waar dit strijdig is met de effectenwetten van het land, (b) de verspreiding van informatie over de iShares producten via het internet verboden is, en/of waar BAUL geen toestemming heeft of gekwalificeerd is om een dergelijke aanbieding of uitnodiging te doen. Deze website en de op deze website verstrekte informatie dienen niet te worden opgevat als een advertentie, een aanbieding om te verkopen of een uitnodiging of aanbieding om effecten in de op deze website vermelde iShares producten te kopen, noch zullen dergelijke effecten aangeboden of verkocht worden in landen waar dit strijdig is met de effectenwetten.

In het bijzonder wordt erop gewezen dat de effecten in de iShares producten die gevestigd zijn in Ierland, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg, niet geregistreerd zijn, noch geregistreerd zullen worden onder de Securities Act 1933 van de Verenigde Staten van Amerika (“Wet van 1933”) of de effectenwetten van een van de staten van de Verenigde Staten. Deze effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht, direct noch indirect, in de Verenigde Staten of voor rekening van of ten gunste van Amerikaanse ingezetenen, behalve ingevolge een vrijstelling van, of als onderdeel van een transactie die niet onderworpen is aan de regels en vereisten van de Wet van 1933 of andere van toepassing zijnde effectenwetten in de VS. Heraanbieding of wederverkoop van deze effecten in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse ingezetenen kan een schending van het Amerikaans recht inhouden. “Amerikaanse ingezetene” betekent in dit verband iedere persoon of entiteit die door de Amerikaanse Securities Exchange Commission op een zeker tijdstip beschouwd wordt als een “Amerikaanse ingezetene” in de zin van Regel 902(k) van de Wet van 1933 of andere enige ander persoon of entiteit die door de directie van de iShares producten (of de overkoepelende onderneming of bestuursleden daarvan) als zodanig wordt aangemerkt. Effecten in de iShares producten die gevestigd zijn in Ierland, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg mogen niet, behalve ingevolge een relevante uitzondering, worden verworven of aangehouden door of worden verworven met het vermogen van een ERISA Plan. Een “ERISA Plan” wordt gedefinieerd als (i) een pensioenregeling die is onderworpen aan Titel I van de Amerikaanse Employee Retirement Income Security Act van 1974, zoals gewijzigd (ERISA); of (ii) een individuele pensioenrekening of -regeling die is onderworpen aan Sectie 4975 van de Amerikaanse Revenue code van 1986, zoals gewijzigd.

Daarnaast mogen effecten in de iShares producten die gevestigd zijn in Ierland, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg, behalve ingevolge een vrijstelling van, of als onderdeel van een transactie die niet onderworpen is aan de reglementaire vereisten van de Amerikaanse Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd (de “Wet van 1940”), of de Amerikaanse Commodity Exchange Act, zoals gewijzigd (de “CEA”), al naargelang het geval, niet worden verworven door een persoon die beschouwd wordt als een Amerikaanse ingezetene in de zin van de Wet van 1940 en de bepalingen daaronder, of een persoon die beschouwd wordt als een Amerikaanse ingezetene in de zin van de CEA en de bepalingen daaronder.

De iShares producten die gevestigd zijn in Ierland, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg, komen niet in aanmerking en zullen niet in aanmerking komen voor openbare distributie in Canada, aangezien voor geen van de iShares producten die gevestigd zijn in Ierland, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg, prospectussen zijn ingediend bij een effectencommissie of toezichthoudende instantie in Canada of een van de Canadese provincies of gebiedsdelen. Deze website is niet, en dient in geen geval te worden opgevat als een advertentie of andere stap ter bevordering van een openbare aanbieding van effecten in Canada. Geen enkel persoon die in het kader van de Canadese Wet op de inkomstenbelasting wordt beschouwd als ingezetene van Canada, mag effecten in de iShares producten die zijn gevestigd in Ierland, Duitsland, Zwitserland en Luxemburg kopen of een overdracht daarvan aanvaarden, tenzij hij of zij daartoe gerechtigd is uit hoofde van toepasselijke Canadese of provinciale wetten.

Gebruikers van deze website dienen BAUL onmiddellijk via e-mail in kennis te stellen wanneer informatie die een gebruiker op deze website kan inzien, zou kunnen leiden tot overtreding van de toepasselijke wetten of voorschriften door de gebruiker, BlackRock of een van de iShares producten. In dit geval dient de gebruiker (a) deze website niet meer te bezoeken, (b) alle informatie (en alle kopieën daarvan) die door de gebruiker van deze website zijn gedownload of zijn afgedrukt, onmiddellijk te vernietigen, (c) geen acht te slaan op deze informatie, en (d) deze informatie als vertrouwelijk te behandelen en niet te verspreiden.

Risico's

Beleggingsrisico’s

iShares producten zijn mogelijk niet voor alle beleggers geschikt en BlackRock biedt geen garantie inzake de prestaties van de iShares producten. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige opbrengsten. De waarde en de koers van effecten van de iShares producten (die mogelijk slechts op een beperkt aantal markten verhandeld worden) en de inkomsten hieruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat een belegger niet het volledige geïnvesteerde bedrag terug ontvangt. De inkomsten die de belegger geniet uit de iShares producten liggen niet vast en kunnen fluctueren. Wanneer een belegger belegt in een iShares product dat is uitgedrukt in een andere valuta dan die van het land waar de belegger gevestigd is, is het mogelijk dat het rendement voor de belegger stijgt of daalt als gevolg van valutaschommelingen.

Veranderingen van de wisselkoers kunnen van invloed zijn op de waarde van beleggingen die zijn blootgesteld aan vreemde valuta’s.

De hoogte van de te betalen belasting, de fiscale status van de iShares producten, de wijze van belasting heffen en eventuele fiscale aftrek kunnen van tijd tot tijd veranderen. Veranderingen in de fiscale wetgeving in een rechtsgebied waarin een iShares product is geregistreerd, een cross-listing heeft, op de markt wordt gebracht of beleggingen heeft, kunnen van invloed zijn op de fiscale status van het iShares product, de waarde van de beleggingen van het iShares product in het betreffende rechtsgebied, het vermogen van het iShares product om zijn beleggingsdoelstelling te bereiken en/of het rendement na belastingen voor de beleggers. Eventuele fiscale aftrekbaarheid en de hoogte daarvan hangen af van de persoonlijke omstandigheden van beleggers. De fiscale informatie op deze website is niet uitputtend en houdt geen juridisch of fiscaal advies in. Potentiële beleggers wordt aangeraden hun belastingadviseur te raadplegen met betrekking tot hun specifieke fiscale situatie en de fiscale effecten van een belegging in de iShares producten.

Belangrijke informatie over de iShares producten is opgenomen in de desbetreffende prospectussen van de iShares producten, die beschikbaar zijn op deze website of verkrijgbaar zijn bij uw effectenmakelaar of financieel adviseur. Raadpleeg de prospectussen van de iShares producten voor een volledige beschrijving van de risico’s die verbonden zijn aan het beleggen in deze producten.

Effecten van iShares producten kunnen gedurende de gehele dag via een bevoegde tussenpersoon worden gekocht of verkocht op één of meer effectenbeurzen (de secundaire markt). Creatie en opheffing van effecten in iShares producten in een directe transactie met de iShares producten (de primaire markt) is uitsluitend mogelijk voor Authorised Participants, in zeer grote volumes.

Wanneer u een belegging doet in een iShares product, koopt u effecten die zijn uitgegeven door een onderneming die aan één of meer effectenbeurzen genoteerd is. De koers van de effecten wordt bepaald door vraag en aanbod. Deze koers zal niet noodzakelijkerwijs gelijk zijn aan de intrinsieke waarde van het effect in het betreffende iShares product. De koers van het effect kan op ieder moment lager of hoger zijn dan de intrinsieke waarde. Vanwege de structuur van deze producten is echter te verwachten dat een significante afwijking ten opzichte van de intrinsieke waarde niet lang zal aanhouden.

Aan BAUL gelieerde ondernemingen kunnen transacties uitvoeren in de effecten van de iShares producten. Voorts kunnen BlackRock, diens medewerkers en andere door BlackRock beheerde fondsen van tijd tot tijd effecten van of belangen in de onderliggende effecten van, of opties op effecten van de iShares producten verwerven of in portefeuille houden en kunnen zij uit eigen hoofde of voor derden effecten kopen en verkopen. Deze informatie met betrekking tot de iShares producten is uitsluitend bedoeld ter informatie en vertegenwoordigt geen beleggingsadvies of persoonlijke aanbeveling, noch een aanbieding of uitnodiging om de betreffende iShares producten te kopen of te verkopen.

Exchange Traded Funds (ETFs)

Het vermogensrendement en de inkomsten van elk iShares fonds zijn gebaseerd op de vermogensgroei van en de inkomsten uit de effecten die het fonds aanhoudt, onder aftrek van de gemaakte kosten. Daarom mag worden verwacht dat het rendement van elk iShares fonds fluctueert onder invloed van veranderingen in deze vermogensgroei of inkomsten. Bovendien is het mogelijk dat de effecten in een op aandelen gebaseerde index slechter presteren dan die in een index die gebaseerd is op vastrentende effecten of van beleggingen die andere markten, segmenten of sectoren volgen dan het betreffende iShares fonds. Aangezien buitenlandse beurzen open kunnen zijn op dagen waarop voor aandelen in een iShares fonds geen koers wordt bepaald, kan de waarde van de effecten in de portefeuille van een iShares fonds veranderen op dagen waarop aandeelhouders niet in staat zullen zijn aandelen van een iShares fonds te kopen of te verkopen.

Bepaalde iShares fondsen kunnen gebruik maken van derivaten; de details hiervan zullen worden gespecificeerd in de betreffende prospectussen. Het gebruik van derivaten brengt bijzondere risico’s met zich mee en de iShares fondsen kunnen blootgesteld zijn aan kredietrisico met betrekking tot partijen waarmee zij transacties uitvoeren.

Een belegging in een iShares fonds brengt vaak met zich mee dat in internationale markten wordt belegd. Naast de gangbare risico’s waarmee beleggen gepaard gaat, brengen internationale beleggingen het risico met zich mee dat het belegd vermogen geheel of gedeeltelijk verloren gaat door ongunstige fluctuaties van de wisselkoersen, door verschillen in de grondslagen voor financiële verslaggeving of door economische of politieke instabiliteit in andere landen. De waarde van beleggingen in iShares fondsen die beleggen in economieën en markten die mogelijk minder ontwikkeld zijn dan de gevestigde markten (met inbegrip van opkomende markten) kan onderhevig zijn aan een grotere mate van volatiliteit, als gevolg van een grotere onzekerheid over de werking van deze markten en de mogelijkheid van lagere handelsvolumes.

Beleggingsadvies

De inhoud van deze website is algemeen van aard en bedoeld om beleggers, potentiële beleggers en hun professionele tussenpersonen te informeren over het bestaan van en de potentiële voordelen van het beleggen in iShares producten. Deze website is echter niet bedoeld om een specifiek beleggingsadvies te verstrekken, waarmee wordt gedoeld op, zonder daartoe beperkt te zijn, een beleggings-, financieel, juridisch, boekhoudkundig of fiscaal advies, noch is deze website bedoeld om aanbevelingen van welke aard dan ook (persoonlijk of anderszins) te doen over de geschiktheid van iShares producten in het licht van de persoonlijke omstandigheden van een bepaalde belegger. Wanneer u behoefte heeft aan een persoonlijk beleggingsadvies, neemt u dan contact op met een onafhankelijk adviseur of tussenpersoon. Alvorens te beleggen dient u deskundig advies in te winnen op het gebied van beleggen en de mogelijke fiscale en juridische consequenties die dit voor u kan hebben.

Intellectuele eigendomsrechten

iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders.

BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. Alle andere handelsmerken, dienstmerken of geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

De inhoud van deze website wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere vormen van eigendomsrechten. De volledige inhoud is eigendom van of wordt gecontroleerd door BAUL of de partij die is aangewezen als de leverancier van de inhoud. Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald hierin, mag niets op deze website worden beschouwd als verlening van een licentie of een recht onder een auteursrecht, patent of handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten van BlackRock of derden. Voor het kopiëren van informatie of gegevens, meer in het bijzonder het gebruik van teksten of afbeeldingen, is de voorafgaande goedkeuring vereist van BAUL of de partij die is aangewezen als de leverancier van de inhoud. Op deze website getoonde SEDOL™-codes (a) blijven het intellectuele eigendom van de London Stock Exchange plc en worden door BAUL onder licentie gepubliceerd en (b) mogen niet verder worden verspreid door personen die deze website bezoeken, tenzij deze personen vooraf schriftelijke toestemming hebben verkregen van de London Stock Exchange plc. SEDOL™ en SEDOL Masterfile™ zijn handelsmerken van de London Stock Exchange plc en worden onder licentie gebruikt.

Inhoud en gebruik van deze website

Deze website is bestemd voor persoonlijk en intern gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciële doeleinden (al dan niet met winstoogmerk), tenzij u in de hoedanigheid van financieel adviseur informatie over iShares producten verzamelt ten behoeve van uw cliënten.

Als gebruiker bent u niet gerechtigd de informatie op deze website, daarvan afgeleide gegevens of de software van deze website te verkopen, kopiëren, publiceren, distribueren, overdragen, wijzigen, vertonen, reproduceren en/of creëren. Het is niet toegestaan pagina’s, tekst, afbeeldingen of inhoud van deze website te reproduceren met gebruik van “framing” of soortgelijke technieken. U dient te erkennen dat u niet gerechtigd bent om op een andere manier gebruik te maken van de inhoud van deze website.

De inhoud van deze website, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, koppelingen en/of andere elementen, is aangemaakt op basis van bronnen, materialen en systemen waarvan wij aannemen dat ze betrouwbaar en correct zijn; de inhoud wordt u “als zodanig” en “naar beschikbaarheid” verschaft.

Hoewel BlackRock ernaar streeft op deze website actuele en volledige informatie te verschaffen, staat BlackRock niet in voor, noch garandeert BlackRock, de nauwkeurigheid of correctheid ervan, of van enigerlei andere inhoud, materialen en/of aanbiedingen die zijn geplaatst op, worden getoond op of waarnaar wordt verwezen op deze website, of die via deze website beschikbaar worden gesteld. Ondanks inachtneming van de uiterste zorg, kan een deel van de informatie op deze website sinds de laatste actualisering zijn gewijzigd. BlackRock staat er evenmin voor in, en garandeert ook niet, dat deze website, de werking en inhoud ervan en de server die de website beschikbaar maakt, vrij zijn van fouten en virussen of vrij van andere schadelijke componenten, of dat u ononderbroken gebruik kunt maken van deze website en de inhoud ervan.

Claims betreffende uw gebruik van onze website

Indien door een derde een claim wordt ingediend tegen BlackRock in verband met uw gebruik van deze website, stemt u er hierbij mee in BlackRock volledig schadeloos te stellen voor alle verliezen, kosten, acties, procedures, claims, schades, uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven) of verplichtingen, in welke vorm dan ook direct geleden of gemaakt door BlackRock inzake of als gevolg van uw schending of niet-naleving van deze voorwaarden en/of uw onterechte gebruik van deze website.

Geen der partijen zal aansprakelijk zijn jegens de andere voor verliezen of schades die de andere partij zou kunnen lijden vanwege een oorzaak waarover de eerste partij in alle redelijkheid geen controle heeft, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, stroomuitval.

Privacy

Wanneer u BAUL persoonlijke gegevens verschaft via deze website, zal BAUL deze informatie behandelen in overeenstemming met zijn privacybeleid dat te vinden is op de pagina privacybeleid op deze website. Het internet is geen volkomen veilig medium. Hoewel BlackRock ernaar streeft alle persoonlijke en vertrouwelijke informatie die u aan BlackRock verstrekt, te beschermen, kan de vertrouwelijkheid en de privacy van dergelijke via het internet verstuurde informatie niet worden gegarandeerd.

Antiwitwaswetgeving

In verband met de antiwitwaswetgeving kunnen aanvullende identificatiegegevens vereist zijn wanneer u gaat beleggen. Gedetailleerde informatie hierover is opgenomen in de prospectussen of andere oprichtingsdocumenten van de betreffende iShares producten.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken worden doorgaans opgenomen, voor trainingsdoeleinden, kwaliteitsbewaking en ter controle.

Index-disclaimers

“Barclays Capital Inc.” en 'Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays US Treasury 1-3 Year Term Index', 'Barclays US Treasury 10 Year Term Index', 'Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Austria Treasury Bond Index', 'Barclays Belgium Treasury Bond Index', 'Barclays Emerging Markets Asia Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Europe Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Latin America Local Govt Capped Bond', 'Barclays Emerging Markets Local Govt Bond', 'Barclays Euro Aggregate Bond Index', 'iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials Interest Rate Hedged', 'Barclays Euro Corporate 1-5 Year Bond Index', 'Barclays Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index', 'Barclays Euro Corporate ex Financials Bond Index', 'Barclays Euro-Aggregate Financial Index', 'iShares Barclays Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged', 'Barclays Euro Corporate Bond Index', 'Barclays Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index', 'Barclays Euro Government Bond 10-15 yr Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 15-30 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 5-7 yr Term Index', 'Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index', 'Barclays Euro Treasury Bond Index', 'Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Finland Treasury Bond Index', 'Barclays France Treasury Bond Index', 'Barclays Germany Treasury Bond Index', 'Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index', 'Barclays Global Aggregate Bond Index', 'Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged)', 'Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index', 'Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index', 'Barclays Italy Treasury Bond Index', 'Barclays Netherlands Treasury Bond Index', 'Barclays EM Local Currency Govt Core 0-5 Index', 'Barclays Spain Treasury Bond Index' en 'Barclays US Aggregate Bond Index' zijn handelsmerken van Barclays Bank PLC, die voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. iShares® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. De onderliggende indices worden beheerd door Barclays Capital. Barclays Capital is niet gelieerd aan het fonds, BFA, State Street, de distributeur of hieraan gelieerde ondernemingen.

BFA is voor het gebruik van de onderliggende indices een licentie-overeenkomst aangegaan met de index-aanbieder. BFA of de daaraan gelieerde ondernemingen stellen de onderliggende indices kosteloos in sublicentie ter beschikking aan de firma.

Copyright © 2014, Citigroup Index LLC. Alle rechten voorbehouden. CITIGROUP is een geregistreerd handelsmerk en dienstenmerk van Citigroup Inc. of haar filialen, wordt overal ter wereld gebruikt en geregistreerd en wordt onder licentie voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited en een aantal van haar filialen gebruikt. Reproductie van de gegevens en informatie van Citigroup in enige vorm is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citigroup Index LLC ('Citigroup'). De iShares ETF wordt niet gesteund, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Citigroup, en Citigroup geeft geen garanties wat betreft de raadzaamheid van het beleggen in een dergelijk fonds. Vanwege de mogelijkheid van menselijke en mechanische fout, garandeert Citigroup niet de correctheid, geschiktheid, volledigheid of beschikbaarheid van enige gegevens en informatie en is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies of voor het resultaat dat wordt verkregen van het gebruik van dergelijke data en informatie. CITIGROUP GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE WAARBORGEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. In geen geval is Citigroep aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade in verband met het gebruik van de gegevens en informatie van Citigroup.

DAX®, DivDAX®, eb.rexx®, MDAX® en TecDAX® zijn geregistreerde handelsmerken van Deutsche Börse AG.

De EURO STOXX®, EURO STOXX® Banks, EURO STOXX® Health Care, EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX® Technology, EURO STOXX® Telecommunications, STOXX® Asia/Pacific 600 Real Estate Cap, STOXX® EU Enlarged 15, STOXX® Europe 50 , STOXX® Europe 600 Automobiles & Parts, STOXX® Europe 600 Banks, STOXX® Europe 600 Basic Resources, STOXX® Europe 600 Chemicals, STOXX® Europe 600 Construction & Materials, STOXX® Europe 600 Financial Services, STOXX® Europe 600 Food & Beverage, STOXX® Europe 600 Health Care, STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services, STOXX® Europe 600 Insurance, STOXX® Europe 600 Media, STOXX® Europe 600 Oil & Gas, STOXX® Europe 600 Personal & Household Goods, STOXX® Europe 600 Real Estate Cap, STOXX® Europe 600 Retail, STOXX® Europe 600 Technology, STOXX® Europe 600 Telecommunications, STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, STOXX® Europe600, STOXX® Europe 600 Utilities, STOXX® Europe Large 200, STOXX® Europe Mid 200, STOXX® Europe Select Dividend 30, STOXX® Europe Small 200, STOXX® Global Select Dividend 100 en STOXX® Americas 600 Real Estate Cap indices en de handelsmerken die in de namen van deze indices worden gebruikt, zijn de intellectuele eigendom van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of van de licentiegevers daarvan. De indices worden gebruikt onder licentie van STOXX. De effecten die gebaseerd zijn op deze indices worden op geen enkele wijze ondersteund, goedgekeurd, verkocht of aanbevolen door STOXX en/of diens licentiegevers en noch STOXX, noch diens licentiegevers dragen enige verantwoordelijkheid met betrekking tot deze effecten.

'Dow Jones', 'Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30', 'Dow Jones China Offshore 50', 'Dow Jones Global Titans 50', 'Dow Jones Industrial Average' en 'Dow Jones U.S. Select Dividend' zijn handelsmerken en/of dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Asset Management Deutschland AG. BlackRock Asset Management Deutschland AG's iShares ETF's worden niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen over de raadzaamheid van handel in dergelijke producten.

'Dow Jones' en 'Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index' zijn dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. De iShares DJ/Asia Pacific Select Dividend wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen betreffende de raadzaamheid van beleggen in het fonds.

De "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM" is een gezamenlijk product van Dow Jones Indices, de marketing naam en een licentie handelsmerk van CME Group Index Services LLC ("CME Indexes"), en SAM Indexes GmbH ("SAM"), en is in licentie gegeven voor gebruik. "Dow Jones(r)", "[DJSI Index]SM" and "Dow Jones Indexes" zijn dienstmerken van Dow Jones Trademark Holdings, LLC ("Dow Jones") en zijn in licentie gegeven aan CME Indexes en gesublicenseerd voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. Dow Jones, CME Indexes, SAM en diens respectieve deelnemingen hebben geen relatie met de [licentiehouder], anders dan het maken van de "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM en Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM"(de "Index") en diens respectieve dienstmerken beschikbaar voor gebruik in connectie met de iShares.

'Dow Jones', 'UBS', 'Dow Jones-UBS Commodity Index', en 'DJ-UBSCI' zijn dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en UBS, naargelang de situatie, en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Asset Management Deutschland AG. BlackRock Asset Management Deutschland AG's Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) op basis van de Dow Jones-UBS Commodity Index wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones, UBS of enige van hun respectievelijke dochter- of aangesloten maatschappijen en geen van Dow Jones, UBS, of enige van hun respectievelijke dochter- of aangesloten maatschappijen geeft verklaringen met betrekking tot de raadzaamheid van beleggen in een dergelijk product.

Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten met betrekking tot de AEX-index® (de ‘Index’). Euronext Indices B.V. verleent geen ondersteuning of goedkeuring aan, noch is zij op een andere manier betrokken bij de uitgifte en aanbieding van de iShares AEX. Euronext Indices B.V. verklaart afstand te doen van alle aansprakelijkheid jegens enige partij voor eventuele onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor eventuele fouten, vergissingen of omissies in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop het wordt toegepast in verband met de uitgifte en aanbieding daarvan. 'AEX®' en 'AEX-index®' zijn geregistreerde handelsmerken van Euronext N.V. of haar dochterbedrijven.

FTSE®' is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de 'FT') en wordt onder licentie gebruikt door FTSE International Limited ('FTSE'). De FTSE BRIC 50 Index, FTSE China 25 Index, FTSE 100 Index, FTSE 250 Index, FTSE UK Dividend + Index, FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index en FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index worden berekend door of namens FTSE International Limited ('FTSE'). De Exchange, de FT en FTSE sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende de iShares ETF's en zijn op geen enkele wijze verbonden met de fondsen, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel ervan. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van deze producten te gebruiken.

De FTSE 100 wordt berekend door FTSE international Limited. FTSE verstrekt geen steun, goedkeuring of aanbevelingen betreffende iShares FTSE 100 (DE). Alle auteursrechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Asset Management Deutschland AG heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten bij de creatie van dit product te gebruiken. 'FTSE™' is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange Limited en The Financial Times Limited en wordt onder licentie door FTSE international Limited gebruikt.

'FTSE®' is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de 'FT'), 'MIB' is een handelsmerk van the Borsa Italiana S.p.A. en beiden worden onder licentie gebruikt door FTSE International Limited ('FTSE'). De FTSE MIB Index wordt berekend door de FTSE International Limited ('FTSE') met de hulp van Borsa Italiana. De Exchange, de FT, FTSE en Borsa Italiana sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende iShares FTSE MIB en zijn op geen enkele wijze verbonden met het fonds, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van dit product te gebruiken.

‘’FTSE®’ is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de ‘FT’), ‘NAREIT®’ is een handelsmerk van de National Association of Real Estate Investment Trusts (‘NAREIT’) en ‘EPRA®’ is een handelsmerk van de European Public Real Estate Association (‘EPRA’). Ze worden door FTSE onder licentie gebruikt. De FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ Index, FTSE EPRA/NAREIT UK Index en FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index worden berekend door FTSE International Limited (‘FTSE’). Noch de Exchange, de FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT of EPRA sponsoren, onderschrijven of promoten de iShares ETF's of zijn op enige manier ermee verbonden. Ze wijzen ook elke vorm van aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de uitgifte, ontwikkeling of handel ervan. Alle copyright en databaserechten betreffende de indexwaarden en de samenstellende lijsten berusten bij FTSE, Euronext N.V., NAREIT en EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken in de creatie van deze producten.

'FTSE®' is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de 'FT'). 'FTSEurofirst®' is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van FTSE International Limited ('FTSE') en Euronext N.V ('Euronext'). De FTSEurofirst 100 Index en FTSEurofirst 80 Index worden samengesteld en berekend door of namens FTSE. De Exchange, de FT, FTSE en Euronext sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende de iShares ETF's en zijn op geen enkele wijze verbonden met de fondsen en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel ervan. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE en Euronext. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van deze producten te gebruiken.

 

‘FTSE®’ is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange (‘Exchange’) en de Financial Times Limited (‘FT’), ‘Macquarie™’ is een handelsmerk van Macquarie Bank Limited en diens gelieerde entiteiten. Beide merken worden gebruikt door FTSE International Limited (‘FTSE’) onder licentie. FTSE, Macquarie, Exchange noch FT kan aansprakelijk gesteld worden ten aanzien van ieder persoon, voor ieder fout (door nalatigheid of anderszins) in de Index, FTSE, Macquarie, Exchange, noch FT is verplicht om ieder persoon individueel op de hoogte te brengen van eventuele fouten in de Index. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken voor het ontwerpen van het iShares FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100.

De Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, iBoxx, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx GBP Non-financials Index, Markit iBoxx GBP Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx € Covered Index, Markit iBoxx EUR Sovereigns 1-3Y (Mid), Markit iBoxx EUR Sovereigns 3-7Y (Mid), Markit iBoxx EUR Sovereigns 7-10Y (Mid), Markit iBoxx Euro Sovereigns Inflation-Linked Index Nom. (Mid), Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (CHF Hedged), Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (GBP Hedged), Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index, Markit iBoxx USD Treasuries 1-3Y (Mid), Markit iBoxx USD Treasuries 3-7Y (Mid), Markit iBoxx USD Treasuries 7-10 (Mid) en Markit iBoxx Tips Inflation-Linked Index Nom. (Mid) waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn eigendom van Markit Indices Limited en worden onder licentie gebruikt. De iShares ETF's worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Markit Indices Limited.

Markit iBoxx is een geregistreerd handelsmerk van Markit Indices Limited en is in licentie gegeven voor gebruik door BlackRock Asset Management Deutschland AG. Markit Indices Limited verstrekt geen goedkeuring, steun of aanbevelingen betreffende BlackRock Asset Management Deutschland AG of de iShares ETF's. Deze producten worden niet gesponsord, gesteund of verkocht door Markit Indices Limited en Markit Indices Limited geeft geen verklaringen met betrekking tot de geschiktheid van beleggen in deze producten.

"J.P. Morgan" og "J.P. Morgan EMBISM Global Core Index" er varemærker ejet af JPMorgan Chase & Co. med licens til anvendelse til visse formål af BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ("BTC"). iShares® er et registreret varemærke under BTC. J.P. Morgan er indeksudbyder af det underliggende indeks. J.P. Morgan er ikke tilknyttet afdelingen, BFA, State Street, distributøren eller nogle af disses respektive associerede selskaber. J.P. Morgan leverer information om finansielle, økonomiske og investeringsmæssige forhold til finansmarkedet. J.P. Morgan beregner og vedligeholder J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global og Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Fra- og tilvalg af værdipapirer i emerging market-obligationsindeksene afspejler på ingen måde en holdning til værdipapirets investeringsegenskaber.

Markit iBoxx is een gedeponeerd handelsmerk van Markit Indices Limited en werd in licentie gegeven voor gebruik door BlackRock Advisors (UK) Limited. BlackRock Advisors (UK) Limited en iShares plc worden niet goedgekeurd, onderschreven of aanbevolen door Markit Indices Limited. Het iShares Fonds wordt niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Markit Indices Limited en Markit Indices Limited verleent geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, aan de eigenaars van het iShares Fonds of personen uit het publiek inzake het verhandelen van of beleggen in het iShares Fonds.

Dit fonds wordt niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Morningstar. Morningstar draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, impliciet noch expliciet, jegens eigenaars van aandelen in het fonds of jegens andere personen met betrekking tot de geschiktheid van beleggingen in aandelen in het algemeen of het fonds in het bijzonder of de mate waarin de Morningstar Emerging Markets Corporate Bond Index (de “Index”) geschikt is om de prestaties van de aandelenmarkt in het algemeen te volgen. De enige relatie die Morningstar heeft met de Firma of met de BlackRock groep is dat zij bepaalde handelsmerken en handelsnamen van Morningstar en van de Index die bepaald, samengesteld en berekend wordt door Morningstar in licentie hebben gegeven aan de BlackRock groep, zonder nadere band met de BlackRock groep, de Firma of het Fonds. Morningstar heeft geen verplichting om bij de bepaling, samenstelling of berekening van de Index rekening te houden met de behoeften van de BlackRock groep of de eigenaars van aandelen in het Fonds. Morningstar is niet verantwoordelijk voor en heeft niet bijgedragen tot het bepalen van de koersen en het aantal aandelen van het Fonds, het tijdstip van uitgifte of verkoop van deze aandelen of het bepalen en berekenen van de verhouding waarin aandelen van het Fonds kunnen worden omgeruild tegen contant geld. Morningstar heeft geen verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot de administratie, de marketing of het verhandelen van aandelen in het Fonds. Morningstar geeft geen garantie voor de juistheid of de volledigheid van de Index of van gegevens die hier deel van uitmaken; Morningstar draagt ook geen verantwoordelijkheid voor enige fouten of tekortkomingen of hieruit voortvloeiende schade.

Morningstar geeft geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de resultaten die kunnen worden behaald door de BlackRock groep, eigenaars van aandelen in het Fonds of enige andere personen of rechtspersonen door gebruik te maken van de Index of hierin begrepen gegevens. Morningstar geeft geen enkele expliciete of impliciete garantie en wijst iedere aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de verhandelbaarheid of geschiktheid voor een specifiek doel of gebruik met betrekking tot de Index of enige hierin begrepen gegevens. Zonder beperking van het hiervoor vermelde zal Morningstar in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden voor enige bijzondere, strafrechtelijke, directe, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van gemiste winst) die voortvloeit uit het gebruik van de Index of enige hierin begrepen gegevens, zelfs als Morningstar van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld.

De fondsen die worden geïndexeerd op basis van de MSCI® indexen worden niet gesponsord, gesteund of gepromoot door MSCI, en MSCI draagt geen aansprakelijkheid voor deze fondsen of voor een index waarop deze fondsen gebaseerd zouden zijn. Een prospectus met een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie tussen MSCI enerzijds en BlackRock Advisors (UK) Limited of eventuele verbonden fondsen anderzijds is verkrijgbaar bij BlackRock Advisors (UK) Limited.

'Nasdaq®', 'Nasdaq-100®' en 'Nasdaq-100 Index®' zijn handelsmerken van de Nasdaq Stock Market Inc. (dat met haar aangesloten bedrijven de 'Corporations' wordt genoemd) en zijn in licentie gegeven voor het gebruik door BlackRock Asset Management Deutschland AG. iShares NASDAQ-100® (DE) wordt niet uitgegeven, gesteund, verkocht of aanbevolen door de Corporations. De Corporations geven geen garanties en hebben geen aansprakelijkheid met betrekking tot het product.

Nasdaq® en Nasdaq 100 zijn geregistreerde handelsmerken van de NASDAQ OMX Group, Inc. (hieronder tezamen met haar dochterondernemingen aangeduid als de “corporatie”), die voor gebruik in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Management Company (Ireland) Limited. De corporatie draagt geen aansprakelijkheid wat betreft de wetmatigheid of geschiktheid van het product. Het product wordt niet uitgegeven, gedistribueerd, verkocht of aanbevolen door de corporatie. De corporatie geeft geen garantie en draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot het product.

De Nikkei Stock Average is een auteursrechtelijk bescherm materiaal, berekend door Nihon Keizai Shimbun, Inc. die de enige exclusieve eigenaar is van de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de Nikkei Stock Average zelf en de methodologie om de Nikkei Stock Average te berekenen. Nihon Keizai Shimbun, Inc. (Licentiegever) heeft een licentie aan de licentienemer verstrekt om de Nikkei Stock Average te gebruiken als een basis voor de iShares ETF. De Licentiegever sponsort, steunt, verkoopt noch verhandelt de ETF en heeft – naast het verstrekken van de licentie aan de licentienemer – geen relatie met de ETF. De ETF wordt uitsluitend beheerd voor risico van de licentienemer en de licentiegever zal geen verplichting of verantwoordelijkheid aanvaarden voor het beheer ervan en transacties op de ETF.

Nikkei 225 wordt beschermd door copyright en wordt berekend volgens de criteria die onafhankelijk zijn ontwikkeld en gedefinieerd door Nikkei Inc. Nikkei Inc. is de enige exclusieve eigenaar van het copyright en andere intellectuele eigendommen met betrekking tot Nikkei 225 en de hierbij behorende berekeningscriteria. Nikkei Digital Media Inc., heeft de Nikkei 225, onder goedkeuring van Nikkei Inc., als index in licentie gegeven aan de licentiehouder. De intellectuele eigendom en andere rechten die samenhangen met de handelsmerken die verbonden zijn met Nikkei en Nikkei 225 blijven toebehoren aan Nikkei Inc. Het fonds wordt niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media, Inc. Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media Inc., zijn op geen enkele manier met het fonds verbonden en hebben het gebruik van bepaalde handelsmerken en van Nikkei 225 ten behoeve van het fonds zelf aan de licentiehouder in licentie gegeven. Aan de licentieovereenkomst tussen Nikkei Digital Media, Inc. en de licentiehouder kunnen derden geen rechten ontlenen. Het fonds wordt volledig voor risico van de licentiehouder beheerd; Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media Inc., aanvaarden geen enkele verplichting of aansprakelijkheid met betrekking tot het beheer en de transacties van het fonds. Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media, Inc. zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van de berekeningen of de gegevens van het fonds. Nikkei Inc. en/of Nikkei Digital Media, Inc. zijn niet verplicht om de publicatie van de Nikkei 225 voort te zetten en zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke fouten, vertragingen, onderbrekingen, stopzetting of beëindiging van de betreffende publicatie; Nikkei Inc. en Nikkei Digital Media, Inc. zijn gerechtigd de beschrijving van de effecten, berekeningscriteria en andere details van de Nikkei 225 te wijzigen en hebben het recht om de publicatie van de Nikkei 225 te onderbreken of stop te zetten, zonder verantwoordelijkheid jegens de licentiehouder of derden.

“Standard & Poor’s®” en “S&P®” zijn geregistreerde handelsmerken en 'S&P Commodity Producers Agribusiness', 'S&P Emerging Market Infrastructure', 'S&P Global Clean Energy', 'S&P Global Timber & Forestry', 'S&P Global Water', 'S&P Commodity Producers Gold', 'S&P Listed Private Equity', 'S&P Commodity Producers Oil and Gas', 'S&P 500', 'S&P 500 Minimum Volatility' en 'S&P SmallCap 600'zijn handelsmerken van Standard & Poor’s Financial Services LLC, die voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. iShares® is een geregistreerd handelsmerk van BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen. De iShares ETF's worden niet ondersteund, gesponsord, verkocht of aanbevolen door S&P en S&P doet geen uitspraken over de aantrekkelijkheid van deze producten voor beleggers.

Het product wordt niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door SIX Swiss Exchange Ltd en SIX Swiss Exchange Ltd doet geen uitspraken over de vraag of beleggen in dit product aan te bevelen is. De SBI® is een geregistreerd handelsmerk van SIX Swiss Exchange Ltd, dat uitsluitend onder licentie mag worden gebruikt.

EURO STOXX® Select Dividend 30, EURO STOXX 50®, EURO STOXX 50 ex Financials index, EURO STOXX® Mid, EURO STOXX® Small, EURO STOXX® Total Market Growth Large, EURO STOXX® Total Market Value Large, Swiss Leader Index, Swiss Market Index, Swiss Market Index Mid, STOXX® Europe 50, Swiss Bond Index Domestic Government 1-3, Swiss Bond Index Domestic Government 3-7 en Swiss Bond Index Domestic Government 7-15 zijn intellectuele eigendom (inclusief geregistreerde handelsmerken) van STOXX Limited, Zürich, Zwitserland en/of van de licentiehouders daarvan en wordt onder licentie in gebruik gegeven. De iShares ETF's worden niet gesponsord, ondersteund, verkocht of aanbevolen door STOXX en/of diens licentiehouders en noch STOXX, noch diens licentiehouders dragen enige verantwoordelijkheid met betrekking tot deze fondsen.

iShares SMI (DE) wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door SIX Swiss Exchange en SIX Swiss Exchange geeft geen verklaringen met betrekking tot de raadzaamheid van beleggen in het product. The SMI® is een geregistreerd handelsmerk van de SIX Swiss Exchange, en voor enig gebruik daarvan is een licentie vereist.

ATX®' (Austrian Traded Index®) is een geregistreerd handelsmerk van Wiener Börse AG. De emittent heeft een licentie verkregen om ATX® met betrekking tot deze emissie te gebruiken. iShares ATX (DE) wordt niet gesponsord, aanbevolen of verhandeld door Wiener Börse AG.

iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders.

© 2014 BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden.

© 2014 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

Wijzigingen

BlackRock behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie van de voorwaarden kunt u vinden op deze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden, alsmede uw toegang tot en gebruik van deze website en de inhoud, zijn onderworpen aan Engels recht en de Engelse rechtbanken zijn bij uitsluiting bevoegd.

Wanneer een van de bepalingen van deze voorwaarden door een rechtbank onwettig of onuitvoerbaar wordt verklaard, zal deze bepaling worden opgeheven en niet langer van kracht zijn; de overige bepalingen van deze voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht en bindend voor u.

© 2014 BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerd onder nr. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen worden gemonitord of opgenomen.

Onze verbintenis tegenover u

We beschouwen het een groot voorrecht om u te helpen bij uw beleggingen en zijn ons terdege bewust van de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt, onder meer met betrekking tot de bescherming van uw gevoelige en vertrouwelijke gegevens. BlackRock Advisors (UK) Limited respecteert uw keuzes inzake privacy. Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, zullen we deze behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid.

We verbinden ons ertoe:

 • de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen;
 • u te vertellen hoe we de informatie die we over u verzamelen aanwenden; en;
 • erover te waken dat u weet waarom we uw persoonsgegevens openbaar maken.

Wet betreffende de persoonlijke levenssfeer: U beschikt over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van op deze site verzamelde persoonlijke gegev ens die u betreffen (wet van 8 december 1992).

Toegang tot de website

Door deze website te bezoeken, erkent u dat wij informatie mogen opnemen en registreren voor onze systemen, voor het oplossen van problemen, voor rapportering en voor administratieve doeleinden, inclusief bijvoorbeeld het vaststellen van het cumulatieve aantal bezoekers van de website en de bezochte onderdelen van de website.

Cookies

We gebruiken "cookies" om informatie over uw internetverbinding te verzamelen en op te slaan wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn datagegevens die onze website naar uw browser stuurt. Het gebruik van deze cookies leidt niet tot het verzamelen of opslaan van uw persoonsgegevens, behalve in zoverre dit noodzakelijk is om u te kunnen identificeren indien u een geregistreerde gebruiker bent. We gebruiken deze cookies om een beter zicht te krijgen op wie onze website bezoekt en wie ernaar terugkeert. We gebruiken deze cookies ook om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van onze website te bepalen. Met deze informatie kunnen we onze website verbeteren en deze nuttiger maken voor onze bezoekers. Als u liever geen cookies van ons ontvangt, kunt u uw browser zo instellen. Als u de cookies in uw browser uitschakelt, krijgt u echter mogelijk geen toegang tot sommige delen van de website.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen en op de harde schijf van uw computer wanneer u een internetpagina bezoekt. Ze worden gebruikt voor de werking van websites en om de beheerders van de website informatie te verstrekken.

Verstrekken van persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regels inzake bescherming van persoonsgegevens, wordt u hierbij geïnformeerd over en verleent u uw toestemming tot de verzameling van uw persoonsgegevens in een persoonlijk gegevensbestand dat wordt bijgehouden door Blackrock, gevestigd op het adres BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2 DL, Verenigd Koninkrijk, als verantwoorderlijke voor de verwerking, alwaar u uw recht op toegang, verbetering, verwijdering en bezwaar kunt uitoefenen.

We gaan ervan uit dat u er hierbij mee instemt dat wij uw persoonsgegevens aanwenden om diensten te verlenen met betrekking tot uw rekening, om onze diensten naar u toe te verbeteren en om u informatie aan te leveren en u te informeren, inclusief via elektronische weg, over bijkomende producten en diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

Deze website is in het algemeen niet gericht tot minderjarigen. Indien een persoon jonger dan 14 jaar echter beslist om zich te registeren op deze website, moet hij/zij informatie verschaffen over de identiteit en het adres van zijn ouders of voogden en bevestigen dat hij/zij de relevante toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouders, voogden of gerechtelijke vertegenwoordigers. Deze toestemming kan door BlackRock ten allen tijde kan worden opgevraagd enkel teneinde de authenticiteit van de door zulke ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers gegeven goedkeuring, indien enige, te verifiëren.

Uw toestemming

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of gebruikt door andere entiteiten van de BlackRock groep en door onze vertegenwoordigers en dienstverleners, maar zullen zonder uw toestemming niet worden vrijgegeven aan derden voor hun direct marketingactiviteiten, tenzij in het kader van de verkoop van deze website of van ons bedrijf. Wij bieden u echter wel de kans om informatie van derde partijen te ontvangen die u volgens ons zou kunnen interesseren. Door u op deze website te registreren, kunt u zich hiervoor inschrijven, in welk geval u de relevante clausule inzake persoonsgegevensbescherming dient te onderschrijven. In dit verband verstaan we dat u er uitdrukkelijk mee instemt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door BlackRock met het doel om u commerciële berichten te sturen, inclusief via elektronische weg, over producten en diensten aangeboden door derden, evenals producten en diensten aangeboden door BlackRock en de met haar geassocieerde entiteiten, tenzij u ons hieromtrent uw verzet kenbaar maakt.

Wij zullen u normaal gezien direct marketing sturen per e-mail of per post, afhankelijk van uw voorkeur. Indien u niet langer direct marketing van ons wenst te ontvangen, bieden wij u eenvoudige methodes om dit kenbaar te maken. Wanneer u direct marketing via e-mail ontvangt, zal u worden ingelicht over de mogelijkheid om u elektronisch uit te schrijven. U kan ons uw voorkeuren voor e-mail of andere vormen van marketing eveneens telefonisch of per post meedelen maken, zoals wordt uiteengezet in het “Neem contact met ons op”-onderdeel van dit Privacybeleid.

Hoe zorgen wij voor het bescherming van uw privacy

Onze medewerkers zijn verplicht het vertrouwelijke karakter van uw persoonsgegevens te respecteren en begrijpen hoe belangrijk het is dat wij de vertrouwelijkheid en privacy van onze klanten waarborgen. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. In het bijzonder neemt BlackRock alle redelijke maatregelen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen evenals hun wijziging, verlies, verwerking of elke onbevoegde toegang ertoe te vermijden. Daarbij houdt BlackRock rekening met de stand van de techniek terzake, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan deze zijn blootgesteld, ongeacht of deze risico’s afkomstig zijn van enige menselijke handeling dan wel van natuurlijke of fysieke factoren, teneinde ten volle uitwerking te geven aan de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. Ondanks deze maatregelen en omwille van de aard van het Internet, kunnen wij helaas niet garanderen dat uw informatie ten allen tijde volledig veilig zal blijven. Hackers ondernemen voortdurend pogingen om zelfs door de allernieuwste veiligheidssystemen te breken. Daarom kunnen wij de belofte van een volledige veiligheid nooit maken. Gelieve te noteren dat wanneer u informatie doorgeeft in chatrooms, op forums of via andere diensten die op de website beschikbaar zijn, u zich er terdege van bewust moet zijn dat deze informatie door anderen kan worden gebruikt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verspreiding van informatie die u op deze manier doorgeeft.

Het is onwaarschijnlijk dat we de website of onze business en de persoonsgegevens van uzelf en van onze andere klanten aan iemand anders zullen verkopen, maar indien dat toch gebeurt, zullen wij ernaar streven te verzekeren dat uw rechten en vrijheden in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd. Onze websites bieden een aantal links naar websites die niet worden uitgebaat door onszelf of door bedrijven die met ons verbonden zijn. We zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van informatie die ten gevolge van uw bezoek aan deze websites over u wordt verzameld en dit Privacybeleid strekt zich niet uit tot websites die niet door ons worden uitgebaat.

Neem contact met ons op

U kan op elk moment uw recht op toegang, verbetering, verwijdering en bezwaar ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze website werden verzameld, uitoefenen. In deze zin hebben wij uw hulp nodig om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens in onze systemen correct zijn. We verzoeken u dan ook om ons in te lichten over wijzigingen in de persoonsgegevens die u ons in het verleden hebt opgegeven. Als u dat wenst, kunt u gratis een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die door ons over u worden bijgehouden. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, dient u met BlackRock contact op te nemen via om het even welk communicatiemiddel waarover BlackRock beschikt, zij het persoonlijk in hun kantoren; via schriftelijke mededeling per gewone post naar het volgende adres met de vermelding “Data Protection” op de enveloppe:

iShares Business Development
BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, United Kingdom; of via e-mail op het volgende adres feedback@iShares.eu

Zo ook, als u contact met ons wilt opnemen om de manier waarop u marketingmateriaal van ons ontvangt te wijzigen, of ons wilt informeren dat u dergelijk materiaal niet langer wenst te ontvangen, kunt u ons dit per gewone post of per email laten weten op bovenvermelde adressen.

Gebruik en doorgifte van uw gegevens aan derden

U persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan en gebruikt worden door andere entiteiten van de BlackRock groep en aan onze agenten en dienstenleveranciers in zoverre dit noodzakelijk is om u onze diensten te kunnen leveren of indien deze verspreiding voor ons noodzakelijk is:

 • omdat deze informatie werd verzameld door BlackRock met het oog op de ondertekening van een overeenkomst of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan of op grond van het bestaan van een zakelijke, arbeids-, of administratieve relatie waarin u een partij bent en waarbij deze verspreiding noodzakelijk is voor het behouden of vervullen ervan; of
 • omdat een dergelijke overdracht wordt toegelaten door de toepasselijke wetten en reglementering.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden uitsluitend aan derden doorgegeven indien wij daartoe uw toestemming hebben verkregen, zoals vermeld in dit Privacybeleid. We kunnen eventueel gegevens over het algemene gebruik van onze websites doorgeven aan derden, bijvoorbeeld om bepaalde gebruikspatronen te illustreren die van nut kunnen zijn voor adverteerders of andere zakenrelaties. De informatie die wij doorgeven zal geen persoonsgegevens bevatten aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd.

Met verwijzing naar het “Uw goedkeuring”-onderdeel, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgeven aan derden (inclusief onze verbonden ondernemingen) waarmee wij hebben gecontracteerd voor de levering van direct marketingdiensten in onze naam en voor onze rekening. Door uw persoonsgegevens via deze website aan ons door te geven, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan zulke derden, zowel in het land waar u ingezetene bent als daarbuiten. We kunnen uw persoonsgegevens eventueel doorgeven aan de juridische of reglementaire autoriteiten indien dit van ons wordt gevraagd of indien wij dit wensen te doen om de toepasselijke wetgeving en reglementering na te leven. We proberen te voorkomen dat uw persoonsgegevens zonder uw toestemming worden bekend gemaakt door andere personen maar zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofde bekendmakingen of andere inbreuken op de veiligheid of voor de handelingen van anderen als de informatie aan hen werd doorgegeven met uw toestemming of met de toestemming van iemand anders dan wijzelf of de met ons verbonden bedrijven.

Alle persoonsgegevens die aan BlackRock worden bekendgemaakt, worden bijgehouden zolang als nodig om:

 • contractuele verplichtingen ten opzichte van u te vervullen; of
 • te voldoen aan extern opgelegde wettelijke verplichtingen of reglementering.

Aanpassingen van het Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit beleid op elk willekeurig ogenblik te herzien door een herzien Privacybeleid online te plaatsen (dit wordt u bekend gemaakt de eerstvolgende keer dat u de website bezoekt nadat de wijzigingen zijn aangebracht) en uw verdere toegang tot of gebruik van de website zal inhouden dat u instemt met zulke wijzigingen.

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u ons een e-mail sturen op het adres feedback@iShares.eu of ons per post contacteren, met de vermelding “Data Protection” op de enveloppe, op het volgende adres:

iShares Business Development
BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Verenigd Koninkrijk

Uitgegeven en goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk door BlackRock Advisors (UK) Limited, dat gemachtigd is door en onder het toezicht staat van de Financial Services Authority.

© 2014 BlackRock Advisors (UK) Limited. Alle rechten voorbehouden.