Onze verbintenis tegenover u

We beschouwen het een groot voorrecht om u te helpen bij uw beleggingen en zijn ons terdege bewust van de verantwoordelijkheid die dit met zich meebrengt, onder meer met betrekking tot de bescherming van uw gevoelige en vertrouwelijke gegevens. BlackRock Advisors (UK) Limited respecteert uw keuzes inzake privacy. Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt, zullen we deze behandelen in overeenstemming met dit Privacybeleid.

We verbinden ons ertoe:

  • de persoonsgegevens die u ons verstrekt te beschermen;
  • u te vertellen hoe we de informatie die we over u verzamelen aanwenden; en
  • erover te waken dat u weet waarom we uw persoonsgegevens openbaar maken.

Wet betreffende de persoonlijke levenssfeer: U beschikt over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van op deze site verzamelde persoonlijke gegev ens die u betreffen (wet van 8 december 1992).

Toegang tot de website

Door deze website te bezoeken, erkent u dat wij informatie mogen opnemen en registreren voor onze systemen, voor het oplossen van problemen, voor rapportering en voor administratieve doeleinden, inclusief bijvoorbeeld het vaststellen van het cumulatieve aantal bezoekers van de website en de bezochte onderdelen van de website.

Cookies

We gebruiken "cookies" om informatie over uw internetverbinding te verzamelen en op te slaan wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn datagegevens die onze website naar uw browser stuurt. Het gebruik van deze cookies leidt niet tot het verzamelen of opslaan van uw persoonsgegevens, behalve in zoverre dit noodzakelijk is om u te kunnen identificeren indien u een geregistreerde gebruiker bent. We gebruiken deze cookies om een beter zicht te krijgen op wie onze website bezoekt en wie ernaar terugkeert. We gebruiken deze cookies ook om het aantal bezoekers van de verschillende onderdelen van onze website te bepalen. Met deze informatie kunnen we onze website verbeteren en deze nuttiger maken voor onze bezoekers. Als u liever geen cookies van ons ontvangt, kunt u uw browser zo instellen. Als u de cookies in uw browser uitschakelt, krijgt u echter mogelijk geen toegang tot sommige delen van de website.

Verstrekken van persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de toepasselijke regels inzake bescherming van persoonsgegevens, wordt u hierbij geïnformeerd over en verleent u uw toestemming tot de verzameling van uw persoonsgegevens in een persoonlijk gegevensbestand dat wordt bijgehouden door Blackrock, gevestigd op het adres BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2 DL, Verenigd Koninkrijk, als verantwoorderlijke voor de verwerking, alwaar u uw recht op toegang, verbetering, verwijdering en bezwaar kunt uitoefenen.

We gaan ervan uit dat u er hierbij mee instemt dat wij uw persoonsgegevens aanwenden om diensten te verlenen met betrekking tot uw rekening, om onze diensten naar u toe te verbeteren en om u informatie aan te leveren en u te informeren, inclusief via elektronische weg, over bijkomende producten en diensten die voor u interessant zouden kunnen zijn.

Deze website is in het algemeen niet gericht tot minderjarigen. Indien een persoon jonger dan 14 jaar echter beslist om zich te registeren op deze website, moet hij/zij informatie verschaffen over de identiteit en het adres van zijn ouders of voogden en bevestigen dat hij/zij de relevante toestemming heeft verkregen van zijn/haar ouders, voogden of gerechtelijke vertegenwoordigers. Deze toestemming kan door BlackRock ten allen tijde kan worden opgevraagd enkel teneinde de authenticiteit van de door zulke ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers gegeven goedkeuring, indien enige, te verifiëren.

Uw toestemming

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of gebruikt door andere entiteiten van de BlackRock groep en door onze vertegenwoordigers en dienstverleners, maar zullen zonder uw toestemming niet worden vrijgegeven aan derden voor hun direct marketingactiviteiten, tenzij in het kader van de verkoop van deze website of van ons bedrijf. Wij bieden u echter wel de kans om informatie van derde partijen te ontvangen die u volgens ons zou kunnen interesseren. Door u op deze website te registreren, kunt u zich hiervoor inschrijven, in welk geval u de relevante clausule inzake persoonsgegevensbescherming dient te onderschrijven. In dit verband verstaan we dat u er uitdrukkelijk mee instemt dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door BlackRock met het doel om u commerciële berichten te sturen, inclusief via elektronische weg, over producten en diensten aangeboden door derden, evenals producten en diensten aangeboden door BlackRock en de met haar geassocieerde entiteiten, tenzij u ons hieromtrent uw verzet kenbaar maakt.

Wij zullen u normaal gezien direct marketing sturen per e-mail of per post, afhankelijk van uw voorkeur. Indien u niet langer direct marketing van ons wenst te ontvangen, bieden wij u eenvoudige methodes om dit kenbaar te maken. Wanneer u direct marketing via e-mail ontvangt, zal u worden ingelicht over de mogelijkheid om u elektronisch uit te schrijven. U kan ons uw voorkeuren voor e-mail of andere vormen van marketing eveneens telefonisch of per post meedelen maken, zoals wordt uiteengezet in het “Neem contact met ons op”-onderdeel van dit Privacybeleid.

Hoe zorgen wij voor het bescherming van uw privacy

Onze medewerkers zijn verplicht het vertrouwelijke karakter van uw persoonsgegevens te respecteren en begrijpen hoe belangrijk het is dat wij de vertrouwelijkheid en privacy van onze klanten waarborgen. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. In het bijzonder neemt BlackRock alle redelijke maatregelen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen evenals hun wijziging, verlies, verwerking of elke onbevoegde toegang ertoe te vermijden. Daarbij houdt BlackRock rekening met de stand van de techniek terzake, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico’s waaraan deze zijn blootgesteld, ongeacht of deze risico’s afkomstig zijn van enige menselijke handeling dan wel van natuurlijke of fysieke factoren, teneinde ten volle uitwerking te geven aan de bepalingen van de toepasselijke wetgeving. Ondanks deze maatregelen en omwille van de aard van het Internet, kunnen wij helaas niet garanderen dat uw informatie ten allen tijde volledig veilig zal blijven. Hackers ondernemen voortdurend pogingen om zelfs door de allernieuwste veiligheidssystemen te breken. Daarom kunnen wij de belofte van een volledige veiligheid nooit maken. Gelieve te noteren dat wanneer u informatie doorgeeft in chatrooms, op forums of via andere diensten die op de website beschikbaar zijn, u zich er terdege van bewust moet zijn dat deze informatie door anderen kan worden gebruikt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verspreiding van informatie die u op deze manier doorgeeft.

Het is onwaarschijnlijk dat we de website of onze business en de persoonsgegevens van uzelf en van onze andere klanten aan iemand anders zullen verkopen, maar indien dat toch gebeurt, zullen wij ernaar streven te verzekeren dat uw rechten en vrijheden in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens naar behoren worden beschermd. Onze websites bieden een aantal links naar websites die niet worden uitgebaat door onszelf of door bedrijven die met ons verbonden zijn. We zijn niet aansprakelijk voor het gebruik van informatie die ten gevolge van uw bezoek aan deze websites over u wordt verzameld en dit Privacybeleid strekt zich niet uit tot websites die niet door ons worden uitgebaat.

Neem contact met ons op

U kan op elk moment uw recht op toegang, verbetering, verwijdering en bezwaar ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens die via deze website werden verzameld, uitoefenen. In deze zin hebben wij uw hulp nodig om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens in onze systemen correct zijn. We verzoeken u dan ook om ons in te lichten over wijzigingen in de persoonsgegevens die u ons in het verleden hebt opgegeven. Als u dat wenst, kunt u gratis een kopie aanvragen van de persoonsgegevens die door ons over u worden bijgehouden. Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, dient u met BlackRock contact op te nemen via om het even welk communicatiemiddel waarover BlackRock beschikt, zij het persoonlijk in hun kantoren; via schriftelijke mededeling per gewone post naar het volgende adres met de vermelding “Data Protection” op de enveloppe:

iShares Business Development
BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, United Kingdom; of via e-mail op het volgende adres feedback@iShares.com

Zo ook, als u contact met ons wilt opnemen om de manier waarop u marketingmateriaal van ons ontvangt te wijzigen, of ons wilt informeren dat u dergelijk materiaal niet langer wenst te ontvangen, kunt u ons dit per gewone post of per email laten weten op bovenvermelde adressen.

Gebruik en doorgifte van uw gegevens aan derden

U persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan en gebruikt worden door andere entiteiten van de BlackRock groep en aan onze agenten en dienstenleveranciers in zoverre dit noodzakelijk is om u onze diensten te kunnen leveren of indien deze verspreiding voor ons noodzakelijk is:

  • omdat deze informatie werd verzameld door BlackRock met het oog op de ondertekening van een overeenkomst of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan of op grond van het bestaan van een zakelijke, arbeids-, of administratieve relatie waarin u een partij bent en waarbij deze verspreiding noodzakelijk is voor het behouden of vervullen ervan; of
  • omdat een dergelijke overdracht wordt toegelaten door de toepasselijke wetten en reglementering.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden uitsluitend aan derden doorgegeven indien wij daartoe uw toestemming hebben verkregen, zoals vermeld in dit Privacybeleid. We kunnen eventueel gegevens over het algemene gebruik van onze websites doorgeven aan derden, bijvoorbeeld om bepaalde gebruikspatronen te illustreren die van nut kunnen zijn voor adverteerders of andere zakenrelaties. De informatie die wij doorgeven zal geen persoonsgegevens bevatten aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd.

Met verwijzing naar het “Uw goedkeuring”-onderdeel, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgeven aan derden (inclusief onze verbonden ondernemingen) waarmee wij hebben gecontracteerd voor de levering van direct marketingdiensten in onze naam en voor onze rekening. Door uw persoonsgegevens via deze website aan ons door te geven, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan zulke derden, zowel in het land waar u ingezetene bent als daarbuiten. We kunnen uw persoonsgegevens eventueel doorgeven aan de juridische of reglementaire autoriteiten indien dit van ons wordt gevraagd of indien wij dit wensen te doen om de toepasselijke wetgeving en reglementering na te leven. We proberen te voorkomen dat uw persoonsgegevens zonder uw toestemming worden bekend gemaakt door andere personen maar zijn niet aansprakelijk voor ongeoorloofde bekendmakingen of andere inbreuken op de veiligheid of voor de handelingen van anderen als de informatie aan hen werd doorgegeven met uw toestemming of met de toestemming van iemand anders dan wijzelf of de met ons verbonden bedrijven.

Alle persoonsgegevens die aan BlackRock worden bekendgemaakt, worden bijgehouden zolang als nodig om:

  • contractuele verplichtingen ten opzichte van u te vervullen; of
  • te voldoen aan extern opgelegde wettelijke verplichtingen of reglementering.

Aanpassingen van het Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit beleid op elk willekeurig ogenblik te herzien door een herzien Privacybeleid online te plaatsen (dit wordt u bekend gemaakt de eerstvolgende keer dat u de website bezoekt nadat de wijzigingen zijn aangebracht) en uw verdere toegang tot of gebruik van de website zal inhouden dat u instemt met zulke wijzigingen.

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid, kunt u ons een e-mail sturen op het adres feedback@iShares.com of ons per post contacteren, met de vermelding “Data Protection” op de enveloppe, op het volgende adres:

iShares Business Development
BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Verenigd Koninkrijk

Uitgegeven en goedgekeurd in het Verenigd Koninkrijk door BlackRock Advisors (UK) Limited, dat gemachtigd is door en onder het toezicht staat van de Financial Services Authority.

© 2014 BlackRock Advisors (UK) Limited. Alle rechten voorbehouden.